משיכת מורים אפקטיביים, פיתוח ועידודם להישאר מערכת החינוך בישראל

מקור: מורים בישראל - משיכת מורים אפקטיביים, פיתוח ועידודם להישאר מערכת החינוך בישראל, דוח רקע שהוגש לארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח- OECD, הוצאת המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי ובית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, 168 עמ'

הספר הוא תוצר של פעילות בינלאומית שהשתתפו בה 25 מדינות מטעם ארגון ה-OECD. מטרותיה העיקריות של הפעילות היו לסכם ממצאי מחקר הקשורים לקווי מדיניות העוסקים במשיכה, בפיתוח ובהשארה של מורים אפקטיביים במערכות חינוך; לזהות קווי מדיניות ופרקטיקות חדשניות ומוצלחות בנושאים אלה; לסייע בחילופי מידע וניסיון בין המדינות המשתתפות; ולהציע חלופות של קווי מדיניות למקבלי החלטות.

עיקר הפעילות בישראל היה איסוף ומיזוג של נתונים סטטיסטיים, נתונים על קווי מדיניות ונתונים מחקריים על מידת הצלחתם של קווי מדיניות אלה. הפעילות התמקדה ברמת החינוך היסודי והעל-יסודי בחינוך הרגיל והמיוחד, והתנהלה בשני ערוצים – ערוץ אנליטי שכלל הפקת דוחות רקע בכל אחת מ-25 המדינות וסקירת ספרות. *הדוחות מופיעים באתר: http://www.oecd.org/edu/teacherpolicy
וערוץ ביקורים של בודקים חיצוניים במדינות המשתתפות, בתשע מדינות.

כתיבת הדוח הישראלי, שמתייחס למציאות שהתקיימה בישראל עד מרס 2003, נעשתה מטעם לשכת המדען הראשי של משרד החיוך, התרבות והספורט, על ידי צוות מבית הספר לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל אביב. את הפעולה הנחתה ועדת היגוי מטעם לשכת המדען הראשי, שעם חבריה נמנו נציגים של מחלקות שונות המטפלות בנושאי מורים במרד החינוך ובלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נציגי מכללות לחינוך, נציגי אוניברסיטות וכן נציגים של ארגוני המורים.

תוכן העניינים (מבנה וסעיפי הדוח):

הקדמה

תקציר

1. ההקשר הלאומי

1.1 מבוא

1.2 המגמות הדמוגרפיות בשנים 1990-2001

            1.2.1 גידול האוכלוסייה

            1.2.2 תחזיות לגבי גודל האוכלוסייה בשנים 2005, 2010 ו-2010 בקבוצות גיל נבחרות

1.3 המגמות הכלכליות במשק הישראלי בשנים 1990-2001

1.4 מגמות בשוק העבודה

1.5 מגמות עיקריות הקשורות למשאבים בחינוך הציבורי והפרטי

            1.5.1 ההוצאה על חינוך

            1.5.2 מימון ציבורי ומימון פרטי

            1.5.3 תקציבו של משרד החינוך, וחלקיו המוקצים לשכר מורים ולהכשרה ופיתוח של מורים (2003)

1.6 יוקרתם של המורים וההוראה

2. מדיניות החינוך, מערכת החינוך וכוח-האדם בהוראה

2.1 מדיניות החינוך ותפוקותיה של מערכת החינוך בישראל

2.1.1 סקירה היסטורית

            2.1.2 הישגיה של מדיניות החינוך בישראל

2.2 מבנה מערכת החינוך

2.3 בתי-הספר במערכת החינוך

2.4 התלמידים במערכת החינוך

2.5 המורים במערכת החינוך

            2.5.1 היקף כוח-האדם בהוראה

            2.5.2 הרכב כוח-האדם בהוראה

2.6 המורים וארגוניהם

3. משיכת מועמדים בעלי יכולת להוראה

3.1 בעיית הכמות ובעיית האיכות של כוח האדם בהוראה

3.2 מסלולי הכניסה השונים להכשרה להוראה

3.3 השינויים שחלו בעשור האחרון במספרם ובהרכבם של אלה המכשירים את עצמם להוראה

3.4 השתלבות בעבודה לאחר גמר הלימודים

3.5 יחסם של המורים אל מקצוע ההוראה: קריירה לכל החיים או קריירה קצרת טווח?

3.6 מבנה המשכורת של המורים

3.7 שיפור איכותם של הפונים להוראה

            3.7.1 תהליך האקדמיזציה

            3.7.2 הגבהת דרישות-הסף

            3.7.3 משיכת סטודנטים מצטיינים להוראה

4. הכשרה, פיתוח והסכמה של מורים

4.1 בעיות מיוחדות הקשורות להכשרת מורים ולהסמכתם

4.2 ההכשרה הבסיסית להוראה והגופים העוסקים בכך

            4.2.1 נתיבי ההכשרה הבסיסית להוראה

            4.2.2 ההכשרה להוראה באוניברסיטות

            4.2.3 ההכשרה להוראה במוסדות שאינם אוניברסיטות – סמינרים ומכללות

            4.2.4 ההבדלים בין הכשרה להוראה באוניברסיטה ובמכללה

4.3 פיתוחם המקצועי של המורים – לימודי המשך

4.4 פיתוחם המקצועי של המורים – תוכניות לקליטת מורים חדשים

4.5 פיתוחם המקצועי של המורים – השתלמות והדרכה

            4.5.1 רצף ההכשרה וההשתלמות

            4.5.2 ההשתלמויות השונות והגופים המארגנים אותן

            4.5.3 הדרכת מורים

4.6 הסמכה ורישוי

            4.6.1 הדרישות העיקריות לקבלת רישיון הוראה, והשינויים שחלו בתהליכי הרישוי

            4.6.2 שנת ההתמחות בהוראה

5. גיוס, ברירה והצבה של מורים

5.1 הבעיות העיקריות הקשורות לגיוס, ברירה והצבה של מורים

5.2 ניידות של כוח-אדם בהוראה

5.3 ניהול מצבת המשרות

            5.3.1 חיזוי צורכי כוח-האדם בהוראה

5.3.2 קביעת מצבת המשרות הפנויות, הפניית מורים ושיבוצם בבתי הספר

5.4 ברירת מורים

5.5 העסקת מורים לא-מוסמכים

6. שמירת מורים אפקטיביים במערכת

6.1 הבעיות העיקריות הקשורות לשמירת מורים אפקטיביים במערכת

6.2 האם קיימת בעיה של עזיבת מורים?

            6.2.1 עזיבת מורים

            6.2.2 היעדרויות מורים

6.3 התמודדות עם עזיבת מורים אפקטיביים

            6.3.1 חופשות ושבתונים

            6.3.2 קידום ופרישה של קריירה

            6.3.3 גמולים

            6.3.4 תמריצים וחוזים אישיים

            6.3.5 השתכרות נוספת

            6.3.6 היקפי משרה, גודל כיתה וזמינות של כוח-עזר

            6.3.7 בעיות של מדמעת ואלימות

6.4 טיפול במורים לא-אפקטיביים

            6.4.1 נוהלים של הערכת מורים

            6.4.2 נוהלי פיטורים

מקורות

רשימת לוחות

רשימת איורים


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  ברצוני להגיע למחקר בבקשה הדריכו אותי כיצד?

  פורסמה ב 13/10/2006 ע״י שרון חיון

  הספר נמצא במרכז המידע של מכון מופתhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 15/10/2006 ע״י פורטל מסע

  ברצוני להתעדכן בנתונים מספריים על עזיבת מורים בבתי ספר יסודיים אודה על כל עזרה

  פורסמה ב 24/10/2006 ע״י שרון חיון

  לצורך עבודתי אני זקוקה לחומרים בנושא גמולים ותמריצים לעובדי הוראה . אודה על כל עזרה.

  פורסמה ב 26/11/2006 ע״י דניאלה בלאונשטיין

  שלום דניאלה,אנא פני למרכז המידעפרטים ליצירת קשרhttp://infocenter.macam.ac.il/about.aspx

  פורסמה ב 26/11/2006 ע״י פורטל מס"ע

  ברצוני להתעדכן בנתונים מספריים על נטישת מורים את מערכת החינוך.

  פורסמה ב 07/11/2007 ע״י בר שונית
  מה דעתך?
yyya