שימוש אפקטיבי בזמן הוראה עבור מנהיגי בית ספר: תצפיות במנהלים

Grisson, J.A., Loeb, S. (2013).Effective instructional time use for school leaders : Longitudinal evidence from observations of principals, Educational Researcher 42, 433- 444.

מילות מפתח: זמן הוראה, מנהלים, מנהיגות חינוכית

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

רקע: מחקרים על מנהלי בתי ספר מדגישים מרכיבים שונים של תפקיד המנהל ובהם: הצבת מטרות, מעקב אחר כיתות, הדרכת ההוראה, הערכת התקדמות, תיאום ביצוע הקוריקולום, תכנון התפתחות מקצועית והקפדה על זמן הוראה ((Hallinger,2005. מהחלק הארי של ספרות זו עולה שמנהיגים הוראתיים חזקים הם מנהיגים מעורבים בפועל (hands-on) ובעלי נוכחות בכיתות(Horng & Loeb, (2010. תצפיות מנהלים בכיתות אם כתצפיות בשיעורים walkthrough)) או כביקורים בלתי-פורמליים הפכו למדד פופולרי של מנהיגות הוראתית (Eisner, 2002, Protheroe, 2009). התצפיות בשיעורים בכיתות מתוארות ככלים המאפשרים איסוף נתונים על הוראה ועל ביצוע תוכניות בית-הספר(David, 2007). רוב המחקרים בתחום נעשו על מדגמים קטנים ונשענו בעיקר על סקרים ובכך חולשתם. ממחקרים שניסו למצוא קשר בין ניהול בדגש הוראתי לבין תוצרי תלמידים חשפו עדויות מועטות לקיומו של קשר כזה (Grissom & Loeb, 2011, May et al., 2012).

על המחקר: המחקר בחן את הקשרים בין התנהגויות מנהיגותיות של מנהלים לבין למידת תלמידים והישגיהם במונחים של הקדשת/הקצאת זמן ע"י המנהל לפעילויות הוראתיות ולהדרכת מורים.

כלים: (1) תצפיות אישיות בנות יום שלם ב-100 מנהלים שנאספו במשך שלוש שנים; (2) מסד נתונים מנהליים עשיר על בתי הספר, הסגל והתלמידים; (3) נתוני סקר מנהלים נוסף.

החוקרים בחנו: (1) כיצד מנהלים בסוגים שונים של בתי-ספר מחלקים את זמנם בבית הספר: אימון מורים לשיפור ההוראה, פיתוח תוכנית חינוכית בית ספרית, הערכת מורים או תכ"ל, ביקורים לא פורמליים בכיתות, תכנון או השתתפות בהתפתחות מקצועית של המורים; (2) האם השקעות הזמן השונות בפעילויות השונות מנבאות צמיחה בלמידה? (3) האם שונות בפעילויות קשורה להבדלים במאפייני בתי הספר? (3) האם שונות בפעילויות מנבאות את הערך המוסף הבית ספרי בביצוע ההוראה או מגבירות ביצוע לאורך זמן?
מן הממצאים: ביקורים/תצפיות בכיתות (walkthrough)* – נמצא כי ביקורים פורמליים או בלתי-פורמליים הם חלק מרכזי (כמעט מחצית) מכל זמנו "ההוראתי" של המנהל.

מן המחקר עלו שתי מטרות מרכזיות של הביקור בכיתות על פי דיווחי המנהלים: (1) מקור מידע ראשון במעלה בדבר אפקטיביות ההוראה והמורים; נמצא כי אם המנהלים אינם משתמשים במידע זה כבסיס לתמיכה מקצועית או לפרקטיקות אחרות המידע הנאסף הוא חסר ערך (Downey et al., 2004); (2) הזדמנות להדרכה הוראתית. הבדל זה מבטא שונות של דעות על העדפות מנהיגותיות של המנהלים ומצביע גם על יכולותיהם להיות מעורבים בעבודת המורים כדי לשפרה. זמן מנהל המוקדש ישירות להדרכת המורים נמצא מקושר חיובית ללמידה ולשיפור בית-ספרי. זמן מנהל המוקדש לתצפיות בכיתות (walkthrough) נמצא קשור לכך בקשר שלילי, לפחות בחטיבה העליונה. המנהלים העידו שחלק מהמורים תופשים את פעילות המנהלים כהזדמנות ללמידה ואחרים – לא. וכך גם נתפשות ההדרכות/ההערות של המנהלים כחיוביות או כשליליות בהשפעותיהן.

אינטראקציות החונכות/אימון – בתיעוד נמצא מגוון של נושאים בדגש על ארבעה: (1): אפשרויות המורה לשיפור ההוראה (השכיח ביותר) , (2) כיצד לתמוך אקדמית בתלמידים, (3) נושאים מתוכנית הלימודים ו-(4) ניהול כיתה. כמחצית מהשיחות נגעו לפחות באחד מהנושאים האלה. הפעילות אפקטיבית במיוחד כשהמנהלים דווחו שהמורים ראו בה הזדמנות להתפתחות מקצועית.

ממצאי המחקר הם ראשוניים, ייתכן שהבדלים במיומנויות וכשירויות, ולאו דווקא היקף הזמן שהוקצה לפעילויות השונות של מנהלי בתי הספר שהשתתפו במחקר, הם שהשפיעו על התוצרים שנצפו. אפשר גם להניח ולומר שבתי-ספר יותר טובים יכולים לאפשר למנהליהם זמן לעבודה עם מורים, בעוד שבבתי ספר פחות אפקטיביים אין אפשרות לכך.

*הכוונה לתצפית קצרה, מובנית, לא-מעריכה של המנהל המלווה בשיחה בינו לבין המורה על מה שנצפה. למרות שהתצפיות מתקיימות ללא הודעה מראש חיוני שלמנהל יהיו מיקוד או מטרה מתוכננים. מיקוד זה צריך לכלול התייחסות לקוריקולום ולדרכי ההוראה David, J.L. 2004) )..

ביבליוגרפיה

Downey, C.J., et al. (2004). The three-minute classroom walkthrough: Changing school supervisory practices one teacher at a time. Thousand Oaks, CA: Corwin press.
David, J.L. (2007). Classroom walk-throughs, Educational Leadership, 65(4), 81
Downey, C., et al., (2004). The 3 minutes classroom walk-through, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Eisner, E.W. (2002). The kind of schools we need, Phi Delta Kappan, 83(8), 576-594.
Grissom, J., & Loeb, S. (2011). Triangulating principal effectiveness: How perspectives of parents, teachers and assistant principals identify the central importance of managerial skills, American Educational Research Journal, 48(5), 1091-1123.
Horng, et al. (2010). Principals time use and school effectiveness, American Journal of Education, 116(4), 491-523.
May, et al., (2012). A longitudinal study of principals' activities and student performance, School Effectiveness and School improvement, 23(4), 417-439.
Protheroe, N. (2009). Using classroom walk-through to improve instruction, Principal, 88(4), 30-34.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Downey, C.J., et al. (2004). The three-minute classroom walkthrough: Changing school supervisory practices one teacher at a time. Thousand Oaks, CA: Corwin press. David, J.L. (2007). Classroom walk-throughs, Educational Leadership, 65(4), 81 Downey, C., et al., (2004). The 3 minutes classroom walk-through, Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Eisner, E.W. (2002). The kind of schools we need, Phi Delta Kappan, 83(8), 576-594. Grissom, J., & Loeb, S. (2011). Triangulating principal effectiveness: How perspectives of parents, teachers and assistant principals identify the central importance of managerial skills, American Educational Research Journal, 48(5), 1091-1123. Horng, et al. (2010). Principals time use and school effectiveness, American Journal of Education, 116(4), 491-523. May, et al., (2012). A longitudinal study of principals’ activities and student performance, School Effectiveness and School improvement, 23(4), 417-439. Protheroe, N. (2009). Using classroom walk-through to improve instruction, Principal, 88(4), 30-34.

yyya