סגנונות חשיבה בלמידה וירטואלית ברשת

מקור: ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2008.
 
תקציר
המחקר הנוכחי ביקש לבדוק את הקשר בין סגנונות חשיבה (גלובלי, לוקלי, מוחצן, מופנם, ליברלי ושמרני) לבין תפקודי למידה, עמדות אישיות ושביעות רצון של סטודנטים הלומדים בקורס וירטואלי א-סינכרוני באקדמיה. כמו כן, ביקשו עורכי המחקר לבחון את הקשר בין ניסיון וידע קודם ביישומי מחשב ומיומנויות אינטרנט והבדלי מגדר לבין שלושת המשתנים שצוינו לעיל. המחקר כלל 188 סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בקורס אקדמי, מחקר כמותי א', בשיטה א-סינכרונית באמצעות מערכת  HIGHLEARN המשמשת ללימוד מקוון. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שאלון הבודק סגנונות חשיבה ושאלון הבודק ידע וניסיון קודם ביישומי מחשב ואינטרנט, עמדות ושביעות רצון כלפי למידה מקוונת. כמו כן, בוצעו ראיונות מובנים עם קבוצה מדגמית בת 19 סטודנטים המהווים 10% מאוכלוסיית מדגם המחקר. תוצאות המחקר מראות כי קיימת השפעה של ארבעה סגנונות חשיבה על התפקוד הלימודי, עמדות אישיות ושביעות הרצון של הנבדקים. השפעה חיובית על שלושת המשתנים הנ"ל נמצאה גם במשתנים ניסיון וידע קודם ביישומי מחשב ומיומנויות אינטרנט ובמגדר הלומדים. מסקנות המחקר מראות כי למרות שקורס וירטואלי מציע אפשרויות למידה מגוונות, אפשרויות אלו מנוצלות יותר בקורס על ידי לומדים בעלי סגנונות חשיבה מסוימים. למאפיינים אישיים: ניסיון וידע קודם ביישומי מחשב ואינטרנט ומגדר משפיעים גם כן על מידת ההצלחה בקורס וירטואלי.
 
מתודולוגיה
 
עורכי המחקר בחרו עורכי המחקר בתיאורית סגנונות החשיבה המבוססים על התיאוריה משטר עצמי-נפשי של  Sternberg , 1994. תיאוריה זו משלבת בין גישות פסיכולוגיות וחינוכיות שונות ומאפשרת יישום של התיאוריה בפרקטיקה הלימודית. התיאוריה רואה בסגנון חשיבה דרך מועדפת של חשיבה, אין זו יכולת, אלא דרך מועדפת לביטוי יכולת אחת או יותר, או לשימוש ביכולת אחת או יותר. זוהי הדרך המועדפת על ידי אדם להשתמש ביכולותיו בהתאם למצבים ולמטלות. התיאוריה של סטרנברג כוללת 13 סגנונות חשיבה, מתוכם בחרו עורכי המחקר 6 סגנונות. בחירת הסגנונות נעשתה הן על פי פרמטרים איכותיים: מאפייני סגנונות המתאימים ביותר ללמידה בשיטת  E-learning , והן משיקולים כמותיים: ריבוי של פריטים בשאלון במידה והיו נבדקים כל 13 סגנונות החשיבה. מטעמים אלו הסגנונות שנבחרו הם:
 
סגנון חשיבה גלובלי- מאפיין את העוסק בתמונה הגדולה, בהכללה ובמופשט.
סגנון חשיבה לוקלי – מאפיין את העוסק בפרטים, בדוגמאות קונקרטיות.
סגנון חשיבה מוחצן – מאפיין את האוהב לעבוד עם האחרים והרגיש לנעשה אצלם.
סגנון חשיבה מופנם – מאפיין את המעדיף לעבוד לבד, המרוכז בפנימיותו.
סגנון חשיבה ליברלי – מאפיין את העושה דברים בדרכים חדשות, מתגרה במוסכמות
סגנון חשיבה שמרני – מאפיין את העושה דברים בדרכים מקובלות ונרתע משינויים.
 
הליך המחקר
 אוכלוסיית המחקר כללה 188 סטודנטים לתואר ראשון מרביתם בשנה הראשונה אשר למדו במסגרת ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן. המחקר הנוכחי נעשה בקורס חובה "מחקר כמותי א'" המועבר בסביבה טכנולוגית א-סינכרונית באמצעות מערכת  Highlearn ללימוד מקוון. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שני שאלונים: שאלון הבודק סגנונות חשיבה ושאלון הבודק ידע וניסיון קודם ביישומי מחשב ואינטרנט, עמדות ושביעות רצון כלפי למידה מקוונת. כמו כן, בוצעו ראיונות מובנים עם קבוצה מדגמית בת 19 סטודנטים המהווים 10% מאוכלוסיית מדגם המחקר.
 
תוצאות
הבדיקה הכמותית במחקר מראה כי קיימים הבדלים מובהקים בין סטודנטים שאופיינו כבעלי סגנון חשיבה ליברלי לעומת אלה שהיו נעדרי סגנון זה. סטודנטים בעלי נטייה לסגנון חשיבה ליברלי נוטים לשביעות רצון נמוכה יותר משיטת ההערכה והינם קשורים בהשקעת זמן שבועי ממוצע רב יותר בקורס. כמו כן, נמצאו הבדלים מובהקים בין סטודנטים בעלי סגנון חשיבה מופנם לעומת חסרי סגנון זה בשניים מתוך עשרת המשתנים. סטודנטים בעלי סגנון חשיבה מופנם גילו נטייה גבוהה יותר לשביעות רצון מתהליך ההוראה ולעמדות חיוביות יותר לגבי למידה בסביבה מתוקשבת א-סינכרונית. הבדל מובהק נוסף נמצא בין סטודנטים בעלי סגנון חשיבה לוקלי ושמרני לעומת חסרי סגנונות אלה באחד מתוך עשרת המשתנים. סטודנטים בעלי סגנון חשיבה לוקלי או שמרני הראו נטייה לשביעות רצון גבוהה יותר משיטת ההערכה. בבחינת הקשר בין סגנונות חשיבה לבין מידת ההישגים בקורס לא נמצאה מובהקות סטטיסטית, וכן לא נמצאו הבדלים מגדרים מובהקים במדדי סגנונות החשיבה.
 
דיון
תוצאות המחקר מצביעות בצורה מובהקת כי קורס המועבר באינטרנט בשיטת  E-learning אינו מתאים לכל הלומדים. החוקרים מצאו שונות גבוהה בין הסטודנטים הלומדים בקורס: קבוצה גדולה של סטודנטים הצליחה יפה בקורס, ולעומתם קבוצה לא מעטה התקשתה ללמוד בשיטה זו. התוצאות שהתקבלו במחקר מראות בבירור, כי למרות שקורס וירטואלי ברשת מציע אפשרויות למידה מגוונות יותר מלמידה פורמאלית, אפשרויות אלו מנוצלות יותר על ידי סטודנטים בעלי מאפיינים מסוימים יותר מאשר אחרים. מתוך ששת סגנונות חשיבה שנבדקו, בקרב ארבעה ניכרו הבדלים, בעיקר אצל סטודנטים שיש להם אחד מהסגנונות לבין מי שחסרים סגנון זה או אחר. ממצאי המחקר מראים כי ארבעת סגנונות החשיבה – ליברלי, מופנם, לוקלי ושמרני, מרוויחים יותר מתהליך הלמידה החדשני והלא קונבנציונאלי בקורס, בעוד אלה הנעדרים סגנון כזה או אחר מרוויחים פחות משיטת  E-learning.
החוקרים נוכחו לדעת כי סטודנט בעל סגנון חשיבה ליברלי משקיע יותר בקורס היות והוא אוהב לעשות דברים בדרכים חדשות, שונות ומגוונות. סטודנט בעל סגנון זה מרוויח מהלמידה בקורס וירטואלי היות והיא מזמנת לו אתגר חדש ודרך למידה שונה ממה שידע עד כה. ככל הנראה זה גם מביא לכך, שסטודנט בעל סגנון חשיבה ליברלי אינו מסתפק רק בשינויים החלים בתהליך הלמידה, אלא מעדיף לגוון גם את שיטת ההערכה.
 
עוד נמצא כי סטודנט בעל סגנון מופנם מגלה נטיות חיוביות ללמידה מרחוק ומביע שביעות רצון מתהליך ההוראה כיוון שהוא אוהב ומעדיף ללמוד בצורה אינדיבידואלית. אופי הלמידה היחידני בקורס מתוקשב תואם את היותו מרוכז מאד בפנימיותו ועצמיותו, ובכך הוא מרוויח מלימוד בו. כנראה שסטודנט בעל סגנון חשיבה לוקלי נוטה לשביעות רצון גבוהה יותר משיטת ההערכה היות והוא מעדיף לעסוק בפרטים מוחשיים ובסוגיות קונקרטיות. חומר הלימוד ואופיו של הקורס הסטטיסטי הספציפי, כמו גם צורת ההערכה בדמות תשובה קצרה במבחן אמריקאי תואמים את העדפתו לעסוק בפרט, במסוים והדוגמא הממשית. אשר לסגנון השמרני שיטת ההערכה מתאימה לו היות והוא אוהב לעשות דברים בדרכים מקובלות ובטוחות. מבחן אמריקאי כשיטת ההערכה שהייתה בקורס המצריכה זכירה, תואמת את העדפתו לבצע דברים בדרך המקובלת והמסורתית.
 
כמו כן, נמצא כי קיימת השפעה של סגנונות החשיבה על שיטת הלמידה והעמדות כלפיה. סטודנטים בעלי סגנונות חשיבה ליברלי ומופנם מרוויחים מתהליך הלמידה הלא קונבציונאלי בקורס, ואילו אחרים בעלי סגנון החשיבה הלוקלי והשמרני מוצאים שחומר הלימוד הספציפי לקורס זה ושיטת ההערכה המקובלת והמסורתית בו הן המתאימות להם. במילים אחרות, כל אחד מארבעת הסגנונות מרוויחים ממימד מסוים של שיטת הלמידה, ואילו סטודנטים בעלי סגנונות חשיבה גלובלי ומוחצן, אינם מרוויחים כלל משיטת למידה זו.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya