על חינוך וחילוניות – קבלת שבת בגן הילדים הלא דתי בישראל

יפה, א' ורפופורט, ת' (2013). על חינוך וחילוניות – קבלת שבת בגן הילדים הלא דתי בישראל. בתוך ב' אלפרט וש' שלסקי (עורכים), הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך (עמ' 271-231). תל-אביב: מכון מופ"ת.

טקס קבלת השבת הוא טקס ייחודי בחיי גן הילדים בישראל. אמנם מדובר בטקס המעוגן בלוח השנה, אך המחזוריות שלו אינה שנתית אלא שבועית, וככזה הוא נחגג מדי יום שישי, עשרות פעמים במשך שנת לימודים. אפשר גם לראותו כטקס מעבר ייחודי, שכן הוא אינו מסמן מעבר הנוגע למעגל החיים של היחיד, כי אם מעבר קבוצתי בזמן מימות השבוע "הרגילים" ליום המנוחה.

מרכזיותו ושכיחותו השבועית של טקס קבלת השבת בהתנהלות הגן החילוני – הלא דתי – כמו כן מעמדו האיתן, עוררו את השאלות העומדות במרכז מחקר זה, המבוסס בעיקרו על צפייה בטקסים של קבלת שבת בגנים חילוניים.

על מנת להבין את האופן שבו הטקס מתנהל וכדי לעמוד על משמעותו בחינוך הלא דתי בגיל הרך, צפו בו מחברות המאמר בגנים שונים ובחנו כיצד הוא מעוגן בפרקטיקות טקסיות הנשענות על עולם המסורת היהודית. תוך כדי צפייה הן הקשיבו למסרים חינוכיים שונים השזורים בטקסים, המתבטאים בשלושה סוגי שיח (פסיכולוגי, אינדיבידואליסטי וקוסמו-פוליטי).

מניתוח הנתונים עולה כי בתפיסה החילונית די במספר מינימלי של פרקטיקות כדי לסמן את הטקס או את השייכות לקולקטיב (מגזר). פרקטיקות אלה, המכוננות לפי תפיסת מחברות המאמר "טקס מינימלי", הן המקנות לטקס את משמעותו. המחברות מראות כיצד טקס מינימלי זה מכונן ומתנהל באמצעות יחסי גומלין שונים בין פרקטיקה לשיח ובין טקסט לקונטקסט (הקשר).

הממצאים מלמדים על מעין הכלאה בין המסורת לבין החילוניות ומערערים על הדיכוטומיה המקובלת בין דתיות לבין חילוניות בחינוך ובתרבות הישראלית. במחקר זה מנסות המחברות לברר בתוך ההקשר החברתי-הפוליטי-החברתי של ישראל את טיבה של ההכלאה הייחודית המתקיימת בטקס קבלת השבת. בחינה כזו עשויה ללמד על הגן הלא דתי, על תהליך כינונו של סובייקט חילוני ועל מאפייניה של החילוניות היהודית בישראל כיום.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya