ניתוח הכנסת שינוי טכנולוגי לבית הספר כתהליך של ניהול שינוי: חקר מקרה בבי"ס שהטמיע את מיזם "סיסמא לכל תלמיד"

מקור וקרדיט :
ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י ' עשת-אלקלעי, א'  כספי, ס ' עדן, נ'  גרי, י'  יאיר  (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה) .
פרויקט "סיסמא לכל תלמיד" הוא מיזם ארצי שייעודו לאפשר שימוש  בטכנולוגיית המידע כחלק בלתי נפרד מאורח החיים של התלמידים והמורים תוך יצירת קהילת חינוך ממוחשבת וצמצום פערים דיגיטליים. הפרויקט מיושם במספר מצומצם של ישובים בפריפריה והוא מתרחב בהדרגה. המחקר הוא חקר מקרה שנערך בבית הספר בו פועל הפרויקט מזה שלוש שנים. מטרת המחקר היא לבחון את הכנסת השינוי הטכנולוגי לבית הספר תוך מיקוד בניהול תהליך השינוי לשלביו. במחקר נעשה שילוב בין כלים כמותיים ואיכותניים. . סקר הועבר לארבעים מורים  מבית הספר כדי לבדוק את עמדותיהם לגבי ניהול תהליך השינוי לשלביו, וכן נערכו ראיונות עומק לארבעה מורים מביה"ס.
הממצאים מראים שצוות המורים סבור שהתהליכים שהתבצעו בשלבים הראשונים לניהול השינוי כמו פיתוח חזון הפרויקט ומחויבות ההנהלה אליו תרמו להצלחתו במידה רבה יותר מהתהליכים שאמורים היו להתבצע בשלבים המאוחרים יותר כמו האצלת סמכויות לעובדים, ועיגון השינוי בתרבות הארגונית. הראיונות האישיים חיזקו והבהירו את הממצאים. ממצאי המחקר מדגישים את הצורך לנהל שינוי טכנולוגי בבית הספר גם כתהליך של ניהול שינוי ואת הצורך להתמיד בניהול השינוי כדי לעגן את השינויים ולמסד אותם ולהביא לשינוי מסדר שני. כמו כן, הוצג האתגר ביצירת צורך ומוכנות לשינוי בקרב המורים כאשר השינוי מוחדר מלמעלה. שיטת המחקר יכולה להיות נדבך בפיתוח כלי שיסייע לבעלי תפקידים לקבל משוב על התנהלות תהליך השינוי הטכנולוגי, פדגוגי בבית הספר שלהם ולהיערך בהתאמה להמשך ההטמעה. הממצאים יכולים לסייע לניהול אפקטיבי של הפרויקט בבית הספר הנחקר וכן לאפשר הערכות מתאימה לניהול השינוי בבתי ספר נוספים בו ייושם הפרויקט בהמשך, או מיזמים דומים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya