תפיסותיהם של בעלי תפקידים בכירים במכללות ובאוניברסיטאות – ממצאים נוספים

פייגין, נעמי. ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ, ב. פרסקו .  "תפיסותיהם של בעלי תפקידים בכירים במכללות ובאוניברסיטאות - ממצאים נוספים , בתוך : הכינוס הבינלאומי מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי ( מכללת לוינסקי דצמבר 2012 ).

פייגין, נעמי. ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ, ב. פרסקו

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט
החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית בית ברל

רקע: משנה"ל תשס"ט ואילך, החלו חלק מהמכללות להכשרת מורים והאוניברסיטאות ליישם את "המתווים המנחים להכשרה להוראה". המחקר המדווח כאן בוחן את האופן שבו תופסים בעלי התפקידים הבכירים במוסדות אלה את אופן היישום של התכנית החדשה.שאלות המחקר: א) כיצד נערכו המכללות והאוניברסיטאות ליישום תכנית המתווים וכיצד הן ביצעו את תהליך היישום? (ב) מהן הפרשנויות השונות למטרות ולרציונל העומד בבסיס תכנית המתווים? מהן העמדות, התפיסות והגישות של בעלי תפקידים אלה לגבי תכנית המתווים?

המשתתפים במחקר וכלי המחקר: בשנת תשע"א נערכו ראיונות חצי מובנים עם בעלי תפקידים מרכזיים ב- 9 מכללות: 2 מכללות מהמגזר הערבי; 2 מכללות מהמגזר הממלכתי דתי ו- 5 מכללות מן המגזר הממלכתי, מתוכן שלוש גדולות ושתים בינוניות,
בעלות אופי מקצועי ייחודי, ועם ראשי המחלקה להכשרה להוראה ב 5 אוניברסיטאות  (בשנת תשע"ב). המרואיינים נשאלו על: מצבה הנוכחי של המכללה/האוניברסיטה  מבחינת תכנית המתווים, האם כבר הוגשה ואושרה והאם היא כבר מיושמת בהוראה
בשנת הלימודים תשע"א/תשע"ב ואם כן, באיזה מסלולים/חוגים; השיקולים שהנחו  אותם בעת בניית תכנית הלימודים החדשה; השינויים שהתרחשו במכללה בעקבות  יישום תכנית המתווים; הקשיים שהם נתקלו בהם בעת יישום התכנית החדשה;
עמדותיהם כלפי התכנית החדשה ותפיסותיהם לגבי השפעתה על הכשרת המורים והגננות בישראל, האם התכנית החדשה תסייע להכשיר מורים טובים יותר? הממצאים הציגו את א .השינויים שחלו במכללה/אוניברסיטה עם יישום המתווים על פי מספר קטגוריות : שינויים קוריקולריים, שינויים ארגוניים –מבניים, שינויים בכוח אדם, אופן עריכת השינויים, הקשיים והאתגרים בתכנון ובביצוע; נמצאו הבדלים בין מכללות וביניהן לבין האוניברסיטאות בנושאים אלה .ב.) תפיסת השינויים ותרומתם למוסד ולהכשרת המורים בישראל. נמצא מגוון של עמדות ודעות שונות בקרב המרואיינים באשר להשפעה האפשרית של תכנית המתווים על ההכשרה להוראה .

תקציר ההרצאה מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים")

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya