תהליכי שינוי בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" מקורס פנים אל פנים לקורס וירטואלי

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israe

מטרות המחקר:

א. אפיון הלמידה וההוראה בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" הנלמד בשלוש מסגרות שונות, תוך התייחסות גם למיומנויות עתידיות.

ב. בחינת תהליכי השינוי מתרבות של סביבת למידה פיזית לתרבות למידה וירטואלית.

גישה מתודולוגית ושיטת המחקר

המחקר נערך בשיטה איכותית כ-CASE STUDIES וכלל 48 סטודנטים לתואר ראשון בשלושה קורסים מתקדמים בנושא "תהליכי שינוי במערכת החיוך":

קורס פנים אל פנים אשר כלל מספר מפגשים וירטואליים/מתוקשבים. קורס בהנחיה מרחוק, במתכונת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, כולל ספר הקורס, תכתובת בדואר ושיחות טלפוניות. קורס וירטואלי

 שלושת הקורסים ניתנו כקורסי בחירה במשך שנת לימודים אחת על ידי צוות אינטרדיסציפלינרי של שתי מרצות.

כלי המחקר כללו תצפיות, ראיונות ושאלונים סגורים ופתוחים (ניתוח תוכן).

ממצאים

מן הממצאים ניתן ללמוד כי עיקר ההבדלים בין שלושת הקורסים נובעים מסביבת הלמידה השונה מקורס לקורס. בקורס פנים אל פנים סביבת הלמידה מזמנת ומאפשרת אינטראקציה בלתי אמצעית.

ניתוח התנהלות הקורסים בדגש על תהליכי למידה ותהליכי שינוי בקרב הסטודנטים, מצביע על תרבויות למידה שונות בכל אחד מן הקורסים.

הקורס הוירטואלי מאופיין בתרבות למידה עצמית ובכלים טכנולוגיים מתקדמים. הקורס בהנחיה מרחוק מאופיין בתרבות למידה תוך רצון לשיפור תמידי בהישגים והקורס פנים-אל פנים מאופיין בלמידה מגוונת.

מסקנות והשתמעויות

א. תרבות וירטואלית עשויה לשמש השראה לשינויים בתרבות הארגונית והפדגוגית במכללה, כגון אחריות של הלומד לארגון הלמידה, ללמידה עצמית, התאמה אישית ובחירה, עדכניות בחומר הלימוד, שינויים בהגדרת תפקיד המרצה, ועוד).

ב. מומלץ לפתח מודלים חדשים של קורסים, המשלבים מינונים שונים של הוראה-למידה וירטואלית, כמענה לצרכים משתנים (של המכללה, הסטודנטים, מערכת החינוך).

ג. מומלץ שקורסים וירטואליים ישולבו כחובה במערכת הלימודים של הסטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya