מעמד המנהל במערכת החינוך

מקור: מסמך זה נכתב ע"י מרכז המחקר והמידע בכנסת לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא מעמד המנהל במערכת החינוך.
 
אין הגדרה מדויקת ואחידה של הנושאים הנכללים בכותרת "מעמד המנהל". יש שיטענו כי הגדרת תחומי סמכותו של המנהל ומידת עצמאותו הן הגורמים העיקריים המשפיעים על מעמדו במערכת החינוך, ואילו אחרים יטענו כי דווקא תנאי העסקתו של המנהל או מרכיבים שונים בתהליך הכשרתו הם הגורמים המשפיעים ביותר על מעמדו ועל תדמיתו. במסמך זה מוצגים הסוגיות שנתפסות במינהל הפדגוגי במשרד החינוך ובארגוני המנהלים בארץ כסוגיות המרכזיות בנושא זה.
במסמך מוצגים גם המאפיינים הסטטיסטיים העיקריים של מנהלי בתי-ספר בישראל כיום, נתונים על התוכניות להכשרת מנהלים המתקיימות כיום ומידע על מדיניות משרד החינוך בתחום הכשרת מנהלים ועל השינויים המתוכננים בה.
הבעיה המרכזית העולה במסמך היא כי אף שהצורך בהסדרת נושא המנהלים הוא על סדר-יומה של מערכת החינוך זה זמן רב, עד היום טרם גיבש המשרד מדיניות מקיפה וברורה בנושא זה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya