צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים: ניתוח צרכים בין-לאומי משווה

Cerviansky, G., Guberman, A., & MacPhail, A. (2017). The professional developmental needs of higher education-based educators: An international comparative needs analysis. European journal of teacher education, 40(1), 127-140.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית בידי ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

למידה מקצועית של מורי מורים נתפשת כתהליך המושפע מביוגרפיה, זהות, כישורים, ערכים והלכי רוח המשוקעים בקהיליות למידה שונות (Cerviansky, 2013, Kosnik et al., 2015). כיום מתקיימים נתיבים שיטתיים מועטים ללמידה מתמשכת של מורי מורים והתיעוד מועט אף הוא (Berry, 2013, Murray et al., 2013). לנוכח המיצוב התעסוקתי הייחודי והיעדר מיקוד פורמלי בעיסוק זה, נקודת המוצא של הכותבים היא במיצוב הפרקטי של מורי מורים בהקשרים מקומיים, לאומיים אזוריים וגלובליים. אם מורים הם הגורם החשוב ביותר המשפיע על איכות הלמידה בבית הספר, הכישורים של אלה שמכשירים אותם – מורי המורים – אמורים להיות מהרמה הגבוהה ביותר (EC, 2012).

בהתבסס על שני דוחות שעסקו בקידום ובתמיכה בחזון משותף ובהבנה משותפת של המשמעות של "איכות" בהכשרת מורי מורים ובנגישות להזדמנויות איכותיות של התפתחות מקצועית (EC, 2012, 2013) נוסחו שתי שאלות מנחות לסקר: (1) אילו פעילויות של למידה מקצועית מורי מורים מעריכים ברמה גבוהה? (2) כיצד ניתן לממש/להפעיל פעילויות אלה?

הסקר כולל מעקב אחר 1,158 מורי מורים במדינות המשתתפות בפורום בין-לאומי למורי מורים: בלגיה, אירלנד, ישראל, הולנד, נורבגיה ובריטניה. הנתונים נאספו באמצעות שאלון שנבנה והופץ ברשת במדינות המשתתפות. כאן מדובר במורי מורים במסגרות ההשכלה הגבוהה להכשרת מורים בלבד.

מה נמצא בסקר?

מורי המורים אינם אוכלוסייה הומוגנית מקצועית, כך גם ההקשרים המקצועיים שבהם הם מלמדים. אף שפרסומים רבים מתארים את מגוון תפקידי מורה המורים (Loughran, 2014), סקר זה מספק נתונים על צרכים מקצועיים שראוי שמערכות ההכשרה יטפלו בהם.

א. מורה וחוקר – הנתונים מאפשרים לברר כיצד או עד כמה יכולים מורי מורים לפתח פרופיל מקצועי אינטגרטיבי, היינו, פרופיל של מורה ושל חוקר במצב הקיים. מן הסקר עולים שני טיפוסים של צרכים: (1) צרכים הממוקדים בהתפתחות של יכולות חינוכיות הקשורים להוראה היומיומית בתוכניות ההכשרה, (2) צרכים הממוקדים בקידום קריירה אקדמית וכישורי מחקר וכתיבה במרכזם.

ב. יש הבדל בין צרכי מורי מורים בעלי תואר שני המתמקדים ביכולות חינוכית לבין אלה של בעלי תואר שלישי המתמקדים בקידום אקדמי. ניתן להסביר זאת בשתי גישות שונות לגיוס מורי מורים: מורים מבתי ספר או מורים מהאקדמיה בעלי רקע מחקרי.

ג. מורי מורים מבקשים להיות חלק מקהיליות שיתופיות שבהן ניתן לקבל תמיכה, האזנה ושיתוף בהתנסויות ובדרכי הוראה, זאת בהתאמה למגוון הזהויות המקצועיות ונתיבי ההתפתחות הקיימים. השיעור שבו קהיליות כאלה יכולות לפעול בהצלחה תלוי במשאבים האנושיים והחומריים הנגישים לאנשים.

ד. הועלו בסקר בקשות רבות של מורי מורים במשרה מלאה ומורי מורים במשרה חלקית בדבר הצורך שקובעי מדיניות ומנהלי מוסדות יתייחסו לעומס העבודה, בעיקר ההוראה, המוטל עליהם ויאפשרו להם מרחב (במונחי זמן ומקום) ללמידה מקצועית.

ה. המשתתפים הביעו העדפה מובהקת להזדמנויות למידה מקצועיות מתמשכות המבוססות על למידה התנסותית משותפת, צפייה בעמיתים חוקרים, הנחייה, עבודה כחלק מקבוצה ועוד.

ו. הקצאת זמן ללמידה מקצועית ולכניסה לעיסוק בהכשרת מורים יאפשר לקובעי מדיניות ולמוסדות ההכשרה לעודד מורי מורים לרכוש ולפתח במשותף פרופיל מקצועי מאוזן, מגוון ואינטגרטיבי ולא לצפות שיעשו זאת בכוחות עצמם. עבודה שיתופית עשויה לסייע למורי מורים ליצור ולגבש זהות מקצועית לכידה ולפתח את התפקיד.

המטרה לשפר את הכשרת המורים לכלל הכשרה איכותית מעלה שאלות במונחים של למידה מקצועית של מורי מורים ובמונחים של המשמעות של "איכות". במרוץ על מיקום בדרוג העולמי, על הבטחת ערך רב יותר לכסף ועל העלאת הישגי לומדים חשוב לזכור שלמידה מקצועית צריכה לבטא גישות הומניסטיות רחבות ולא להצטמצם לאינטרסים צרים ואינסטרומנטליים בלבד. סקר זה חשוב למורי מורים, למורים, לקובעי מדיניות ולאחרים המאמינים שאיכות ההוראה משפיעה על איכות הלמידה. רק מורי מורים המתפתחים מקצועית כל הזמן יכולים להבטיח שאיכות כזו תישמר, תטופח, תפותח ותשאף לשלמות.

ביבליוגרפיה

Berry, A. (2013). Teacher educators' professional learning: You are more or less on your own, PP at the 16th conference of ISATT, Ghent, Belgium.

Cerviansky, G. (2013). Professional development for professional learners: Teachers' experiences in Norway, Germany and England, Journal of Education for Teaching, 39(4), 383-399.

European commission, (2012). Supporting the teaching profession for better learning outcomes, Commission Staff Working document 374, Strasburg, France.

European commission, (2013). Supporting Teacher educators for better learning outcomes, Brussels: European commission.

Kosnik, C., Dharmashi, P., Miyata, Y., & Beck, C. (2015). Four spheres of knowledge required: An international study of the professional development of Literacy/English teacher educators, Journal of Education for Teaching, 41(1), 52-77.

Loughran, J. (2014). Professionally developing as a teacher educator, Journal of Teacher Education, 65(4), 271-283.

Murray J., Cerviansky, G., & Barber, P. (2013). Teacher educators' identities and work in England at the beginning of the 2nd decade of the 21th century, in: J. Murray & C. Kosnik (eds.), Academic Work and Identities in Teacher Education, London: Routledge.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Berry, A. (2013). Teacher educators’ professional learning: You are more or less on your own, PP at the 16th conference of ISATT, Ghent, Belgium.
Cerviansky, G. (2013). Professional development for professional learners: Teachers’ experiences in Norway, Germany and England, Journal of Education for Teaching, 39(4), 383-399.
European commission, (2012). Supporting the teaching profession for better learning outcomes, Commission Staff Working document 374, Strasburg, France.
European commission, (2013). Supporting Teacher educators for better learning outcomes, Brussels: European commission.
Kosnik, C., Dharmashi, P., Miyata, Y., & Beck, C. (2015). Four spheres of knowledge required: An international study of the professional development of Literacy/English teacher educators, Journal of Education for Teaching, 41(1), 52-77.
Loughran, J. (2014). Professionally developing as a teacher educator, Journal of Teacher Education, 65(4), 271-283.
Murray J., Cerviansky, G., & Barber, P. (2013). Teacher educators’ identities and work in England at the beginning of the 2nd decade of the 21th century, in: J. Murray & C. Kosnik (eds.), Academic Work and Identities in Teacher Education, London: Routledge.

yyya