שלוש השנים הראשונות: התנסויות של ראשית הקריירה

מאת: A Fenwick

Fenwick, A. (2011). The first three years: experiences of early career teachers, Teachers and Teaching, 17(3), 325-343.

מילות מפתח: התפתחות מקצועית מוקדמת, מורים מתחילים, שינוי קוריקולרי


המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המחקר מציג שתי נושאים העומדים כיום על הפרק ורלוונטיים למורי מורים: התפתחות מקצועית מוקדמת ושינוי קוריקולרי. המחקר בוחן את תקופת המעבר משנת ההתמחות אל שתי השנים שלאחריה.

התפתחות מקצועית מוקדמת - הכשרת מורים ושנת ההתמחות (Induction) מקבלים ביטוי במחקר רב בחינוך בבריטניה ובעולם (Postlethwaite et al., 2008, McCormack et al., 2006). מחקרים רבים הציגו את המורכבויות של מסע הנתיבה המקצועית של המורה בשנותיו הראשונות בהוראה וכן נושאים של גיוס והתמדה במקצוע (Parker et al., 2009, Clayton & Shoemaker, 2007).
בין הגורמים שזוהו כמשפיעים, חיובית או שלילית, על איכות השנים הראשונות בהוראה צוינו: הממד הרגשי וממד היחסים החברתיים, האוטונומיה הניתנת למורה, לבית הספר, לחונך והתמיכה של רשויות החינוך המקומיות(Moor et al., 2005). המורכבויות של ההתפתחות המקצועית של המורים הובילו לראיית גורמים משפיעים נוספים ובהם: אינטואיציה ((Atkinson & Claxton, 2000, למידה חברתית לא-פורמלית ((Fox & Wilson, 2009 ומאפייני ההקשר הייחודי ((Day & Gu, 2007. כל אלה צריכים להילקח בחשבון בבניית ההתפתחות המקצועית למורים.

מחקר בסקוטלנד (McNally et al., 2008) זיהה 7 ממדים של התפתחות מקצועית מוקדמת המקיפים את כל תהליך הלמידה: רגשי, חברתי, קוגניטיבי, חומרי, מבני, אתי וזמני (Temporal). ממדים אלה מאירים את הרב-ממדיות של התפתחות מקצועית בשלבים הראשונים של ההוראה. בעוד מאמצים רבים מוקדשים לבניית השנה הראשונה, השנים שלאחר מכן מהוות תקופה קשה למורים החדשים שהטיפול בה אינו ממקוד. בסקוטלנד , למשל, נמצא כי רק כשליש מהמתמחים מצאו עבודה קבועה בשנה שלאחר מכן(Seith & Buie, 2008).השנה שלאחר ההתמחות היא שלב חשוב הדורש מחקר רב יותר שיבטיח שההישגים של שנת ההתמחות יוסיפו להתפתח ושיאפשר הבנה טובה יותר של דפוסי העסקה והתנהגויות בשלב זה.

שינוי קוריקולרי - זהו אחד האתגרים שמורים מתחילים עומדים בפניו. מגדר (Dantow, 2000), מיקוד תוכני, זהות עצמית Ulvik et al., 2009)), גיל וותק (Hargreaves, 2005) משפיעים על מסוגלות המורה ועל הדרך בה הוא מגיב לשינוי. מורים מתחילים פתוחים אמנם לשינויים ומקבלים אותם באופטימיות, אך חוסר הניסיון בהוראה מהווה גורם מעכב ביישומם. הכנסת שינויים מתמידים נמצאה כמעכבת התפתחות מקצועית בקרב מורים אלה (Wilson et al., 2006).

הכנסת שינוי קוריקולרי ללא ייעוץ ורציונל ברור עלולה להיתקל בקשיים (Gillies,2006). כאשר כיוון השינוי, כפי שקרה בסקוטלנד למשל, הוא מקוריקולום מבוסס-ידע אל שיטה מבוססת כשירויות, גמישה ויצירתית יותר, נוצר מתח בין ההתמחות של הפרט בתחומי דעת מסוים לבין תימות רוחביות. הדבר מביא להתנגדות ולאיטיות בהכנסתו, ונוצר פער בין רמת ההצהרה לבין הרמה המעשית(לדוגמה של סקוטלנד ר' למשל, OECD,2000).

המחקר הנוכחי מדווח על זווית הראייה של קבוצת מורים מתחילים בהוראת גיאוגרפיה בתיכון(14n=) לגבי שלוש שנות ההוראה הראשונות שלהם בשלושה היבטים:

1) איפשור התפתחות מקצועית מוקדמת,
2) זיהוי הגורמים המעכבים פעילויות של למידה מקצועית מוקדמת (תקשורת לקויה עם עמיתים/ותיקים, העדר תחושת מעורבות, העדר תמיכה מספקת בניהול כיתה, בדידות)
3) ההשפעה של הכנסת שינויים קוריקולריים במהלך השנה הראשונה (קשר בין ההכשרה לשינויים המוכנסים, יזמות משותפת עם עמיתים, העדר תמיכה דיסציפלינרית של עמיתים ומנהלים) .
במחקר, בו נבחן מסע הלמידה של מורים מתחילים, רוב הנחקרים ציינו את שנת ההתמחות ההתנסות שאורגנה נכון. התמיכה מעמיתים ומוותיקים נמצאה חיובית וחשובה, דבר המשקף את מקומם החשוב של הממד הרגשי ושל ממד היחסים האישיים בלמידה (McNally et al., 2008).

מורים מתחילים מעריכים את ההתפתחות המקצועית הפורמלית, ובעיקר את הממד של התקשורת הבינאישית המתקיימת בבית הספר. החשיבות של קהילייה מקצועית תומכת נדונה במחקרים רבים ונמצא שמורים בשנים 2 – 6 ציינו כי הם זקוקים להמשך החונכות, לתמיכה של בית הספר ושל הרשויות המקומיות ולהזדמנויות להתפתחות מקצועית בתחומי הוראה בכיתה ועבודה שיתופית.
למרות המדגם הקטן המחקר מדגים את הבעיות העומדות בפני מורים מתחילים בשלוש שנות עבודתם הראשונות ומזהה גורמים חשובים המאפשרים או מעכבים את התפתחותם המקצועית. המחקר מצביע על המעבר משנת ההתמחות לשנים שלאחריה כתקופה המציבה בפני המורים אתגרים ייחודים שעל ההתפתחות המקצועית לטפל בהם.


ביבליוגרפיה


Atkinson, T., & Claxton, G. (Eds.) (2000). The intuitive practitioner: on the value of not always knowing what one is doing, Buckingham: Open University Press.
Clayton, C.D.G., & Shoemaker, F. (2007). What holds the academically able teachers in the profession? A study of three teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 13(3), 247-267.
Dantow, A. (2000). The gender politics of change, In: N. Bascia & A. Hargreaves (Eds.), The sharp edge of educational change: teaching, leading and the realities of reform, London/NY: Routledge Falmer.
Day, C., & Gu, Q. (2007). Variations in the conditions for teachers' professional learning and development: sustaining commitment and effectiveness over a career, Oxford Review of Education, 33(4), 423-443.
Fox, A., & Wilson, E. (2009). 'Support our networking and help us belong': Listening to beginning secondary school science teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(6), 701-718.
Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: life, career and generational factors in teachers' emotional responses to educational change, Teaching and Teacher Education, 21, 967-983.
McCormack, A., et al., (2006). Early career teachers' professional learning, Journal of Teacher Education, 34(1), 95-113.
McNally, J., et al., (2008). Enhanced competence-based learning in early professional development: full research report (ESRC End of Award Report), Swindon: ESRC
Moor, H., et al., (2005). Professional development for teachers early in their careers: an evaluation of the early Professional development pilot scheme in Scotland, Mentoring and Tutoring, 13(2), 189-203.
OECD, (2005). Teachers matter: attracting, developing and retaining teachers, Paris: Author.
OECD, (2007). Review of national policies for education: quality and equity of schooling in Scotland, Paris: Author.
Parker, M.A., et al., (2009). Keeping our teachers! Investigating mentoring practices to support and retain novice educators, Mentoring and Tutoring, 17(4), 329-341.
Postlethwaite, K., et al., (2008). PRISM: Professional reflection in science and mathematics, http://education.eveter.ac.uk/projects.php?id=170
Seith, E., & Buie, E. (2008). Grotesque waste of talent, Times Educational Supplement Scotland.
Ulvik, M., et al., (2009). Novice in secondary school – the coin has two sides, Teaching and Teacher Education, 25, 835-842.
Wilson, V., et al., (2006). Developing teachers: a review of early professional learning, Edinburgh: General Teaching Council Scotland.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Atkinson, T., & Claxton, G. (Eds.) (2000). The intuitive practitioner: on the value of not always knowing what one is doing, Buckingham: Open University Press. Clayton, C.D.G., & Shoemaker, F. (2007). What holds the academically able teachers in the profession? A study of three teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 13(3), 247-267. Dantow, A. (2000). The gender politics of change, In: N. Bascia & A. Hargreaves (Eds.), The sharp edge of educational change: teaching, leading and the realities of reform, London/NY: Routledge Falmer. Day, C., & Gu, Q. (2007). Variations in the conditions for teachers’ professional learning and development: sustaining commitment and effectiveness over a career, Oxford Review of Education, 33(4), 423-443. Fox, A., & Wilson, E. (2009). ‘Support our networking and help us belong’: Listening to beginning secondary school science teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(6), 701-718. Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: life, career and generational factors in teachers’ emotional responses to educational change, Teaching and Teacher Education, 21, 967-983. McCormack, A., et al., (2006). Early career teachers’ professional learning, Journal of Teacher Education, 34(1), 95-113. McNally, J., et al., (2008). Enhanced competence-based learning in early professional development: full research report (ESRC End of Award Report), Swindon: ESRC Moor, H., et al., (2005). Professional development for teachers early in their careers: an evaluation of the early Professional development pilot scheme in Scotland, Mentoring and Tutoring, 13(2), 189-203. OECD, (2005). Teachers matter: attracting, developing and retaining teachers, Paris: Author. OECD, (2007). Review of national policies for education: quality and equity of schooling in Scotland, Paris: Author. Parker, M.A., et al., (2009). Keeping our teachers! Investigating mentoring practices to support and retain novice educators, Mentoring and Tutoring, 17(4), 329-341. Postlethwaite, K., et al., (2008). PRISM: Professional reflection in science and mathematics, http://education.eveter.ac.uk/projects.php?id=170 Seith, E., & Buie, E. (2008). Grotesque waste of talent, Times Educational Supplement Scotland. Ulvik, M., et al., (2009). Novice in secondary school – the coin has two sides, Teaching and Teacher Education, 25, 835-842. Wilson, V., et al., (2006). Developing teachers: a review of early professional learning, Edinburgh: General Teaching Council Scotland.

yyya