פערים בין המגדרים בהישגי התלמידים במגזר הערבי

 
כתיבה: יובל וורגן
 
 
במסמך מוצגים נתונים על פערים בין המגדרים בהישגים במבחני הבגרות, במבחני המיצ"ב ובמבחנים בין-לאומיים, ונסקרים בקצרה כמה הסברים אפשריים לפערים אלה.
מהמסמך עולים בין היתר הממצאים האלה:
·       נתונים עדכניים ממבחנים ארציים ובין-לאומיים הנערכים במערכת החינוך מצביעים על פערים ניכרים בהישגים בלימודים בין הבנות לבנים במגזר הערבי בישראל. בחלק מן המבחנים נמצא פער בין הבנות לבנים גם במגזר היהודי, אך במגזר הערבי הממצאים עקביים ובולטים יותר:
o      יש פער בשיעור הזכאות לבגרות בין הבנים לבנות, לטובת הבנות, הן במגזר היהודי והן במגזר הלא-יהודי; הפער לטובת הבנות במגזר הלא-יהודי גדול בהרבה מהפער המקביל במגזר היהודי.
גם בשיעור העמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות יש פער לטובת הבנות, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי. הפער בין הבנות לבנים במגזר הערבי גדול יותר, והוא במגמת עלייה בשבע השנים האחרונות.
o      במבחני המיצ"ב האחרונים שפורסמו עליהם נתונים מפורטים היו הישגי הבנות בקרב דוברי הערבית גבוהים מהישגי הבנים באופן עקבי בכל שכבות הגיל ובכל מקצועות המיצ"ב, לרבות מתמטיקה. הפערים בהישגים לטובת הבנות בקרב דוברי הערבית היו גדולים מהפערים המקבילים בקרב דוברי העברית.
o      מבחנים בין-לאומיים, כגון מבחניPISA  ו-TIMSS, מצביעים גם הם על פער עקבי למדי בין הבנות לבנים – לטובת הבנות - בקרב דוברי הערבית, בכל תחומי הדעת הנבדקים.
·       תמונה דומה של הפערים בין המגדרים במגזר הערבי עולה גם מהנתונים על שיעור הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה. בשנת תשס"ח היה שיעור הנשים הערביות הלומדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כמעט פי-שניים משיעור הגברים הערבים.
משרד החינוך טרם גיבש מדיניות בנושא הפערים בהישגים הלימודיים בין הבנות לבנים במגזר הערבי. לפני כשנה הוגשו למשרד החינוך ארבעה דוחות של ועדות משותפות של המשרד עצמו ושל ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, אשר עסקו בהיבטים שונים של מערכת החינוך הערבית. אחת מארבע הוועדות האמורות התמקדה בתחום ההישגים הלימודיים, אולם בדוח הסיכום שהגישה לא הוזכרה סוגיית הפערים המגדריים.
 
 
 
מה דעתך?

    מרתק.

    פורסמה ב 24/12/2009 ע״י אמיר יהודית
    מה דעתך?