משמעותו של זמן חינוך: המקרה של קיצור שבוע הלימודים הבית ספרי

ניר רסיסי . "משמעותו של זמן חינוך: המקרה של קיצור שבוע הלימודים הבית ספרי," דברים ( כתב עת אקדמי רב-תחומי), נובמבר 2011 , גיליון מס' 4 , מכללת אורנים

מדי פעם עולה על סדר היום הציבורי והחינוכי האפשרות לקצר את שבוע הלימודים. מאמר זה מוקדש לעיון סוציולוגי –חינוכי בהשלכות הצפויות אם תמומש האפשרות הזאת. נראה כי המעבר לשבוע לימודים מקוצר עשוי לשנות את משמעותו של זמן החינוך בשלושה היבטים : בהיבט החברתי משתנים החלוקה המסורתית בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, הפונקציה " השמרטפית" של בית הספר, ההבחנה בין המערכת המשפחתית וזו הבית-ספרית, מאפייני ההורות , משמעויותיו של הזמן הפנוי, זמינותם של מצבי סיכון וניתוק , תפקידיהם של הקהילה ושל השלטון המקומי, השלכותיהם של פערים חברתיים, ועוד.

בהיבט הארגוני משתנים הסדירות של הפעילויות הפדגוגיות ומשכן, יעילותה ותפוקתה של המערכת החינוכית, תרבות בית הספר , תנאי העבודה של המורים, מידת ההתנגדות למדיניות החינוכית או התמיכה בה, ועוד.

בהיבט הפדגוגי משתנים משקליהם היחסיים של תכניות הלימודים ותכנים חינוכיים, איכותם הפדגוגית של שעות לימוד יומיות ושל ימי לימוד מסוימים- עד כדי קריאה להבנייתם מחדש, משקלו של רעיון הבחירה בחינוך, מקומו היחסי של פעילויות חוץ בית-ספריות, מידת האינטנסיביות של החוויה הבית-ספרית , ועוד. ראוי כי כל אלה יהוו חלק משיקול הדעת בהווייתן של רפורמות בחיוך.

 הערה: : מעובד על בסיס סקירת הרקע בתוך רסיסי , ניר וגיל ורדה ( 2005). סקר הערכה בנושא : ניסוי הנהגת שבוע לימודים מקוצר. הוגש למשרד החינוך, התרבות והספורט באמצעות לשכת המדען הראשי .

ראה גם הקובץ מצורף
סקר הערכה בנושא: ניסוי הנהגת שבוע לימודים מקוצר , דו"ח מסכם מדעי , ד"ר ניר רסיסי וגב' ורדה גיל , מכללת אורנים

מצורף כקובץ בטור המידע מצד שמאל ( " חומרים נוספים" )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya