סקירת מידע – קוהרנטיות בתוכניות להכשרת מורים: מודלים נבחרים

רן, ע' ויוספסברג בן יהושע, ל' (2020). סקירת מידע – קוהרנטיות בתוכניות להכשרת מורים: מודלים נבחרים. תל אביב: מכון מופ"ת

קוהרנטיות בהכשרת מורים היא רציפות בין תאוריה לפרקטיקה המסייעת להשיג מטרות אפקטיביות. במצב של קוהרנטיות, התאוריה וההכשרה מעשית עולות בקנה אחד. הכשרה להוראה בתוכניות קוהרנטיות מתאפיינת בחיברות לתפקיד, בתשתית של שיתופי פעולה בין בעלי עניין שונים בתוך מוסדות ההכשרה וביניהם ובין גורמי חוץ. השיתופיות נעשית בהקשר למערכת ערכים מוסכמת וזו אמורה להתבטא בתוך המסגרות וביניהן. קוהרנטיות של תוכנית כוללת מחויבות לחזון משותף, כזה המרכז סביבו את הדיונים, את השאלות ואת המאמצים לכבד ערכים משותפים ופרקטיקות של קבוצות בעלות עניין משותף. להבניה של הכשרת מורים קוהרנטית שותפים סטודנטים, מוריהם, מסגרות וקהילות בתוך בתי הספר המאמנים ומחוץ להן, מסגרות תרבותיות בשדה ההתנסות וגם גופים ביורוקרטיים האחראים על ההכשרה להוראה.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא קוהרנטיות

הביקורת על היעדר קוהרנטיות בתוכניות להכשרת מורים

סקירת מידע זו מתמקדת בקוהרנטיות של תוכניות להכשרת מורים בישראל ובעולם, בעקבות הביקורת שעולה בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות בעניינים הבאים:

 1. שימוש מועט בתשתיות ידע ובפיתוח כישורים לרמת מומחיות;
 2. היעדר רלוונטיות בין התכנים התאורטיים הנלמדים במוסדות המכשירים לפרקטיקה המתקיימת בשדה;
 3. היעדר רפלקציה על תהליך הלמידה של מורים;
 4. חוסר התמקדות בהערכת סוגים שונים של תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי;
 5. היעדר חזון משותף לכל בעלי העניין בתוכניות ההכשרה,`
 6. שיתוף פעולה חלקי בין כל בעלי העניין במערכת החינוך.

עקרונות ליצירת קוהרנטיות

למרות עמימות המושג קוהרנטיות בתחום החינוך ובתוכניות להכשרת מורים, ניתן להגדיר כמה תחומים ועקרונות עיקריים שלפיהם פועלות תוכניות הכשרה, המאופיינות בלכידות ובתואם בין רכיבי התוכנית השונים:

 1. ניסוח של חזון משותף לכל בעלי העניין;
 2. קשר בין תכנים אקדמיים, מתודולוגיים ופדגוגיים בתוכנית הלימודים;
 3. קשר בין הלימודים העיוניים להתנסות המעשית בשדה;
 4. עידוד מחקר פעיל וחקר מקרים לצד ביצוע הערכה מתמשכת;
 5. קידום שיתופי פעולה ושיתופיות בקרב כל הסוכנים האמונים על הכשרת המורים.

ממצאי הסקירה

בסקירה זו נבחנו חמישה מודלים שונים של תוכניות להכשרת מורים ברחבי הארץ והעולם, אשר הקוהרנטיות היא חלק בלתי נפרד מהן. מסקירת המידע עולה חשיבותם של העניינים הבאים:

 1. הקפדה על תפישתם של כל בעלי העניין – מתכשרים להוראה, מדריכים פדגוגיים, אנשי סגל אקדמי, מורים מכשירים, מפקחים – בנוגע למידת הקוהרנטיות של תוכניות ההכשרה.
 2. שיפור התקשורת ושיתופי פעולה בין הגורמים השונים המעורבים בתוכניות ההכשרה למורים, לבניית מסגרות קונספטואליות בנוגע לתוכן, להעברתו, לכלי הערכה ולבקרת איכות.
 3. הדגשת רכיב המחקר בתוכניות ההכשרה. נמצא שבספרות המחקר הצביעו על חשיבות הכשרת המורים להוראה המשלבת מחקר, מכיוון שהדבר תורם לפיתוח דפוס חשיבה מחקרית הנדרשת להערכת התלמידים ולשיפור דרכי ההוראה ואף להשתלבות בצוותי מחקר בדגמים של קהילות מקצועיות לומדות.
 4. עריכת מחקרים שמלווים את התוכניות ובוחנים את השפעתן. מחקרים אלו מסייעים אף באחריותיות הנדרשת כלפי כל בעלי העניין המעורבים בהכשרת המורים.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya