מערך ממוחשב להערכת תהליך הכתיבה בקרב ילדים ומבוגרים המתקשים בכתיבה

מקור: אתר "להיות בריא"

במחקרים שנערכו במקומות שונים בעולם נמצא ש- 10-34% מאוכלוסיית תלמידי בתי הספר היסודיים מתקשים בכתיבה.
הילדים המתקשים מוגדרים כ"דיסגרפיים". מונח המתאר איחור התפתחותי או ליקויים במיומנות הכתיבה.
למרות ההשפעות שיש לקשיי כתיבה על ביצועיו הלימודיים ועל מצבו הרגשי של הילד, המחקר בנושא הדיסגרפיה ההתפתחותית דל ביותר בהשוואה למחקר הקיים בתחום של קשיי קריאה.

הרציונל שעמד בבסיס מחקרה של דר' שרה רוזנבלום מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה היה ששילוב הערכה אנושית סובייקטיבית קיימת של תוצר הכתיבה עם הערכה ממוחשבת אובייקטיבית של תהליך הכתיבה יאפשר אפיון מקיף ומעמיק יותר של תהליך ותוצר הכתיבה של ילדים המתקשים בכתיבה ויהווה נדבך ראשון לפיתוח כלי הערכה עתידי משולב למטרה זו.

המחקר

במחקר השתתפו שתי קבוצות של ילדים (מתקשים ושאינם מתקשים בכתיבה). בכל קבוצה היו 50 ילדים מכיתות ג', בגילאי 8-9 שנים. 100 הילדים שהשתתפו במחקר זוהו ואובחנו כמתקשים או ככאלו שאינם מתקשים בעזרת שאלון למורה שפותח ע"י עורכת המחקר לצורך המחקר הנוכחי ועבר הליך של תיקוף, ועל ידי האבחון "א' א' כתב יד" (ארז ופרוש, 1999), אבחון סטנדרטי, מהימן ותקף להערכת כתיבה בעברית.

הערכת תהליך הכתיבה נעשתה בעזרת מערכת ממוחשבת הכוללת מחשב נייד, דיגיטייזר (משטח כתיבה אלקטרוני) ותוכנה שנבנתה לצורך המחקר (POET). השימוש במערכת הממוחשבת איפשר קבלת נתוני זמן מרחב ולחץ של תהליך הכתיבה. הערכת תוצר הכתיבה נעשתה בעזרת אבחון א' 'א' כתב יד (ארז ופרוש, 1999).

השימוש בדיגיטייזר מאפשר לתעד גם מה שקורה מבחינת תנועה וזמן מעל משטח הכתיבה - באוויר. דוגמת הכתיבה המוצגת להלן משמאל הינה דוגמת כתיבה של ילד טיפוסי. הדוגמא מימין הינה כתיבה שבוצעה ע"י ילד המתקשה בכתיבה, שיש לו קושי בקריאה, מהירות ושטף כתיבה. הקווים הכחולים הינה הכתיבה כפי שנראית על הדף, הקווים הירוקים הינם הקווים של טיולו של הילד באוויר, בין אות לאות. ניתן לראות כמה זמן מבלה הילד המתקשה בתנועתיות שאינה פרודוקטיבית.

ממצאים

נמצא כי מדדי הזמן דהיינו הזמן הכולל שנדרש לביצוע המשימה, זמן הכתיבה על הדף, זמן השהייה באויר תוך כדי ביצוע המשימה, אחוז "זמן האויר" מהזמן הכולל, מהירות, זמן כתיבה לאות בכל משימה וכן מספר האותיות שנכתבו בדקה -הבחינו באופן משמעותי בין הילדים הרגילים המתקשים לאלו שאינם מתקשים במשימות המילה, המשפט והקטע. כמו כן, נמצאו הבדלים משמעותיים בין הילדים המתקשים לאלה שאינם מתקשים במשתני המרחב דהיינו אורך אויר כולל, אורך כתיבה על הדף, ואורך "אויר" במשימות המילה, המשפט והקטע.

במקביל מפתחים החוקרים בראשותה של ד"ר רוזנבלום, דרכים מתוחכמות יותר לניתוח ממוחשב של הנתונים שבעזרתן אפשר יהיה לקבל מידע נוסף על תהליך הכתיבה כביטוי לתפקודו התפיסתי-מוטורי של האדם כמו גם לפתח נורמות ביצוע בכתיבה של אוכלוסיות/גילאים שונים. כמו כן, הם מפתחים את תוכנת איסוף הנתונים למצב שיהיה ניתן להעבירה לכל מרכז קליני/חינוכי שיהיה מעוניין בהם.

בתחום הקליני חינוכי עשויה המערכת לאפשר בעתיד מגוון יישומים בתחומי ההערכה והטיפול כמו איתור מוקדם והערכת קשיי הכתיבה בילדים ובמבוגרים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya