על חדשנותו של מודל "הדיאלוג היצירתי" ועל האפשרות להפיצו במערכת החינוך

מקור: "על חדשנותו של מודל 'הדיאלוג היצירתי', ועל האפשרות להפיצו במערכת החינוך", ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

מחקר זה בחן את המודל החדשני שפותח בבית-החינוך הניסויי "רמות חפר", המכונה "דיאלוג יצירתי". מודל "הדיאלוג היצירתי" הוא מודל הוראה--למידה תהליכי, המיועד להבניה פעילה של ידע וכולל שלושה שלבים עיקריים, המלוּוים בפעילות מתמדת של רפלקציה, הערכה ומשוב.

שלושת שלבי התהליך הם: עיבוד הידע בעבודת חקר קבוצתית, ייצוג הידע באמצעות תוצר, הצגת הידע לפני קהלים שונים.

המחקר התמקד בשאלת חדשנותו של המודל ובאפשרות להפיצו במערכת החינוך. המיקוד בשתי סוגיות אלה עולה בקנה אחד עם מטרותיו של גף ניסויים ויזמות -- יצירת ידע חדשני וגיבושו למודלים יישומיים, לשם הפצתם במערכת החינוך.

שאלות המחקר היו:
א. האם המודל הניסויי שפותח ב"רמות חפר", המכונה מודל "הדיאלוג היצירתי", הוא מודל שיש בו חדשנות?
ב. האם מודל זה הוא בר-הפצה?

ממצאי המחקר:
א. נמצא כי שאלת חדשנותו של המודל ראויה להתייחסות כפולה -- שאלת חדשנותו התאורטית ושאלת חדשנותו היישומית. בנוגע לחדשנותו התאורטית של המודל, נמצא כי מודל "הדיאלוג היצירתי" הוא וריאנט של תאוריית למידת החקר בקבוצות קטנות, ולכן אינו מודל חדשני. בנוגע לחדשנותו היישומית של המודל, נמצא שמודל "הדיאלוג היצירתי" הוא אכן מודל מערכתי יישומי חדשני, הכולל הגדרות תשתית ברורות ליישום למידת החקר בקבוצות קטנות. ראוי לציין כי ממצאים אלה תואמים את עמדותיהם והגדרותיהם של הנחקרים.
ב. נמצא שגם לסוגיית הפצתו של המודל יש שני פנים: הפן האחד מתייחס למידת גיבושו של הידע שהצטבר במהלך הניסוי למודל שלם, קוהרנטי ובר-הפצה. הפן השני מתייחס לשאלת כשירותה של המערכת (בית-הספר ומרכז ההדרכה שלו) לבצע את תהליך ההפצה לבתי-ספר אחרים במערכת החינוך.

ביחס לסוגיית גיבושו של הידע למודל בר-הפצה, נמצא שבית-הספר מצוי בשלביו האחרונים של התהליך, שבסופם עתיד המודל להיות בר-הפצה.
ביחס לסוגיה השנייה, סוגיית כשירותה של מערכת ההפצה, נמצא שהניסיונות להפצת המודל, שנעשו עד כה, לא צלחו במידה הראויה, וכי חוליה זו בשרשרת הניסויית ראויה לבחינה מחודשת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya