תחזית צורכי הכשרה מורים למערכת החינוך לשנים 2005-2010

מקור: תחזיות למערכת החינוך 2005-2010 (דו"ח ממצאים לשנת 2005), ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף מדען ראשי, גף סטטיסטיקה של כוחות הוראה.
 
בשנים האחרונות פנה אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה במשרד החינוך ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בבקשה לבצע בעבורו תחזיות לכוח-האדם בהוראה ברמת מגזר ופיקוח. בהתאם לכך פותחה בלשכה שיטה מדעית-טכנולוגית לחיזוי כוח-האדם בהוראה ברמה הארצית. (בהמשך העבודה הותאמה השיטה למגזרים ופיקוחים כפי שהוגדרו ע"י המשרד.)
התחזיות מבוססות על שיטות סטטיסטיות ושיקול דעת מקצועי ומניחות "עסקים כרגיל", במובן שהתנאים בהם פועלת כיום מערכת החינוך – למשל מבחינת קצב כניסת מורים חדשים למערכת, היקף המשרה של מורים, גודל הכיתות וכד' – ימשיכו להתקיים גם בעתיד. תסריט החיזוי בדו"ח אינו מביא בחשבון השפעות אפשריות של רפורמות או שינויים עתידיים במדיניות משרד החינוך.
 
העבודה בוצעה במספר שלבים, כאשר כל שלב מתבסס על ממצאי השלב. תחזית צורכי הכשרה מתבססת על תחזית מורים חדשים, ואילו תחזית מורים חדשים מתבססת על תחזית כוחות הוראה, בשילוב עם תחזיות תלמידים כמשתנה מסביר לתחזית כוחות הוראה.
 
ממצאים נוספים (תלמידים ומורים)
תלמידים: מספרם הכולל של התלמידים צפוי לגדול מכ-1375 אלף בשנת 2004, לכ-1510 אלף בשנת 2010 (גידול של 9.8%). הגידול במספר התלמידים יהיה ניכר יותר במגזר הערבי ובפיקוח החרדי במגזר העברי. בפיקוח הממלכתי במגזר העברי, לעומת זאת, צפוי קיטון במספר התלמידים, בעוד שבפיקוח הממלכתי-דתי במגזר העברי צפוי גידול מתון.
מורים: מספרם הכולל של המורים צפוי לגדול מכ-117 אלף בשנת 2004, לכ-126 אלף בשנת 2010 (גידול של כ-7%). הגידול במספר המורים יתבטא בעיקר במגזר הערבי ובפיקוח החרדי במגזר העברי. בפיקוח הממלכתי במגזר העברי, לעומת זאת, צפוי קיטון במספר המורים, בעוד שבפיקוח הממלכתי-דתי במגזר העברי צפוי גידול מתון.
מורים חדשים: מספרם הכולל של המורים החדשים במערכת החינוך על פי התחזית, צפוי לגדול מכ-7000 בשנת 2004, לכ-7800 בשנת 2010 (גידול של כ-12%). הגידול במספר המורים בחדשים יתבטא במגזר הערבי ובפיקוח החרדי במגזר העברי. בשאר המגזר העברי, לעומת זאת, צפוי קיטון במספר המורים החדשים.
ממוצע תלמידים למורה: ממוצע התלמידים למורה בחינוך היסודי צפוי לעלות מכ-11.3 בשנת 2004, לכ-11.5 בשנת 2010 (גידול של כ-1.8%). בחטיבות העליונות לעומת זאת, ממוצע תלמידים למורה צפוי לרדת מכ-8.6 בשנת 2003, לכ-8.5 בשנת 2010 (ירידה של כ-1%). בחטיבות הביניים, צפוי גידול בממוצע התלמידים למורה מכ-10.1% לכ-10.8% (גידול של כ-7%)
חיזוי צרכי הכשרה להוראה
כדי להעריך את מספר בוגרי ההוראה שצריך להכשיר, יש צורך בבדיקת המשקל היחסי הנוכחי של בוגרי הוראה בין מורים חדשים במוסדות לחינוך. הבדיקה נעשתה ע"י הצלבת נתוני בוגרים להוראה עם נתוני כוחות הוראה לפי מגזר ופיקוח. "בוגרים" הוגדרו כסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה שהופיעו בפעם האחרונה בשנת לימוד ב' ומעלה בשנים 1992 עד 2003 במוסדות בפיקוח חרדי, ואלה שהופיעו בפעם האחרונה בשנת לימוד ג' ומעלה בשנים 1992 עד 2003 במוסדות בפיקוחים אחרים. על בסיס הממצאים, הוערכו צורכי הכשרה עתידיים.
יחס סטודנטים שנה א' / בוגרים של מוסדות להכשרת עובדי הוראה
כהמשך לניתוח תורכי הכשרה, נבדק היחס בין מספר הסטודנטים בשנת הלימוד הראשונה לבין מספר הבוגרים להכשרה במוסדות להכשרת עובדי הוראה. יחס זה ייתן אינדיקציה לשיעור הנשירה במוסדות להוראה, וכמה בוגרים אפשר לצפות ממספר מסוים של סטודנטים מתחילים.
תחזית צורכי הכשרה לפי מגזר ופיקוח
הגדרת "צורכי הכשרה"
מאחר ולא כל המורים החדשים הנכנסים למערכת החינוך, מקורם במוסדות להכשרת עובדי הוראה, הדוח מגדיר צורכי הכשרה כמספר המורים החדשים אשר מקורם מבין בוגרי המוסדות להכשרת עובדי הוראה. בהמשך לכך, הוגדר גם מספר הסטודנטים בשנה א' הדרושים על-מנת לקבל את אותו מספר של מורים חדשים אשר מקורם מבין בוגרי המוסדות להכשרת עובדי הוראה.
משקל יחסי של בוגרי המוסדות מתוך המורים החדשים
משקל יחסי של בוגרי המוסדות מתוך המורים החדשים באמצעות קישור רשומות לפי ת.ז בין קובץ הבוגרים לבין קובץ מורים חדשים, הוגדר בשלב ראשון מהו האחוז של המורים החדשים בכל שנה אשר מקורם מקרב בוגרי המוסדות להוראה. אחרי בדיקת הממצאים הוחלט להשתמש רק בממצאי השנים 2000 עד 2003 לצורך חיזוי אחוז זה לעתיד הקרוב, בשל יציבות הנתונים בשנים אלו. בהתאם לכך, חושב ממוצע לאחוז המורים החדשים אשר מקודם מקרב בוגרי המוסדות, לשנים 2000 עד 2003.
הערכת "יחס בוגרים/סטודנטים שנה א'"
על מנת לאמוד את מספר הסטודנטים בשנה א' הדרוש לקבלת מספר הבוגרים ע"פ ההגדרה, והואיל ויש גם נשירה מהמוסדות להכשרה – לא כל סטודנט שנה א' ממשיך עד סוף מסלול הלימודים בהוראה והופך לבוגר – נאמד גם היחס בין בוגרים לסטודנטים שנה א'. מנתון זה ניתן לחשב מספר סטודנטים שצריך להכשיר על בסיס התחזיות למורים חדשים (ע"פ נוסחה)
 
ממצאים
מגזר עברי / פיקוח ממלכתי
במהלך השנים 2005 עד 2010 מספר המורים החדשים הבאים ממערכת ההכשרה צפוי לרדת מכ-1400 בשנת 2004, לכ-870 בשנת 2010 (ירידה של כ-38%). מתוכם, מספר המורים החדשים הבאים מקרב בוגרים סדירים להכשרת עובדי הוראה צפוי לרדת מכ-1100 בשנת 2004, לכ-710 בשנת 2010 (ירידה של כ-38%).
מגזר עברי / חינוך ממלכתי-דתי
במהלך השנים 2005 עד 2010, מספר המורים החדשים הבאים ממערכת ההכשרה צפוי לרדת מכ-640 בשנת 2004, לכ-500 בשנת 2010 (ירידה של כ-22%). מתוכם, מספר המורים החדשים הבאים מקרב בוגרים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צפוי לרדת מכ-520 בשנת 2004, לכ-405 בשנת 2010 (ירידה של כ-22%)
מגזר עברי / חינוך חרדי
במהלך השנים 2005 עד 2010, מספר המורים החדשים הבאים ממערכת ההכשרה צפוי לגדול מכ-1050 בשנת 2004, לכ-1525 בשנת 2010 (גידול של כ-45%). מתוכם, מספר המורים החדשים הבאים מקרב בוגרים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צפוי לגדול מכ-739 בשנת 2004, לכ-1075 בשנת 2010 (גידול של כ-45%)
מגזר ערבי
במהלך השנים 2005 עד 2010, מספר המורים החדשים הבאים ממערכת ההכשרה צפוי לגדול מכ-1200 בשנת 2004, לכ-1900 בשנת 2010 (גידול של כ-61%). מתוכם, מספר המורים החדשים הבאים מקרב בוגרים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צפוי לגדול מכ-940 בשנת 2004, לכ- 1520 בשנת 2010 (גידול של כ-61%).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya