מעורבות VS מסוגלות – מודל דו מדדי

יפעת קוסטליץ , ד"ר יעל פישר
מכללה אקדמית אחוה,  מכללה אקדמית אחוה

מעורבות הורים הנו מושג הכולל מגוון פעילויות ופעולות של ההורים בנושאים שונים בתוך בית הספר ו/או מחוצה לו, ברמת התלמיד או/ו ברמת הארגון. הורה יכול להיות מעורב ב- 44 תחומי פעילות, חלקם אקטיביים וחלקם פאסיביים וקשורים בהשבחת משאבי בית הספר, בקרה על פעולות בית הספר, פדגוגיה ואורחות חיים ורווחת בית הספר כארגון (Fisher, 2011).

מסוגלות עצמית (Self-Efficacy)-  מסוגלות מקצועית של מורים מוגדרת כתפיסת היכולת המקצועית שלהם להשפיע על ביצועי תלמידיהם (Hipp, 1997).

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין תפיסת המורים את מעורבותם של ההורים בבית הספר לבין תפיסתם את המסוגלות המקצועית שלהם.

אוכלוסיית המחקר כללה 319 מורים המלמדים בבית הספר היסודי. נעשה שימוש בשאלון אנונימי לדווח עצמי ( 82 פריטים) ולו שלושה חלקים: שאלון מסוגלות בתחום המשימה, הארגון והיחסים (פרידמן וקס, 2000);שאלון מעורבות הורים (פישר, 2011); ומשתני רקע שהותאמו לצורך המחקר.

העיבודים הסטטיסטיים כללו בדיקת התפלגות התשובות; ניתוח פריטים כולל בדיקת מתאם: פריט-סך הכול (item-total correlation), לצורך הוצאת פריטים מוטים או פריטים לא רלוונטיים לסולם; כדי לעמוד על תרומתה של תפיסת המסוגלות המקצועית של המורה לניבוי תפיסתו את מעורבות ההורים, נעשה שימוש בתכנת Amos המשמשת לניתוח משוואות מבניות, הכוללות ניתוח גורמים אישושי וניתוח נתיבים.

ממצאים ראשוניים מצביעים על כך כי חל שינוי בעשור האחרון בתפיסת המסוגלות העצמית המקצועית של המורים, ולכן נערך כיול מחדש של סולם המסוגלות המקצועית של המורה (הושמטו 10 פריטים משאלון המקור). מהימנות הסולם החדש הייתה ? = .89. מהימנות סולם המעורבות הייתה ? = .91. נמצא שתפיסת המורים את מעורבותם של ההורים בכל הקשור למשאבי בית הספר, מנבאת את תפיסת המסוגלות הארגונית שלהם. בנוסף נמצא כי גם משתני הרקע של המורים (מין; גיל; השכלה וותק) מאפייני התפקיד (חברי הנהלה) ומאפייני בית הספר (גודל בית הספר), מנבאים הן את תפיסת המורים את מעורבותם של ההורים בבית הספר והן את תפיסת המסוגלות המקצועית שלהם (על שני המושגים בכללותם, ולא רק על רכיבים ספציפיים).

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya