תמונת העולם המקצועית של מורים ושל פרחי הוראה

מכללה אקדמית בית ברל

המחקר בדק את תמונת העולם המקצועית של מורים ושל פרחי הוראה ובחן אם יש ביניהם הבדלים מהותיים. תפיסת העולם של הנבדקים נבחנה בעזרת מגוון מדדים: זיכרונות מההוראה, עקרונות שמאמינים בהם, דימוים שמסכימים איתם, ממדי השפעה על הפרט ועל המערכת ותובנות הקשורות לתחומי הדעת שאותם הם מלמדים.

אוכלוסיית המחקר כללה 203 נבדקים: 126 מורים ו-77 פרחי הוראה. הממצאים נאספו באמצעות שאלון.

הממצא העיקרי מצביע על כך כי עיקר מעייניהם של המורים הוא בקיום מסגרת נאותה בה התלמיד יוכל לפתח את כישוריו ותחושת מסוגלות עצמית ורמה ערכית-מוסרית גבוהה. המורים רואים עצמם אחראים להשגת יעדים כוללים אלה.
במרכז תמונת עולמם ניצב התלמיד כילד שעליהם לקדמו ולדאוג לשלמות האישית ולכישוריו הקוגניטיביים.
בקרב פרחי ההוראה מסתמנת מגמה שונה. הם אינם פנויים לדאוג לתלמיד כפרט ומקדישים עדיין מאמץ לרכישת הידע הדיסציפלינרי ולשליטה בדרכי ההוראה שלו. גם דרכים לניהול כיתה חשובים להם. פרחי ההוראה אינם חורגים בראייתם המקצועית ממסגרת הכיתה, בה עליהם להפגין יכולת ורק אחר כך לחשוב על קידום התלמידים.
סוציאליזציה במקום העבודה עדיין אינה נכנסת לתמונת עולמם המקצועי. הבדלים אלה בין המורים לבין הסטודנטים הם תוצר של הבדלים אובייקטיביים במצבם ובהתנסויותיהם, אם כי יתכן שיש כאן כדי להצביע על מגמה של שינוי שחלה בתפיסות הסטודנטים בכיוון של מתן משקל יתר לתחומיי הדעת בהתאם להלכי רוח הרווחים כיום.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya