תפיסות אפיסטמולוגיות של ילדים: מה חושבים ילדים בבית הספר היסודי על מהות הידע ועל מהות הידיעה

מקור: "תפיסות אפיסטמולוגיות של ילדים: מה חושבים ילדים בבית הספר היסודי על מהות הידע ועל מהות הידיעה", הלכה ומעשה בתכנון לימודים, מס' 19, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ירושלים, 2007.
 
מחקר זה מתאר מאפייני התפיסות האפיסטמולוגיות של 120 תלמידי כיתות ג'-ו' בבית הספר היסודי כחלק ממחקר רחב יותר המקשר בין תיאוריות אפיסטמולוגיות אישיות של ילדים בגיל בית ספר יסודי לבין התנהגויות למידה בכיתה. המאמר מתאר ומדגים את המרכיבים המאפיינים את התיאוריה האפיסטמולוגית האישית של התלמידים בזיקה למודל היפותטי שהוצע על ידי הופר ופינטריץ (1997). כמו כן, מציג המחקר את הזיקה שבין מרכיבי התיאוריה האפיסטמולוגית האישית לבין השקפה אפיסטמולוגית הוליסטית, שמאפייניה הכלליים הוצעו על ידי תיאורטיקנים העוסקים באפיסטמולוגיה ובחשיבה רציונאלית של ילדים. ממצאי המחקר מצביעים על הצורך לצרף למודל של הופר ופינטריץ (1997) ממד חמישי – "תהליך הידיעה" שמשקף אוריינטציה כולית (הוליסטית) והמצביע על מתאמים בין שני הרבדים. המחקר מראה שחלק מהתלמידים מבטאים בו-זמנית תפיסות אפיסטמולוגיות שבאופן תיאורטי נחשבות כסותרות זו את זו. ממצאים אלו באים לידי ביטוי בשני רבדים של ביטוי לאפיסטמולוגיה אישית. המאמר מציג הסברים אפשריים לתופעה זו, שמקורם באופייה ההתפתחותי של החשיבה האפיסטמולוגית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya