תחקיר; כיצד משרד החינוך מעריך את מנהלי בתי הספר בישראל?

הרשות הארצית למדידה והערכה ( ראמ"ה)- בשיתוף עם "אבני ראשה" – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית – פיתחו כלי מפורט להערכת מנהלים. הכלי נבנה על בסיס תפיסת תפקיד המנהל החדשה שפותחה במכון. באתר משה"ח מופיעה טיוטה של מבנה ההערכה, שפורסמה בחודש נובמבר 2011 , תחת הכותרת "הערכת מנהלי בתי"ס".

ההערכה מתבססת על ארבעה מדדי-על: עיצוב חזון ותכנון אסטרטגי; שיפור ההוראה, הלמידה והחינוך; הנהגת צוות ביה"ס ופיתוחו המקצועי וניהול קשרי גומלין עם הקהילה. כל מדד מפורט למדדי משנה, וכל מדד משנה מחולק לסעיפים. לצד כל סעיף מפורטים תיאורים התנהגותיים ברורים, המאפשרים לסמן את תפקוד המנהל כ-מתחת לכשיר, כשיר לניהול, מנהל מיומן או מנהל מצטיין. ההערכה אמורה להתבצע על ידי מעריך מוסמך, באמצעות תצפיות ושיחות משוב. במקביל מתבצעת הערכה עצמית של המנהל על בסיס אותם מדדים. כל ההערכות אמורות להיתמך בראיות מוחשיות: מסמכים תומכים, תכניות כתובות, מיפויים, וכד'. הכלי להערכת מנהלים יכול לשמש כמנוף להתפתחות המקצועית, ולאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת כולה. ממשה"ח נמסר, כי בשנתיים האחרונות, מאז פותח הכלי, הוערכו באמצעותו כ 1,400- מנהלים.
בכתבה מרואיינים כמה אנשי מפתח המביעים ספקות לגבי יכולות המפקחים ליישם בפועל את כלי ההערכה שפותח .
לכתבה המלאה בקו לחינוך

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות
    מה דעתך?
yyya