משבר הזהות של אתר האינטרנט הבית ספרי: מחקר על השימוש באתר האינטרנט בית ספרי

מקור: ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, י' עשת –אלקלעי, א' כספי, נ' גרי (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2008.
 
המחקר שנערך באוניברסיטה הפתוחה ביקש לבחון את השימושים של אתרי האינטרנט של בתי ספר יסודיים (שימושים כגון מאגרי מידע, פורום, סוגי משימות ודוא"ל). שאלת המחקר השנייה הייתה: מה הם הגורמים המשפיעים על הקמת והפעלת אתרי אינטרנט עשירים ומגוונים לעומת אתרים דלים. בבחינתם של 40 אתרי אינטרנט של בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים מאזורים סוציו-אקונומיים שונים, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בתי ספר ממלכתיים לממ"ד בקטגוריות השונות, ואילו בהשוואה בין בתי הספר מבחינת מעמדם הסוציאו-אקונומי מצאו החוקרים כי בבתי הספר המבוססים יותר השימוש במאגרי מידע היה גבוה יותר ומאורגן יותר, וכי המשימות היו יותר פתוחות ומגוונות. מהראיונות עם מנהלי בתי הספר התברר כי המקור לכך אינו נובע ממעמד סוציו-אקונומי אלא מפעילותו של מורה בבית ממצא נוסף הוא אחוז השימוש הדל ביותר בפורום בכל בתי הספר.
למרות שבפלטפורמה עליה נבנו רוב האתרים קיימת אפשרות לפתוח פורום ביה"ס ואף פורומים כיתתיים, מעטים מביה"ס עשו כך (20%), וגם זו רק בצורה של הודעות כלליות כיתתיות והתנהלות חברית מועטה.
 
הטמעת מערכת טכנולוגית דוגמת אתר ביה"ס מצריכה שיתוף מורים והסכמתם, פתיחות, תגמול ראוי, הכשרה הולמת ונהלים מוגדרים. ללא אלה, לא יוכל אתר האינטרנט הבית ספרי להאריך ימים ולהועיל מעבר לשימוש המינימאלי כלוח מודעות.
מה דעתך?

  שלום ,מעוניינת לעיין במחקר אשמח לקבל מידע ואולי ניתן לשלוח אלי עותק תודה מראש

  פורסמה ב 18/05/2008 ע״י בן שמואל בתיה

  המחקר נמצא אך ורק בידי הכותבים באוניברסיטה הפתוחה עמי סלנט

  פורסמה ב 19/05/2008 ע״י עמי סלנט

  מעוניינת לעיין במחקר איפו אפשר לראות המחקר בשלמותו? תודה מראש

  פורסמה ב 27/03/2009 ע״י מטר חאלד
  מה דעתך?