סטנדרטים בהכשרת מורים: הלימות חוקתית, תפקיד ההערכה החיצונית והטיות בהערכה של ידע פדגוגי

מאת: k. Tellez
מקור וקרדיט:
Tellez, K. (2003). Three themes on standards in teacher education: legislative expediency, the role of the external review and test bias assessment of pedagogical knowledge, Teacher Education Quarterly, 30(1), 9-18.
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
מילות מפתח: סטנדרטים בהכשרת מורים, הערכת מורים בארה"ב
התחום הכולל סטנדרטים, אקרדיטציה, רישוי ותעודות נבנה מחדש בדרכים משמעותיות ביותר. תהליך זה מטביע את חותמו והפך את תקופתנו לעידן הסטנדרטים, במקביל לתקופות אחרות שאופיינו ע"י מהלכים חינוכיים משמעותיים. תנועת הסטנדרטים ככלל מאופיינת במספר קווים ובהם, בין היתר, העמקת אי-האמון בהכשרת מורים, שינוי במיקוד השליטה כשהמדינה היא הדומיננטית, המשגה מחודשת של רישוי ושלטון והמשגה מחודשת של אופי הסטנדרטים תוך מתן מקום מרכזי לביצוע ולתוצרים.
מטרת המאמר היא להרחיב את הדיון בשלושה הנושאים הנזכרים למעלה שכן שיש להם נגיעה חשובה להכשרת מורים, גם אם אין ביניהם קשר הכרחי. השאלות שהמאמר מעלה הן: א. מדוע תנועת הסטנדרטים בהכשרת מורים קנתה לה שליטה במהירות רבה ומה הפיתוי הטמון בה לקובעי המדיניות?; ב. האם הסטנדרטים וההערכה של המדינה עלולים לפגוע במאמצים של שלטון עצמי של אנשי המקצוע ובתהליכי אקרדיטציה קיימים ?; ג. מהן ההטיות הקיימות במבחני נייר ועיפרון הבודקים ידע תוכן פדגוגי?
תנועת הסטנדרטים- המושג המרכזי ברפורמה הנוכחית היא האחריותיות. קובעי מדיניות רבים היום אינם מעוניים בתוכן של מטרות למידה אלא ברעיון שמטרות, יהיו אשר יהיו, הן ברות מדידה ונמדדות כל הזמן. הטענה היא שהאתגר המוצב בפני המורים הוא לעזור לתלמידים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהוצבו בפניהם, וזאת באמצעות מבחנים, שמבחינת ההשקעה זולים יותר מההשקעות הנדרשות לספרים חדשים, למבנים או למורים. הסטנדרטים שנכפו על בתי הספר הולכים ומוחלים גם על הכשרת המורים. המחוקקים מצאו באחריותיות מעין פטיש להכות בו כשכל השאר נראים כמו מסמרים. בקליפורניה הסטנדרטים לבתי הספר חוזקו בתהליך חקיקה ע"י קבוצה של בעלי כוח וכסף,ובסופו של דבר המחנכים מחויבים להם.
המועצה לאקרדיטציה של הכשרת מורים (National Council for Accreditation of Teacher Education = NCATE ) –  לאן?
המועצה הנ"ל היא גוף מרכזי הבודק תוכניות להכשרת מורים במדינות רבות בארה"ב. הסקירות של המועצה מציעות לכל מוסד הזדמנות ללמוד על החוזקות ועל החסרונות של תוכניות ההכשרה שהוא מקיים. יש לגוף זה סטנדרטים שעל פיהם פועלים אנשיו ולרוב מורי מורים לא מקבלים מהם ציון מעבר או שיפוט מכשיל, אלא לומדים על המורכבות של הכשרת המורים.  קיים סיכון שדיווחי ה-NCATE  על תוכניות ההכשרה יהוו עבור מועמדים להכשרה ומתכשרים לא יותר מאשר קריטריון לבחון אם תוכנית מסוימת שבה הם משתתפים תכין אותם לעמוד במבחן הסופי התקיים מטעם המדינה לקראת קבלת הרישוי. אולם ירידת כוחו של ה- NCATEמפחית את האפשרות לקיום ויסות עצמי  self-regulation) ) בידי אנשי המקצוע, ובו בזמן לחיזוק כוחם של מבחני נייר ועיפרון המכוונים לבדיקת הידע הפדגוגי והתוכני של מתכשרים לקראת קבלת הרישוי הקיימים כבר במדינות מסוימות.
הטיות במבחני הרישוי למורים – השאלה בדבר הטיות במבחני ידע תוכן וידע פדגוגי למורים אינה אם קימות הטיות אלא  - מי זוכה ומי מפסיד מכך. מסקירת התוצאות נראה שהמפסידים הם בעיקר סטודנטים אפרו-אמריקאיים המצליחים פחות במבחנים אלה  (המתקיימים בטקסס ומתוכננים לקליפורניה). א) המבחנים נוטים לבחון כשירויות ניתוח והבנת הנקרא של סטודנטים ולא את הידע ואת כשירויות ההוראה שלהם. אין ספק שיכולות של ניתוח והבנת הנקרא חשובות למורים אולם אם בוחרים להעריכן יש לעשות זאת בצורות אחרות. ב) המחקר מראה קשר בין חרדת מבחנים לבין הצלחה בהם, בדיקה של 1,000 מחקרים על חרדת בחינות מצביעה על כך בבירור. בקרב סטודנטים אפרו-אמריקאיים החרדה נמצאה כגבוהה יותר באופן מובהק, אם כי הדבר פוחת עם מעברם להשכלה הגבוהה. ג) מבחינת תוכנם, המבחנים בפדגוגיה עוסקים בעיקר בתכנים ובמאפייני הוראה המתקשרים לבתי ספר בהם לומדים תלמידים לבנים. מאחר שרבים מהסטודנטים האפרו-אמריקאיים לומדים בבתי ספר שבהם אין הוראה קונסטרוקטיביסטית או קולבורטיבית, העובדה שהמבחן בוחן על סיטואציות מסוג זה, הנחשבות ל"הוראה טובה" עלולה להכשילם. שלושה מאפייני הטיה אלה לא נלקחים בחשבון בדרך כלל במבחני הנייר ועיפרון הקיימים והם מהווים כלי עמום להערכת מאמץ אנושי מורכב וייחודי כהוראה. אל לנו לאפשר לחוסר הבהירות בבחינות ובהערכות להשפיע על אותם סטודנטים שמסעם לקבלת רישוי ההוראה קשה ביותר. 
על הכשרת מורים בקליפורניה, טקסס ובמדינות אחרות לחדש את המאבק לשליטה בסטנדרטים המניעים את עבודת ההכשרה ואת תהליכי ההערכה בה. הסיכון הוא שהמאמצים ליצירת אוכלוסיית מורים מגוונת מבחינה תרבותית תיכשל והמבחנים הממשלתיים יוסיפו ויובילו לזילות של מקצוע ההוראה על מורכבותו.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya