משרד החינוך הפדראלי בארה"ב פרסם את תכנית התקשוב החינוכית החדשה

בסוף מרץ 2010 פרסם משרד החינוך הפדראלי בארה"ב את תכנית התקשוב החינוכית החדשה השמה דגש על למידה מבוססת מקורות מידע ועל פיתוח לומד הפועל מתוך גישת החקר ואוריינות המידע.  לא מדובר בתכנית אופרטיבית אלא בתפיסת עולם וקונספט למדינות בארה"ב אשר יובילו הלכה למעשה את התקשוב החינוכי בשנים הקרובות.
לתוכנית 4 נדבכים עיקריים: היא מתמקדת בעיקר בביסוס הלמידה על נגישות למידע, בזמינות המידע לכל תלמיד באמצעות מערך התקשוב בבתי הספר; בהערכה מתאימה התומכת בשינוי; בתמיכה מתוקשבת במורים ובשיפור היחס בין עלות לתפוקה.
עם גיבושה הסופי של התכנית הלאומית היא תחייב את כל המדינות, מחוזות החינוך ובתי הספר בארה"ב ותהיה חלק בלתי נפרד מתוכניות העבודה של כל משרדי החינוך בכל מדינה ומדינה בארה"ב. השינוי המהותי ביותר בתכנית הלאומית  החדשה הוא ההחלטה לקשור בינה ובין מערכות ההערכה בחינוך, עובדה שיש בה אולי כדי להבטיח את יישומה של התכנית כמכלול מחייב.
נראה כי הכנסת מודל פדגוגי מובהק כיעד מרכזי בתכנית התקשוב האמריקאית החדשה נועד לחזק אותה נוכח הכישלון של התכנית הקודמת משנת 2004 אשר התעלמה ממודלים פדגוגיים כמעט לחלוטין.
נדבך חשוב בתכנית התקשוב האמריקאית החדשה הוא הקמת מרכז לאומי לחקר ופיתוח טכנולוגיות מתוקשבות להוראה וללמידה ( digital promise) אשר יתווה את הדרך ליישום תכנית התקשוב ואת מאפייני טכנולוגיות המידע שייקלטו בבתי הספר האמריקאיים.
התכנית האמריקאית החדשה מכילה  כמה עקרונות  שהותוו במקור בתכנית החדשנית של מדינת אריזונה לתקשוב בחינוך. התכנית מבקשת לתת משקל שווה להתפתחות המקצועית של המורים ולדרכי הפעלת התלמידים בסביבה מתוקשבת, כאשר רק בתווך ניתנת הדעת ליצירת הסביבה המתוקשבת בביה"ס. לפיכך, המסמך מדגיש, קודם כל, את סוגיית פיתוח והטמעת אסטרטגיות ההוראה והלמידה המתאימות לתקשוב, ורק אחר כך, וכפועל יוצא מזה, תיבחן סוגיית ההצטיידות של ביה"ס.
התכנית מגדירה, כיעד ראשון בחשיבותו, את הטמעת מיומנויות המידע בקרב התלמידים: איתור מידע, סינון מידע והערכת איכות המידע.
יצויין כי פרסום התכנית הלאומית החדשה בארה"ב עורר אכזבה בקרב חלק מהמורים וגורמי החינוך אשר ציפו שם לתכנית אופרטיבית  או תכנית מערכתית אשר תחייב את המדינות השונות לפעול שלב אחר שלב . במקום זאת, העדיף שר החינוך האמרקאי לגבש מתווה קונספטואלי .
אכזבה דומה צפויה להתעורר גם בקרב גורמי משרד החינוך הישראלי אשר ציפו לתכנית תקשוב חינוכית מגובשת ואופרטיבית שתיושם בארה"ב. 
עם זאת, לא ניתן להתעלם מההחלטה האמריקאית (בגיבוי הנשיא ) להקים מרכז מו"פ משמעותי ( בתקציב מאד משמעותי של מאות מיליוני דולרים)  אשר יקדם את כל המכלול של טכנולוגיות הוראה ולמידה מתוקשבות בארה"ב. בראייה היסטורית  יצויין כי למרכזי מו"פ רציניים  יש השלכה ארוכת טווח בעוד תוכניות פעולה חולפות לא משאירות בהכרח חותם מעמיק .
קישור לתקציר  
 
רקע :  מדוע נכשלה התכנית החינוכית  הקודמת לתקשוב חינוכי בארה"ב
תוכנית ההתחדשות בחינוך, שהחלה לפעול בארה"ב בשנת 2004, הידועה בשם No Child Left Behind, שמה דגש על פיתוח רשתות תקשורת מהירות בין בתי ספר, פיתוח בתי ספר וירטואליים הפועלים באינטרנט,  הכשרת מורים ותיקים ביישומי מחשב ופיתוח תכנים דיגיטאליים.
מטרת התוכנית הייתה לשפר הישגים בנושאים המסורתיים. לא נעשה שום שינוי בתכנים הלימודיים, במדידת ההישגים, בסטנדרטים הישגיים ובהערכה המבוססת על בחינות נורמטיביות.
התכנית נכשלה משום ששילבה טכנולוגיות אינטרנטיות מתקדמות בתוך מערך דידקטי שמרני ומערכת ההערכה שאיננה תומכת במודלים החדשים. תכנית No Child Left Behind הדגישה מאד את עניין הבחינות הנורמטיביות ללא שינוי בתכנים. למעשה, תכנית התקשוב האמריקאית הפריעה למורים ולמנהלי בתי הספר לעמוד בדרישות הסטנדרטים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya