תעודת הוראה (certification) חלופית: הכשרת מורים אפקטיבית

מקור וקרדיט :
Foster, C., Bishop, C.A., & Hernandez, D.A. (2008). Alternative certification: effectively preparing teachers, Journal of the National Association for alternative certification, 3(2), 8-27.
תעודת הוראה (certification) חלופית: הכשרת מורים אפקטיבית
מילות מפתח: מסלולי הכשרה חלופיים
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
הבעיה בפניה ניצבים העוסקים בהכשרת מורים היא כיצד להכשיר מורים איכותיים לבתי הספר וכיצד למשוך מועמדים למקצוע. בין הגורמים המשפיעים על היצע המורים ניתן למנות את רמת השכר, המדיניות של מתן רישוי הוראה ותעודת הוראה, מימון התמיכה והמעמד של מקצוע ההוראה. השאלה הנשאלת היא : מהי הדרך הטובה ביותר להבטיח הכשרה טובה ומורים איכותיים למערכת? תוכניות הכשרת מורים בארצות הברית מצויות באופן מתמיד תחת עין בוחנת. הדבר הביא לשינויי מדיניות, להבניה מחודשת של רישוי ההוראה והדרישות הממשלתיות, להערכה נוספת של ידע תוכן ויכולות פדגוגיות של סטודנטים ולחשיבה מחדש על האופי של סטנדרטים של הוראה ודרכים ליישומם ולהערכתם(Tellez,2003,Darling-Hammond & Bransford,2005).
חלופה אחת להכשרה המסורתית המוצעת כיום היא, כאמור, תוכנית להכשרת מורים מתוקשבת,  רעיון שעורר ומעורר מחלוקות לא מועטות (Zeichner & Schulte,2001 ). התוכניות החלופיות מציעות אקרדיטציה חלופית נגישה, ופותחות ומרחיבות את השדה האפשרי למועמדים שאינם יכולים להשתתף בתוכניות ההכשרה הקיימות. כיום מצויות בארה"ב שתי קטגוריות שונות של הכשרה חלופית: א) תוכנית ארצית המאפשרת למחוזות ליזום ולעקוב אחר הכשרה ומתן תעודת הוראה של המורים במחוז; ב) תוכנית הכשרה הנמצאת באחריותם של המוסדות להשכלה גבוהה, שחלקם בונים מסלול מהיר להוראה תוך קיצור ו/או שינוי כמות הקורסים כדי להיענות למחסור במורים הקיים במערכת(Harrell & Harris,2006 ).
המחקר המוצג במאמר זה בחן תוכנית מתוקשבת להכשרת מורים שפותחה בקליפורניה (CalStateTeach). זוהי דוגמה למסלול חלופי אחד לתעודת הוראה למורים בעלי יכולת אקדמית ובעלי תואר אקדמי, שלא הייתה להם הזדמנות להשתתף בתוכניות הרגילות בקמפוס(Mattes et al., 2003).
כמה מאפיינים של התוכנית
התוכנית היא מבוססת-שדה ומיועדת להכשרת מורים בעלי תואר אקדמי על בסיס ארצי מטעם אוניברסיטת קליפורניה. מטרת התוכנית היא לתת מענה לסטודנטים המתכשרים להוראה באזורים כפריים ומרוחקים ולאחרים שיש להם קשיים אישיים או גיאוגרפיים להגיע לקמפוס.
המועמדים לומדים במסלול של התנסות לקבלת תעודה להוראה ב- classroom multiple-subject. וכיתה שהיא Self-contained.
יש בתוכנית אינטגרציה של תיאוריה ומעשה בשילוב של התנסויות הוראה יומיומיות בתוכנית למידה מרכוזית ומדורגת הניתנת באינטרנט, באמצעות חומרים מצולמים, מוקלטים וכתובים ובשילוב הדרכה פדגוגית (supervision).
משך התוכנית הוא 4 סמסטרים רצופים במהלך תקופה של 16 חודשים.
מסמך ציפיות הביצוע של מורה מתחיל בקליפורניה מהווה בסיס לתהליכי ההערכה.
ההערכה מתייחסת לשלושה היבטים: 1)הוראת כיתה - תצפית אחת בסמסטר הנערכת ע"י המדריך הפדגוגי ו-4 תצפיות של המורה המאמן. בעקבות התצפיות מתקיימות שיחות משוב, וניתן גם משוב בכתב; 2)דיונים מתוקשבים - יש חובה להשתתף בפורומים של דיון כתחליף לאינטראקציות הממשיות המתקיימות בלמידה המסורתית. זהו פורטל אינטראקטיבי הקיים בדף האינטרנט של הקורס ומאפשר פורומים א-סינכרוניים שבהם הסטודנטים מתבקשים להגיב זה לזה בדו-שיח מושכל ומשמעותי; 3)עבודה אקדמית - הגשת עבודות בצורה מתוקשבת למדריך הפדגוגי. קבלת משוב מידי והערכה מסכמת ומעצבת. ארגון תלקיט מתוקשב המשקף את צמיחתם המקצועית.
המאמר מציג מחקר שבדק אם התוכנית כשירה מורים איכותיים בהסתמך על הערכות של בוגרי התוכנית ושל המדריכים הפדגוגיים שעבדו בה.
ביבליוגרפיה
Darling-Hammond, L., & Bransford, J.(Eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world:         What teachers should learn and be able to do, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Harrell, P.E., & Harris, M. (2006). Teacher preparation without boundaries: A two-year study          of an online teacher certification program, Journal of Technology and Teacher Education, 14(4), 755-774.
Mattes, C., Nanney, R.J., & Coussons-Read, M, (2003). The online university: Who are its students and how are they unique? Journal of Educational Computing Research, 28(2),89-102.
Tellez, K. (2003). Three themes on standards in teacher education: Legislative expediency, the role of external review and test bias in the assessment of pedagogical knowledge, Teacher Educational Quarterly, 30(1), 9-18.
Zeichner, K.M., & Schulte, A.K. (2001). What we know and don't know from peer-reviewed research about alternative teacher certification programs, Journal of Teacher Education, 52(4).
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Darling-Hammond, L., & Bransford, J.(Eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world:         What teachers should learn and be able to do, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Harrell, P.E., & Harris, M. (2006). Teacher preparation without boundaries: A two-year study          of an online teacher certification program, Journal of Technology and Teacher Education, 14(4), 755-774.
Mattes, C., Nanney, R.J., & Coussons-Read, M, (2003). The online university: Who are its students and how are they unique? Journal of Educational Computing Research, 28(2),89-102.
Tellez, K. (2003). Three themes on standards in teacher education: Legislative expediency, the role of external review and test bias in the assessment of pedagogical knowledge, Teacher Educational Quarterly, 30(1), 9-18.
Zeichner, K.M., & Schulte, A.K. (2001). What we know and don’t know from peer-reviewed research about alternative teacher certification programs, Journal of Teacher Education, 52(4).
 

yyya