סטודנטים לומדים בסביבות עתירות טכנולוגיה: הזיקות שבין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב

מקור: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

מטרת המחקר לבדוק האם יש קשר בין חשיבה מטאקוגניטיבית, פעילות ועמדות של סטודנטים במכללה כלפי למידה בפורום מתוקשב.  29 סטודנטים לתקשורת וקולנוע במכללה השתתפו בפורום כחלק מחובות הקורס המתוקשב.   נערך ניתוח תוכן של הודעות הסטודנטים בפורום עפ"י שלושת המימדים המטאקוגניטיבים של פלאבל (Flavell, 1979): אישיות, משימה ואסטרטגיה. פעילות הסטודנטים  נמדדה לפי מספר ההודעות ששלח כל סטודנט לפורום במהלך הקורס.

עמדות   בקורס מתוקשב - התוצאות מצביעות על הבדלים מובהקים בכל אחד מממדי המטאקוגניציה: אישיות, משימה ואסטרטגיה,  בין סטודנטים בעלי עמדות חיוביות כלפי למידה בפורום  לבעלי עמדות שליליות. כמו כן נמצאו הבדלים מטאקוגניטיבים מובהקים בין סטודנטים שהשתתפותם בפורום גבוהה לבין סטודנטים שרמת פעילותם נמוכה. בבדיקת הקשר בין חשיבה מטאקוגניטיבית, פעילות בפורום ועמדות כלפי פורום מקוון,  נמצא קשר חיובי מובהק בין שלושתם:  סטודנטים בעלי עמדות חיוביות יותר שרמת פעילותם בפורום רבה יותר הם גם בעלי חשיבה מטאקוגניטיבית ברמה גבוהה יותר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya