מעבר מהדגם המסורתי בהתנסות המעשית לדגם השיתופי – סיסמה או צורך השעה?

עליאן, ס' ודניאל-סעד, א' (2013). מעבר מהדגם המסורתי בהתנסות המעשית לדגם השיתופי – סיסמה או צורך השעה? דפים, 56, 59-35.

מילות מפתח: הטמעת שינוי, התפתחות מקצועית, מדריך פדגוגי

סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

מאמר זה מתאר תהליך של שינוי במודל ההדרכה הפדגוגית שעבר צוות מדריכים פדגוגיים (מד"פים) במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה, ואת אופן ביצועו הלכה למעשה. במכללה התקיים עד לשנת הלימודים 2010-2009 דגם התנסות בהוראה שהיה מבוסס על "המודל המסורתי", לפיו המד"פ אחראי להדרכת הסטודנט, להערכתו ולהתקדמותו בסיועו של המורה המאמן. במודל זה המיקוד הוא בסטודנט ובזיקה לכיתה שבה הוא מתנסה.

בשנת הלימודים 2008-2007 התחלפה ההנהלה, והוחלט לערוך בחינה מחודשת של תכנית ההכשרה במכללה. מתוך כך עלה הצורך בשינוי דגם ההתנסות המסורתי לדגם שיתופי, והוחלט לקיים השתלמות של המד"פים בין כותלי המכללה כדי להגיע לבסיס משותף של הבנת הנושא. ההשתלמות אפשרה למדריכים לבנות מודל של שותפות מכללה-בית ספר, אשר ישקף הן את צורכי המכללה והן את צורכי בית הספר במגזר הערבי.

ההשתלמות כללה הרצאות, דיונים, סדנאות, קריאת מאמרים ומחקרים בנושא תפיסת תפקידו של המד"פ במכללה להכשרת מורים וכיווני ההתפתחות המקצועית שלו והצגת דגמים של שותפויות בין מכללה לבתי ספר. ההשתלמות התקיימה במשך שבועיים מרוכזים בחודש ספטמבר בשנת 2008, והיקפה היה 60 שעות. חשוב לציין שלראשונה השתתפו המרצים והמדריכים במכללה בהשתלמות אינטנסיבית, שבה למדו יחדיו, שיתפו פעולה, העבירו מידע מניסיונם והפכו לקהילה לומדת.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את תרומת ההשתלמות בנושא "מודל של שותפות מכללה-בית ספר" (PDS) להתפתחותם המקצועית של המד"פים וכמקדמת את השינוי במודל ההדרכה. שיטת המחקר היא שילוב מתודולוגיות (mix methods), כלומר מחקר משולב איכותני וכמותי. במחקר השתתפו 28 מדריכים מבין 36 אשר השתתפו בהשתלמות. המשתתפים השיבו על השאלונים הכמותיים והאיכותניים. כמו כן רואיינו שלושה בעלי תפקידים.

השאלון פותח לצורכי מחקר זה במטרה להעריך את ההתפתחות המקצועית של המשתתפים, וכלל תשע שאלות, חלקן סגורות וחלקן פתוחות, שעסקו בנושאים האלה: (א) תפיסת ההשתלמות; (ב) תרומת הנושאים שנלמדו להתפתחותם המקצועית של המדריכים (ג) תפיסת המוטיבציה להמשיך ולהתפתח ולאמץ את מודל השותפות PDS. כל ההיבטים נבדקו על סולם ליקרט בן חמש דרגות כדלקמן: 1 - לא תרם בכלל; 2 - תרם במידה מועטה; 3 - תרם במידה בינונית; 4 - תרם במידה רבה; 5 - תרם במידה רבה מאוד. החלק האיכותני כלל משוב אישי פתוח – כתיבת משוב של המד"פים שהשתתפו בהשתלמות – וראיונות חצי מובנים עם ראש המכללה, עם סגניתו ועם מרכזת ההדרכה.

במפגש האחרון של ההשתלמות התבקשו המדריכים להשיב על השאלון וכן לכתוב משוב אישי פתוח. את הראיונות עם ראש המכללה, עם סגניתו ועם מרכזת ההדרכה קיימה מרכזת ההשתלמות מטעם מכון מופ"ת בסיום ההשתלמות. מתוך מטרת המחקר נגזרו ארבע שאלות מחקר שיפורטו להלן.

שאלת המחקר הראשונה הייתה: באיזו מידה תרמה תכנית ההשתלמות במודל ה-PDS להתפתחותם המקצועית של המדריכים?

הממצאים מלמדים כי התכנים של ההשתלמות השפיעו במידה רבה על התפתחותם המקצועית של המדריכים. הציון הממוצע הכללי של השפעת התכנים על התפתחותם המקצועית של המשתתפים הוא 4.2 מתוך 5. גם הממצאים האיכותניים מחזקים את הממצא, כפי שבא לידי ביטוי, לדוגמה, בדברי אחד המדריכים: "ההיכרות עם ה-PDS פתחה בפנינו אופקים חדשים ומודל מעניין מאוד. ההשתלמויות תורמות מבחינה מקצועית, אישית וחברתית, ותרמו לי להתמקצעות בהדרכה".

הממצאים מעידים שההשתלמות בנושא מודל השותפות PDS יצרה הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית בתפקיד ההדרכה. ההשתלמות זימנה שיח מצמיח בין המדריכים על מהות המדריך הפדגוגי וכן העמקת הדיון המושגי והפרקטי בתחום ההדרכה, חזון ההדרכה ומטרותיה. בעקבות ההשתלמות השתנתה תפיסתם של המדריכים את תפקיד ההדרכה הפדגוגית והם הבינו שההדרכה היא פרופסיה הניתנת ללמידה והכוללת בתוכה מגוון של מודלים. כמו כן ההשתלמות הדגימה עבודת צוות מוצלחת.

שאלת המחקר השנייה הייתה: באיזו מידה עוררה תכנית ההשתלמות מוטיבציה בקרב המדריכים להמשיך ולהתפתח מבחינה מקצועית?

נמצא כי המוטיבציה קיבלה ציון 4 (מתוך 5), וסטיית התקן היא 1.05, מה שמלמד על מוטיבציה גבוהה במיוחד של המד"פים. גם הממצא האיכותני תומך בממצא הכמותי. המדריכים ציינו כי אכן ההשתלמות עורה בהם מוטיבציה: "ההשתלמות עוררה בי מוטיבציה ויכולות להמשיך להתפתח, נתנה לי כלים לעבוד בתור מד"פ ופקחה את עיני להרבה דברים נוספים". מד"פ נוסף כתב: "קיבלנו הרבה רעיונות חדשים ונתן לנו הרבה מוטיבציה ורצון לחדש, לגוון ולקדם את כל ההדרכה במכללה ובבתי הספר".

על שאלת המחקר השלישית: האם אתה מעוניין להמשיך ולאמץ את מודל השותפות PDS בעבודתך? השיבו 89.3% בחיוב ו-10.7% בשלילה. הנתונים נתמכים גם במשוב המדריכים. רכזת ההדרכה ציינה ש"השתלמות יעילה היא תנאי חיוני ליצירת תשתית מקצועית נאותה וביטחון מקצועי למד"פ לעבור מהדגם המסורתי לדגם השותפות, אך יחד עם זאת לא כל מד"פ מתאים לו לעבוד עם הדגם השיתופי". ניתן לציין כי חלק גדול מהמדריכים אופטימיים וערוכים להכנסת השינוי במודל ההדרכה, ורק חלק קטן מתלבטים אם ניתן ליישם את המודל הלכה למעשה בשטח, בחששם מפני חסמים תרבותיים וארגוניים המאפיינים את בתי הספר במגזר הערבי.

אשר לשאלת המחקר הרביעית: כיצד תופסים המדריכים את מטרות ההשתלמות במודל ה-PDS? הממצאים מוכיחים כי למדריכים היה ברור מהן מטרות ההשתלמות. מהממצאים הכמותיים עולה כי מטרות ההשתלמות הושגו בציון 4.46 (מתוך 5) ובסטיית תקן 0.58. הממצאים האיכותניים חיזקו את הממצאים הכמותיים, כפי שמעידים דבריה של אחת המדריכות: "המטרות של ההשתלמות והנושאים שנלמדו היו ברורים והועברו בדרך יפה, מקצועית ולא משעממת. בהתחלה הייתה לי עמימות לגבי מטרות ההשתלמות אבל לקראת סיום ההשתלמות זיהיתי שהיו מטרות ברורות לקיום ההשתלמות".

מהראיונות החצי-מובנים עלו ממצאים התומכים באמירות אלה, כפי שציינה רכזת הלימודים: "אני חושבת שבתחילה צוות ההנהלה הגדיר את המטרות של ההשתלמות ואת היעדים שאנו אמורים להשיג כתוצר סופי מההשתלמות, ואכן בדיעבד אני שבעת רצון מהתוצאות וזאת על פי ההדים שקיבלתי מהמדריכים לאחר סיום ההשתלמות". ראש המכללה ציין: "בגדול, אני חושב שכל המטרות שהצבנו לעצמנו הושגו".

אחד הקריטריונים להצלחת השינוי במודל ההדרכה הוא לאפשר למדריכים המשתתפים בתהליך לחוות את הלמידה בתוך הקשר ספציפי של זמן ומקום במסגרת קבוצתית, כאשר התהליך יתבסס על הידע שיש להם כמו גם על ניסיונם המקצועי. כדי להטמיע את המודל השיתופי מן הראוי לחולל שינוי תפיסתי ויישומי בקרב קהילת המדריכים ולעורר סקרנות מקצועית ואישית וכן מוטיבציה לשינוי.
ממצאי המחקר ניתן להסיק כי תכנית השתלמות מובנית, ממוקדת ומתוכננת כהלכה, שמוביל צוות מומחים, המספקת כלים והדרכה ומגדירה יעדים שיאפשרו נקיטת פעולות חדשות במטרה לאמץ את דגם ההתנסות השיתופי, מסייעת להכנסת שינוי ולהפחתת ההתנגדות בקרב המשתתפים (Willie & Hodgson, 1991).

 יש לציין שבעקבות ההשתלמות התקבלה בהנהלת המכללה ובמועצת ההדרכה והמדריכים החלטה לאמץ את יישום המודל השיתופי בהדרכה בתכנית חלוץ (פיילוט) של שלושה בתי ספר במחוזות חיפה והצפון.

מקורות המידע שצוטטו בסיכום
Willie, E., & Hodgson, P. (1991). Making change work. London: Gold Arrow Publications Ltd.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya