סיפורי התפתחות מקצועית של מורי-מורים למדעים

מקור:סיכום מעובד של הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת.
 
 
המחקר המוצע הוא חלק ממחקר מתמשך, אשר בוחן את תהליכי השינוי בחשיבה בקרב מורי-מורים למדעים, ככלי להתבוננות על התפתחותם המקצועית של מורי-מורים למדעים. המחקר נעשה תוך שימוש בשיטות מחקר איכותניות. כלי המחקר העיקרי היה ריאיון מובנה למחצה, ששולבו בו שאלות שנועדו לעורר תהליכים מטא-קוגניטיביים. רואיינו 7 מורי-מורים למדעים, אשר נבחרו מתוך 56 המשתתפים בשלב הקודם במחקר.
שאלת המחקר המרכזית שלנו היא: מה ניתן ללמוד משינויים בתהליכי החשיבה שתוארו בסיפורי מורי המורים למדעים על התפתחותם הפרופסיונלית. שאלות המשנה הן: כיצד מתארים מורי המורים את השינויים שעברו, ומה היו הקשיים בתהליך.
המחקר מושתת על מחקרים קודמים בנושא של התפתחות פרופסיונלית של מורים, של מורים למדעים, של מורים באקדמיה ושל מורי מורים. הניתוח נעשה בשיטה מעורבת, תוך תפיסת הריאיון כטקסט.
ממצאינו מדגישים את חשיבותן של שאלות העוסקות בידע הנחוץ למורי-מורים למדעים, וכן את שאלת האופן שבו תופסים מורי המורים את תפקידם כמכשירי מורים. הידע של מורה מורים למדעים הוא מורכב ואין למצותו ברשימת פריטים כזו או אחרת. הוא אישי ומעוגן בהקשר.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya