סיפורים על שינוי חשיבתי: חברי סגל אקדמי בחוגים למדעים ולספרות במכללות מדברים על שינויים בחשיבתם

מטרת המחקר הייתה ללמוד אילו שינויים חלו בתפיסת מורי מורים למדעים ולספרות חשיבה בדיסציפלינה ובדרכי הוראתה, מה היו הגורמים לשינויים אלה ואילו תהליכים קשורים בהם. תרומתו  של המחקר הייתה בהבנת הדרך שבה ניתן לקדם את ההתפתחות המקצועית של מורי-מורים. המחקר התמקד בתהליכי שינוי בחשיבה באמצעות חקר סיפורי-חיים. זהו שלב שני במחקר דו-שלבי בנושא זה.

אוכלוסיית המחקר כללה 14 מורים שנדגמו מתוך קבוצה גדולה יותר של מורים שענו על שאלונים בשלב הראשון של המחקר.

כלי המחקר היה ריאיון מובנה למחצה המשלב כלי דינמי גרפי, כלי זה אפשר מתן ביטוי לחשיבה בשתי שפות: שפה מילולית-נרטיבית ושפה גראפית. הנתונים עובדו בכלים מתחום המחקר האיכותי, במתודולוגיות מתחום חקר השיח ומחקר הספרות.

מן הממצאים ניתן ללמוד על תמונה מורכבת ורבת משתנים ביחס לגורמים המעורבים בתהליכי שינוי בחשיבה. הערעור הקוגניטיבי, המקובל כגורם מרכזי בהקשר זה, מספק הסבר חלקי בלבד לשינויים אלה בהקשר של מורי מורים. נוספו עליו מאפיינים אישיים, תהליכי למידה, היבטים סוציולוגיים, ושינויים ביחס לידע בדיסציפלינה, בהקשר של הכשרת מורים. כל הגורמים הללו זוהו במחקר כקשורים לשינוי תפיסתי ולתהליכי שינוי בחשיבה והם מאפשרים, לעתים מניעים ולעתים מקדמים את תהליכי השינוי שתוארו.

המחקר נערך במסגרת מכללת לוינסקי לחינוך, מכללה ירושלים ומכללת בית רבקה ובסיוע מכון מופ"ת.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya