שילוב הערכה בהכשרת מורים -נייר עמדה

 
נייר עמדה של צוות החשיבה במכון מופ"ת בנושא הערכה כמקדמת תהליכים במכללות. נייר העמדה מופנה למנהלי המכללות, לסגל ההוראה ולבעלי תפקידים הן במוסדות להכשרת המורים והם באגף להכשרת המורים במשרד החינוך ומטרתו לעודד שימוש מקצועי יותר בתהליכי הוראה בדרכים שמתגברות על הבעיות השונות הקיימות בהערכה המתבצעת כיום.
 
הערכת הלמידה והישגי הסטודנטים להוראה
הצעות צוות החשיבה:
הפתרונות נחלקים לשני סוגים: הכשרת של המרצים בנושא הערכה על ידי מומחים, וקיום פעילויות שוטפות במכללה כדי לעורר דיון בנושא ולעצב מדיניות המקובלת על הסגל. שני מהלכים אלה עשויים לשפר את יעילות ההערכה ככלי לשיפור הלמידה והישגי הסטודנטים וככלי המסייע בקבלת ההחלטות לגבי המשך דרכו של הלומד.
 
הערכת ההוראה של מורי מורים
הצעות צוות החשיבה:
 • כדי שההערכה תספק מידע רלוונטי ומשמעותי שישפיע על טיב ההוראה וגם ישרת נכון את מקבלי ההחלטות במכללה, עליה להתייחס לתכנים המתאימים לסוג השיעור ולתחומו, לצלב מידע מגורמים שונים, ותוצאותיה צריכות להיות מדווחות באופן ברור. רצוי שהערכת ההוראה תספק מידע מפורט כאשר היא מיודעת לשיפור ההוראה ומידע כללי כאשר היא מיועדת להחלטות מינהליות. המידע המפורט מאפשר בניית פרופיל של נקודות החוזק ונקודות החולשה, ומסייע למוערך במיקוד מאמציו להשתפר. לעומת זאת, מקבלי החלטות אינם זקוקים למידע מפורט מאוד אלא לתמונה כללית לתיאור ממדי ההוראה החשובים למוסד ההכשרה.
 • על מנת לפתח יחס חיובי כלפי הערכת ההוראה בקרב המורים, יש לשתף את המורים עצמם בהכנת כלי ההערכה, להציג להם את כל הנתונים הקשורים למהימנות ולתקפות של הכלים, לתת להם הזדמנות להעריך את קבוצת הלומדים ואת התנאים שבהם הועבר הקורס ולהטיל את ביצוע מערך ההערכה במוסד בידי גורמים מקצועיים.
 • יש לפתח כלים נוספים לבדיקת איכות ההוראה ולא להסתמך אך ורק על משוב מהסטודנטים. כלים אפשריים הם: שאלונים להערכה עצמית של מורים, תצפיות בשיעורים על ידי עמיתים, מומחים פדגוגיים ומומחים תוכניים, ניתוח סילבוסים, מבחנים ומטלות ובדיקת תוצרים של לומדים. כלים רבים יספקו תמונה עשירה ותקפה יותר על ההוראה.
 • על מנת שהמשוב יתרום לשיפור ההוראה, המוסד להכשרת מורים צריך לפעול בשני מישורים: חיזוק השאיפה למצוינות בהוראה ומתן תמיכה מקצועית למורי המורים.
 
הערכת האיכות המוסדית
הצעות צוות החשיבה:
כדי שההערכה המוסדית תהווה חלק מהבטחת האיכות המוסדית ותוכל לסייע בשיפורה, מוטלת על כל מוסד החובה לעסוק בהגדרת איכות המתאימה לו, תוך מודעות להגדרת איכות כוללת של מסגרות להכשרת מורים. הגדרת איכות זו צריכה להיעשות בשיתוף סגל ההוראה ועשויה לכוון את תכנון פעולות ההערכה המוסדיות ואת הפעלתן. מכאן שעל בעלי התפקידים במכללות להכשרת מורים:
 • לתכנן הערכה שתאפשר מסקנות שימושיות לגבי מאפיינים שונים של ההכשרה להוראה וליישם את המסקנות בהקדם. דחייה של היישום עלולה להפוך את הממצאים ללא רלוונטיים ולחזק את הספקנים שבסגל.
 • ליצור מסגרות למידה לבעלי תפקידים, ראשי ועדות וסגל הוראה להבנת משמעות ההערכה לאבטחת איכות.
 • לבנות ועדת הערכה שתפקידה להוביל ועדות הערכה משניות על י תחומים. הוועדה המובילה תעסוק בתכנן הערכה ארוך טווח בהתאם למדיניות המוסד, מטרותיו והסטנדרטים הרצויים לו, תוך קבלת משוב מוועדות ההערכה המשניות. ועדות ההערכה המשניות יתכנסו לתכנון ממוקד על פי תחומי התמחותן ולפי סדר העדיפויות המוסדי.
 • לתמוך בהבניית מערך ההערכה ובביצוע פעילות ההערכה באמצעות יצירת מאגרי מידע מעודכנים בתחום ההערכה המוסדית.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya