תפיסת מיניות בקרב מתבגרים יהודיים בישראל – דתיים-לאומיים ולא-דתיים , בנים ובנות

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור במדעי היהדות, Jewish Theological Seminary of America

בעבודה זו נבדקה תפיסת המיניות של מתבגרים על פי קבוצות השתייכות ומגדר (דתיים ולא-דתיים, בנים ובנות). על בסיס הספרות המחקרית הקיימת בתחום נוסחו מטרות המחקר: (א) להתחקות אחר תפיסת המיניות בקרב מתבגרים בישראל על פי מגדר וקבוצות שייכות; (ב) לבדוק דפוסי התקשרות וסגנונות חיזור אצל מתבגרים, ובאיזו מידה יש בהם ממד רוחני-רומנטי; (ג) לברר תפיסת גבריות ונשיות אצל מתבגרים. נקודת המוצא של עבודה זו היא כי קיימים שני סוגי התייחסות כלפי מיניות: מודל מיניות צר ומודל מיניות רוחני מורחב. שיטת המחקר היא פנומנולוגית איכותית, תוך שימוש בראיונות עומק עם המתבגרים. במחקר נותחו 60 ראיונות.

הממצאים מתייחסים: א. לדפוסי התקשרות בין המינים באוכלוסיות הנבדקות – בין היתר נמצא כי בקרב חלק גדול מן המרואיינים הלא-דתיים העמדה המקובלת היא שבמסגרת קשר חברות יציב, יש אישור חברתי גם לקיום יחסי מין לפני הנישואין, המרואיינים הדתיים מקבלים את האיסור על כך ללא התלבטות או אמביולנציה; ב.לקשר שבין 'יצר ' לבין 'יצירה' – אצל כל הנבדקים עלה נושא הדחפים המיניים כדבר שיש להתמודד עמו. המרואיינים הדתיים משתמשים בנושא זה פעמים רבות במילה 'יצר' ולעיתים אף מתואר מאבק עמו. בהקשר זה עלה אף הנושא של פנטזיות מיניות; ג. לתפישת המיניות במודל ביולוגי או רוחני – נמצא כי הלא-דתיים מדגישים אלמנטים חיצוניים ומעידים על קיומו של מודל מיניות ביולוגי צר ואילו אצל הדתיים יש התייחסות לתכונות אופי, אינטראקציות והסתכלות מאוזנת ושוויונית יותר בהלימה למודל המיניות המורחבת. בסופה מציעה העבודה כיווני מחקר עתידיים בתחום זה.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאיפה אני מקבלת את כל המאמר

    פורסמה ב 09/10/2020 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)
    מה דעתך?
yyya