רפורמה בקנה מידה גדול בתכנית הלימודים בפינלנד – חקירת הזיקה בין אסטרטגיית היישום, תפקידה של הרפורמה והקוהרנטיות של תכנית הלימודים

Pietarinen, Janne; Pyhalto, Kirsi; Soini, Tiina. Large-scale curriculum reform in Finland – exploring the interrelation between implementation strategy, the function of the reform, and curriculum coherence. Curriculum Journal. Mar2017, Vol. 28 Issue 1, p22-40.

המחקר מבקש להבין בצורה טובה יותר את התהליך של תכנית לימודים לאומית בקנה מידה גדול במונחים של אסטרטגיות היישום שבהן השתמשו, תפקידה של הרפורמה, והקוהרנטיות של תכנית הלימודים כפי שנתפסו בידי בעלי העניין האחראים על הבניית תכנית הליבה הלאומית בפינלנד.

גוף מחקרי גדול לגבי רפורמה בית-ספרית מראה שגורם מכריע מרכזי עבור האפקטיביות של רפורמה בתכנית הלימודים הוא הדרך שבה הרפורמה מייושמת. בהתאם לכך, יישום רפורמה בתכנית הלימודים גורר תמיד תרגום של הרעיונות החדשים לפרקטיקות חינוכיות חדשות, הכרוך בתהליכי הענקת מובן מורכבים אצל המעורבים.

בסך הכול, 117 בעלי עניין האחראים להבניית תכנית הליבה הלאומית בפינלנד ענו על סקר. התוצאות הראו שההשפעה של אסטרטגיית היישום על הקוהרנטיות הנתפסת של תכנית הלימודים תווכה על-ידי ההשפעה החינוכית הנתפסת של הרפורמה הן עבור בית הספר והן עבור החברה.

הזיקה המתווכת בין אסטרטגיית היישום מלמעלה-למטה–מלמטה-למעלה בתהליך תכנית הלימודים, והקוהרנטיות המוערכת של תכנית הליבה הכתובה מרמזות שמושאי הפעילויות, כלומר פירוט והתמקדות בהשפעה החינוכית של ההחלטות, הם גורם מכריע קריטי להשגת הקוהרנטיות של תכנית הלימודים, ובנוסף, מסייעים בקידום פיתוח בית-ספרי בר-קיימא ברמה המקומית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיחים עדינים לגבי שוויון בתכניות הלימודים הפיניות בחינוך בחטיבה העליונה: רפלקציות של החברה המדומיינת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya