שותפות או מנהלות? אמהות או בוסיות? זהויות בקונפליקט של מנהלות מעונות יום בישראל

Achituv, S. & Hertzog, E. (2018). Partners or managers? Mothers or bosses? Conflicting identities of Israeli daycare managers, early child development and care, DOI: 10.1080/03004430.2018.1552948

 

הטיפול בגיל הרך מעורר עניין רב בדיון הציבורי בישראל, שכולל עיסוק במרחב הבלתי מספק במעונות היום, במספר הילדים על כל איש צוות, בהכשרתם הבלתי הולמת של אנשי צוות ובמשכורותיהן הנמוכות של הגננות והסייעות.

מחקר זה יישם גישה איכותנית וכלל ראיונות עם שש מנהלות של מעונות יום בנוסף לתצפיות באותן מעונות שנערכו במשך כשנה.

מטרת המחקר היתה לשפר את הבנת הזהות המקצועית והזהות הנשית של המנהלות שרואיינו וכן לאפשר לקולן להישמע. זהויות המנהלות הוצגו באמצעות חמש נקודות מבט: תפיסותיהן העצמיות, קשריהן עם הסגל, קשריהן עם ההורים, מיקומן בין הסגל להורים והשקפותיהן החינוכיות.

תרומתו המרכזית של המחקר היא בהתמקדות בסוגיה חברתית הרלוונטית למדינות רבות ובתובנות חשובות שיכולות לשמש קובעי מדיניות בתחום. החוקרות הופתעו לגלות שלמרות היבטים מגדריים בולטים בהקשר של מעונות היום, מנהלות המעונות לא הפגינו כל מודעות מגדרית.

המחקר מדגיש את חשיבות חיזוק הרקע החינוכי של מנהלות מעונות היום ושל העלאת מודעותן לאילוצים שעליהן להתמודד איתם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך

רגישות מטפלת ואיכות מעון - גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya