מעבר להערכה: הערכות ביצוע בהכשרת מורים

Chung, R. R. (2008). Beyond assessment: Performance assessments in teacher education, Teacher Education Quarterly, 35(1), 7-28.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

על המחקר - במחקר נבדק במסגרת ניסוי (pilot) דגם ה-PACT להערכות ביצוע של מתכשרים והשפעת ההערכה על למידת המתכשרים. מדובר במטלת הערכה שבה המתכשר נדרש לניתוח אירוע שיא הוראתי כתוב שנבחר על ידיו. האירוע מצולם בווידיאו + רפלקציה כתובה + ניתוח מדגם של עבודות תלמידים וחומרים נוספים וכן ניתוח מעגל ההוראה משלב התכנון ועד השינויים הנדרשים על בסיס הביצוע וההערכה. במחקר גם נבדקו תרומות אפשריות של ההערכה לתוכניות ההכשרה.

במאמר מובאים חקרי מקרה של מתכשרות שהשלימו את תהליך הערכת הביצוע, נבחנה השפעת ההקשר שבו לימדו והוערכו ושולב דיווח עצמי של המורים עם נתוני תצפיות ודיון של שיחת משוב עם מורים מאמנים. המטרה הייתה לבחון את הלמידה של המתכשרים ולמצות את ההשפעה של ניתוח אירוע על תוצרים בלתי ניתנים לצפייה (ידע, אמונות ודיספוזיציות) ועל תוצרים נצפים (דרכי הוראה). אוכלוסיית המחקר כללה שתי סטודנטיות, קבוצת מיקוד של 23 מתכשרים מאותה אוניברסיטה, ונתוני סקר ארצי שהועבר בקרב כ-500 מתכשרים.

המסגרת המושגית של המחקר – הערכות ביצוע החלו להתבצע בעשור האחרון בהקשר של תוכניות הכשרת מורים ורישוי בשל דרכי ההערכה החדשות שהן מציעות להערכת ידע וכישורים של מורים ובעיקר תודות לפוטנציאל שיש בהן לקידום למידה ורפלקציה של מורים. הרעיון שהערכות ביצוע עשויות לקדם למידת מורים מעוגן בכמה מקורות: (א) בתיאוריות של למידה מקצועית כמו "רפלקציה-תוך כדי פעולה" (in action) ו"המורה הרפלקטיבי" (Schon, 1983), ו"הוראה כחשיבה ופעולה פדגוגיים" (Shulman, 1987). הערכות ביצוע מעודדות מורים לרפלקציה תוך כדי הוראה ולחשיבה פדגוגית המצויות בבסיס למידה מקצועית. מחקר זה גם נשען על אפשרות השימוש בהערכות ביצוע להעלאת רמות החשיבה של תלמידים; (ב) לפי התיאוריה של ידע מצבי והתיאוריה של ידע חברתי-קונסטרוקטיביסטי - הקשרי (contexts) ההוראה שבהם מורים מתכשרים עשויים להיות גורמים מתווכים של מידת ההשפעה של התערבויות שמטרתן שיפור ההוראה. מחקרים של מתכשרים והתנסויותיהם בשדה מצאו שהתנאים החברתיים שבהם הם לומדים ללמד משפיעים על מה שלמדו מן ההתנסויות; (ג) העיקרון הויגוצקיאני של 'תחום ההתפתחות הקרובה' מתייחס לרלוונטיות של תמיכה בלומד כדי שיעלה את רמת הכישורים לרמה הנשאפת. רמות התמיכה הניתנות ע"י מורים מאמנים למתכשרים נבחנות אף הן במחקר זה.

מה נמצא במחקר?

1. מניתוח חקרי המקרה:

(א) שינויים בדרכי הוראה – נמצאו השפעות דומות של ביצוע מטלת ההערכה (אירוע-שיא הוראתי) על שני המתכשרים: 1) תכנון רצף של שיעורים הממוקדים במטרת למידה אחת, 2) התאמת שיעורים על-פי הערכות למידת התלמידים, 3) אינטגרציה של תחומי תוכן, 4) התייחסות לסטנדרטים של תוכן, 5) שינויים בדרכי ההוראה: שינוי המיקוד מעיסוק בפעילויות מורה, במבנה פעילות או במעורבות תלמידים למיקוד בלמידת תלמידים, מודעות גדולה יותר לצורך בהפעלת אסטרטגיות לטובת לומדי אנגלית; (ב) עמדות לגבי ניתוח אירוע במסגרת PACT – היה הבדל בין שני המתכשרים: האחת לא התלוננה על התהליך ודרישותיו ומצאה ערך ברוב הפעילויות שנדרשו ממנה, אף על פי שהתלוננה על העומס הנוסף. השנייה הביעה תסכולים ותחושות של עומס ומבוכה, ניתוח האירוע נתפס כמאתגר ותובעני כמו "לידת תינוק". עם זאת ציינה שלמדה מהתהליך ושמחה שהשתתפה בניסוי; (ג) גורמים אפשריים בעלי השפעה על העמדות ועל התוצרים - 1) רמות התמיכה ממורי המורים ומהמורים המאמנים, רמות שונות של דרכי סיוע בבניית האירועים להערכה; 2) מערכות אילוצים שונות: אוטונומיה מסוימת לעומת העדר כל אוטונומיה בבניית מטלה של ניתוח האירוע להערכה; 3) קיום או היעדר של התנסויות דומות במהלך ההכשרה הנדרשות למטלת הביצוע להערכה.

2. מניתוח קבוצת המיקוד:

חברי קבוצת המיקוד היו בקבוצה של הסטודנטית הראשונה שלעיל לכן הם לא ייצגו את מגוון ההתנסויות שהיו למתכשרים ביחס לניתוח אירוע הוראתי: (א) רבים הביעו תסכול מהמטלה, אולם רוב התלונות התמקדו באתגרים ובאילוצים טכניים ולא מהותיים-תוכניים; (ב) ההזדמנות לתכנן ולבצע רצף של שיעורים בעצמם הוערכה כחיובית בהשוואה לשיעורים המרשמיים בהם התנסו בדרך כלל; (ג) תוצרי הלמידה של התהליך: הערכת למידת תלמידים, תכנון יחידות הוראה אינטרדיסציפלינריות, רפלקציה על ההוראה תוך התבססות על למידת התלמידים, תחושת מוכנות למטלת ההערכה בעקבות הלמידה במסגרת ההכשרה; (ד) רוב משתתפי הקבוצה העידו שמטלת ניתוח האירוע להערכה מאפשרת להם לתת ביטוי ליכולותיהם במגוון של דרכי הוראה ומהווה הזדמנות לתת ביטוי לכישורים רבים.

3. מניתוח הסקר הארצי:

(א) באופן כללי תפיסות המתכשרים על מקורות תמיכה לצורך ניתוח מטלת ההערכה (ניתוח אירוע שיא הוראתי) היו חיוביות: המורים המאמנים והמדריכים הפדגוגיים קבלו דירוג גבוה דומה בהתייחס לתמיכה שנתנו למתכשרים; (ב) אחוז גבוה של המתכשרים העידו שקיבלו הכנה בתוכנית ההכשרה להתמודד עם מטלת ההערכה; (ג) רק כמחצית ממשתתפי הסקר הארצי העידו שמטלת ניתוח אירוע להערכה משקפת את יכולותיהם במגוון של דרכי הוראה ומהווה הזדמנות לתת ביטוי לכישורים רבים. ייתכן שההבדל בפריט זה לעומת תלמידי האוניברסיטה שנחקרה כאן נובע מרמת התמיכה וההכנה שניתנו.

לסיכום, הערכת מתכשרים באמצעות מטלת ביצוע מזמנת להם אפשרויות למידה שונות על תלמידים ועל צרכי הלמידה שלהם, על תכנון רצף שיעורים, על הערכת התלמיד ועל שינוי ההוראה בהתאם להערכות. הדיווחים העצמיים של המתכשרים על הלמידה גם אומתו בהוראה הממשית שלהם. הערכות ביצוע ביישום מושכל עשויות להוות כלי למידה שימושיים לחיזוק מתכשרים להוראה בדרכים המובילות להוראה יותר ממוקדת-לומד המבוססת על ממצאי הערכת הלמידה.

ביבליוגרפיה

Lustick, D., & Sykes, G. (2006). National board certification as professional development: What are teachers learning? Education Policy Analysis Archives, 14(5), 1-43.
Schon, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action NY: Basic Books.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform, Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
Smith, T., et al., (2005). An examination of the relationship of the depth of student learning and National Board certification status, Office for Research on Teaching.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Lustick, D., & Sykes, G. (2006). National board certification as professional development: What are teachers learning? Education Policy Analysis Archives, 14(5), 1-43.Schon, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action NY: Basic Books. Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform, Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. Smith, T., et al., (2005). An examination of the relationship of the depth of student learning and National Board certification status, Office for Research on Teaching.

yyya