ריאלידע "ריאליויקי" – תשתיות מתוקשבות בסדר היום של בית הספר

מקור: כנס מו"ח 2007, תל אביב
 
תפיסת ביה"ס כקהילה של אנשים אשר עוסקים בידע וערכים באינטראקציה ומתייחסים לתהליכים אלה באופן רפלקטיבי מתממשת במערכות "ריאלידע-ריאליויקי". מערכת "ריאלידע" מחייבת רישום, מנוהלת על ידי המורים ומספקת להם כלים לבניית סביבות למידה עשירות. מערכת "ריאליויקי" היא בעלת קוד פתוח ומנוהלת על ידי משתמשיה ומתעדת את תוצרי החשיבה. הרציונל לבניית מערכות "ריאלידע - ריאליויקי" אינו טכנולוגי אלא פדגוגי ומתבסס על עקרונות של שיח באינטראקציה ליצירה משותפת ומתמדת של ידע. מבחנן המערכתי-העיקרי של שתי המערכות מתבטא בשלושה היבטים מרכזיים: א. פעולתן כחלק אינטגרלי משגרת עבודתו של המורה ושל התלמיד. ב. התהוות של שינוי מהותי בתפקידו של המורה, בדרכי הלמידה ובניהול הזמן של התלמיד ושל המורה. ג. הגדרה מחודשת של תוצרי הלמידה ודרכי הערכתם. בשלושת התחומים הללו ניתן להצביע על תהליכי התפתחות מובהקים בקהילת בית הספר הריאלי העברי בחיפה.
 
א.מערכת "ריאלידע" נותנת מענה בתחומי המידע, הידע והאינטראקציה לכלל תלמידי בית הספר (3500 תלמידים בששה מתחמים הפרושים ברחבי חיפה ובהם כתות יסוד, חטיבות ביניים וחטיבה עליונה), מוריהם, הוריהם ובוגרי בית הספר. ביממה פוקדים אותה בממוצע כ- 400 משתמשים, נוספות כ- 550 הודעות חדשות לפורומים השונים וכ- 100 הודעות לתיבות האישיות. הנתונים הללו מצביעים על שימוש שגור במשאבי המערכת ברמות שונות: התעדכנות בהודעות שוטפות, העלאת נושאים לסדר היום של הכתה / שכבת הלימוד בפורום המתאים, ניהול למידה בסביבות הלמידה כחלק מתכנית הלימודים המחייבת, בתרומה לידע במערכת הפורומים ובהצגת ידע. מלבד זאת משמשת מערכת "ריאלידע" תשתית פדגוגית לשיתוף פעולה עם בתי ספר בעקבה ובכפר ג'דיידה ומעבר לים - סן פרנציסקו, בוסטון.
ב.מורים רבים פותחים מיוזמתם סוגים שונים של ערוצי למידה במערכת "ריאלידע", וניתן למקמם ברצף של התפתחות: פורומים כלליים לטיפוח אקלים הכתה, פורומים מלווי למידה, סביבות למידה עתירות משאבים ופורומים המהווים תשתית ללמידה שוטפת ומחייבת תוך פריצת מסגרות הזמן והמקום. בצד תפיסה ליניארית ואחידה של הלמידה הכפופה לשיעור, צמחה תפיסה מרחבית המזמנת ומחייבת בחירה ותהליכי וויסות עצמי הן של המורה והן של התלמיד. לרשות המורים עומד במערכת מרכז פדגוגי "פדגוגיה במרכז" המנוהל על ידי הסמנכ"ל לפדגוגיה ומעלה סוגיות לדיון כחלק מבית המדרש הפדגוגי הבית ספרי.
ג.השיח המתועד בפורומים הפך להיות תוצר בפני עצמו וכלי להערכה מעצבת, תוצרי התלמידים (מצגות, מיפוי תמטי של הפורומים, ארגון ידע) הפכו לנחלת הכלל כחלק מהידע המשותף של קבוצת הלמידה. לפיכך הפכה השקיפות עיקרון של הערכה מעצבת, ובכל סביבת למידה מופיע סילבוס, ובו מציג המורה את שיקול דעתו מהרציונל דרך המטרות ועד מחוון הערכה. ההערכה המעצבת מצאה את דרכה באופן טבעי ללמידה זו.
 
מאמצי התפתחות מתמידים מאפיינים את פיתוח התשתיות המתוקשבות כמענה לצרכים מחד גיסא וכסימון יעדים וכיוונים מאידך גיסא. הפורום המתקדם שכבר אומץ מחייב את המשתמש בו לשייך כל הודעה לקטגוריה של מבע ובכך מאפשר מיפוי מטה-קוגניטיבי של הפורום מלבד המיפוי התמטי השגור. מלבד זאת פותחה מערכת "ריאליויקי",ובה משתמשים תלמידים מבית הספר הריאלי ומבית הספר אל-ביירוני כדי לבנות במשותף מהלך של מחקר מדעי תוך תיעוד של החשיבה הצוותית.
 
במערכת "ריאליויקי" המנוהלת על ידי כלל משתתפיה על בסיס של קוד פתוח ומזמנת בנייה של שיח תלמידים המניב תוצרי ידע משותפים, נבנו דפים לתיעוד תהליך המחקר המדעי של צוותים מעורבים של תלמידים משני בתי הספר החל בבחירת שאלת המחקר ובניסוח השערת המחקר, המשך בשלבי המחקר וכלה בהצגת הידע החדש שנוצר.
 המורים שילבו את המהלך הזה בתוך שגרת עבודתם כחלק ארוך טווח מתכנית הלימודים ומיקדו את עבודתם בהנחייה ובהערכה מעצבת המלווה את התפתחות החשיבה של התלמידים בשיח רפלקטיבי. התלמידים יצרו ידע באינטראקציה החוצה מגבלות של מרחב, זמן ותרבותוקיימו תהליכים של ויסות עצמי הדרוש לניהול הלמידה שלהם.
 
בשיתוף פעולה עם החוג להוראה באוניברסיטת חיפה נערכו מספר מחקרים במערכת, ואלה העידו על השתבצותה של הפדגוגיה המתוקשבת בסדר היום הבית ספרי באופן מושכל המטפח אינטראקציה, שקיפות ושותפות. בימים אלה מתקיים מהלך הערכה כללי לזיהוי דפוסי השימוש במערכות "ריאלידע" ו"ריאליויקי" ולאפיון של שפת השיח.
 
כלל הפעילות במערכת מעיד על התהוות של רשתות ידע בתחומים שונים ועל ראשיתו של שינוי תרבותי התואם את המטרות שהוצבו בראשית הדרך.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya