קהילות וירטואליות של למידה מקצועית: התפיסות של מורים לגבי התפתחות מקצועית וירטואלית לעומת התפתחות מקצועית פנים אל פנים

McConnell, Tom J.; Parker, Joyce M.; Eberhardt, Jan; Koehler, Matthew J.; Lundeberg, Mary A. "Virtual Professional Learning Communities: Teachers' Perceptions of Virtual versus Face-to-Face Professional Development", Journal of Science Education and Technology, v22 n3 p267-277 Jun 2013.

המחקר מציע שהתפתחות מקצועית המערבת מורים בחקירה לימודית במשך זמן רב באמצעות קהילות לומדים מקצועיות שיתופיות (PLCs) היא אפקטיבית בשיפור ההוראה וההישגים של התלמידים.

עדיין, רוב ההתפתחות המקצועית מוצעת כסדנאות לזמן קצר שאינן אפקטיביות בשינוי הפרקטיקה.

החסמים ליישום של קהילות למידה מקצועית כוללים העדר זמן למפגש משותף ומחסור במורים החולקים תחומי זהים של נושאים או מטרות ואינטרסים משותפים.

כינוס מורים מאזורים רבים יכול להקל על בעיה זו, אולם המורים אינם מעוניינים לנסוע לפגישות בשל אילוצי זמן ועלויות.

תוכנה לקיום שיחת ועידה בוידאו מציעה פתרון לחסמים אלה בעת שהיא משמשת לטיפוח תחושת הקהילה הדרושה לכך שקהילות של למידה  מקצועית יהיו אפקטיביות.

החוקרים מתארים את השימוש בקהילות לומדים מקצועיות וירטואליות שבהן שתי קבוצות של מורים נפגשות מדי יום במשך שנת לימודים אחת כדי לנתח באופן שיתופי הוכחה שנאספה כחלק מתכניות החקירה שלהם.

בסיוע של מנחה, קבוצות אלה פיתחו קשר הדומה לפגישה פנים אל פנים של קבוצות אחרות כחלק מתכנית דומה של התפתחות מקצועית.

ניתוח של הרפלקציות של המורים המשתתפים ושל המנחים חשף שהמורים ביסודם מעדיפים, אמנם, פגישות פנים אל פנים, אבל התברר כי שהפגישות הוירטואליות באינטרנט והפגישות פנים אל פנים סיפקו למורים אינטראקציות חברתיות דומות בהתנסות של קהילות לומדים מקצועיות.

הממצאים מציעים שהמורים תופסים את קיומה של שיחת ועידה בוידאו ככלי אפקטיבי לסיוע לקהילות לומדים מקצועיות כאשר הזמן והמרחק הם חסמים מעשיים לפגישות פנים אל פנים.

המחברים דנים בשיקולים מעשיים לגבי פיתוח וסיוע לקהילות לומדים מקצועיות וירטואליות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית באתר ERIC

ראה גם:
סקירת מחקר על ההשפעה של קהיליות למידה על הוראה ולמידה
קהיליית למידה מקצועית כפעילות חתרנית: איתגור תרבות הלימוד הבית-ספרית המסורתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya