שילוב החינוך הגופני בחינוך העברי בארץ ישראל (מסוף המאה ה-19 עד קום המדינה)

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

עבודה זו סוקרת את תהליך שילובו של החינוך הגופני כדיסציפלינה במערך הלימודים בבתי הספר היהודיים החדשים בארץ ישראל מסוף המאה ה-19 ועד קום המדינה. התהליך ניזון בראשיתו מהשפעת התרבות האירופאית על החינוך החדש בא"י. שילוב החינוך הגופני בחינוך העברי נעשה תוך התאמת מטרותיו לערכים ולסמלים העבריים החדשים. המחקר ליווה תהליך היסטורי ובחן את התפתחותו.

המחקר מגולל מסכת ארוכה של אירועים ששולבו בעיקרי האידיאולוגיה והזרמים החברתיים והתרבותיים המאפיינים את התקופה. הוא פורס מסכת רחבה המטילה אור על תהליך השילוב של תרבות הגוף בכלל, והחינוך הגופני בפרט, בבית הספר בא"י.

המחקר סוקר בהרחבה את שילוב תרבות הגוף בחינוך החדש בקרב היישוב הישן בארץ ישראל, תוך הצגת בתי הספר שהוקמו אז.  המחקר מציג את ניתוח מאפייניהם, את שילוב תרבות הגוף בתקופת ראשית היישוב החדש והעלייה הראשונה והשנייה, את תרבות הגוף בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, תוך דגש על מעבר לספורט כמכוון לשירות צורכי החברה, ואת תקופת העיצוב: מיסוד החינוך הגופני בתקופה של טרום המדינה.

העבודה כוללת נספחי תמונות, מסמכים וניתוח נתונים.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya