פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים

גרינשטיין, יעל, דן, גבתון. "פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים", עיונים במינהל ובארגון החינוך, כרך 32, 2011 (תשע"ב), 49-13.


המחקר מתמקד בתפיסותיהם של מנהלים לגבי תחומי הסמכות (Authority) והאחריות (Responsibility) בעבודתם, ובקשר של תפיסות אלה למערכת אחריותיות (Accountability) ולמודל הניהול העצמי (School-based-management). מדובר במחקר איכותני, בגישת התיאוריה המעוגנת בשדה, המבוסס על ראיונות עומק מובנים למחצה. הוא כולל 20 מנהלים של בתי ספר יסודיים במרכז הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי.

מהראיונות עם המנהלים עולה שהם רואים באחריות עניין מרכזי וחשוב בעבודתם המתבטא בהתחייבויות הרבות שהם נוטלים על עצמם. הם מדווחים כי מוטל עליהם טווח רחב של אחריות המתבטא גם בשעות הפעילות וגם בתחומי האחריות.

נמצא שתפיסת האחריות של המנהלים נגזרת מתהליכים פנימיים ולא כתוצאה מהנחיות של גורמים חיצוניים. בנוסף, הם מתייחסים אל האחריות כדינמית, כלומר כמתעצבת ומשתנה כתוצאה מהניסיון בניהול. לעיתים השינוי בתפיסת האחריות נובע מהשוני שחל בתפיסות התפקיד.

תחומי הסמכות נתפסים על ידי המנהלים כממוקדים ומצומצמים יותר מתחומי האחריות. בשונה מתפיסת האחריות, הסמכות נתפסת כקשורה בעיקר בגורמים חיצוניים (כגון משרד החינוך, הרשות או המועצה המקומית) וכמוכתבת מראש. יחד עם זאת, היו מנהלים שהעלו את האפשרות לפעול באופן עצמאי ויזום כדי להרחיב את תחומי סמכותם.

מנהלי בתי ספר שעברו לשיטת הניהול העצמי דיווחו שישנן סמכויות רבות שהיו אמורות לעבור לידיהם בהתאם לתחומי אחריותם אך טרם הועברו. נמצא גם שחלק מהסמכויות הועברו אליהם באופן חלקי בלבד, דבר המונע יצירת הגדרות חד משמעיות לגבי תחומי הסמכות והאחריות שלהם. יחד עם זאת, הפערים בין סמכות ואחריות עלו בצורה משמעותית יותר בקרב מנהלי בתי ספר שאינם בניהול העצמי.

העדר הגדרות ברורות לגבי סמכות ואחריות יחד עם פערים בולטים ביניהן פוגעים במערכת האחריותיות הקשורה לתחומים אלה. הפגיעה מתבטאת הן בדיווח השוטף והתקין, והן בתחושת המחויבות של המנהלים כלפי תהליכי העבודה ותוצאותיהם בבית הספר. נמצא שאין הבחנות ברורות בעניין זה בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי.

להלן שלוש השלכות מעשיות העולות ממצאי המחקר:

1. יש לחזק את הניהול העצמי ולמסדו כך שיכלול תהליכי עבודה ברורים יותר המלווים במסמכים מחייבים ובחקיקה מסודרת.
2. יש להטמיע בקרב נושאי התפקידים את החשיבות שבכלי המדידה, בפרסום ובהערכה המלווים את תהליך האחריותיות.
3. יש צורך בהכשרות שילוו סמכויות חדשות הניתנות למנהלים בתחומים שונים כגון טיפול בכוח אדם, יחסי ציבור וגיוס משאבים.


המאמר סוכם ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya