מנהיגות מנהלים בבתי ספר בטייוואן

Title: "Principal Leadership in Taiwan Schools".
Author(s): Shouse, Roger and Kuan-Pei Lin.
Publisher: Rowman & Littlefield, Lanham. 2010.
Reviewed by: Law, Edmond. May 25, 2011.
Teachers College Record, Date Published: May 25, 2011. http://www.tcrecord.org ID Number: 16423.

כאשר מנסים להבין מדוע הישגי התלמידים במדינות דרום מזרח אסיה גבוהים יותר מאשר מדינות המערב צריך לעיין גם בספרם של החוקרים Shouse, Roger and Kuan-Pei Lin .

לאחרונה פורסמה סקירת ביקורת אודות ספרם החשוב ולהלן

עיקרי הדברים:

. לקראת סוף המאה ה- 20 ותחילת המאה ה- 21, תועדו מספר רפורמות בתחום החינוך במדינות מזרח אסיה, כגון סין, טייוון, הונג-קונג, דרום קוריאה ויפן. רפורמות אלה נועדו לטפח בקרב התלמידים כישורים ויכולות בתחום התקשורת, היצירתיות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות ושיתוף פעולה לטווח ארוך.
רפורמות אלה, המאפשרות את מעבר מוקד הלמידה לזירת התלמיד, דוגלות בביזור הכוח והסמכות של הנהלת בית הספר וקוריקולום הלימודים בקרב מנהלים ומורים, וטיפוח הכישורים והיכולות כמטרותיהן המרכזיות. אולם, מטרות אלו מציגות אתגר חדש הנושא עמו קשיים רבים עבור קובעי המדיניות, אדמיניסטרציות בתי הספר ומורים במדינות מזרח אסיה, מכיוון שהן עומדות בניגוד מוחלט לתרבות הארגונית המסורתית. תהליך הלמידה וההוראה במדינות אלו נוטה להיות דידקטי ומתבסס לפי המסורת על שינון, שלפי התפיסה הרווחת ביכולתו להניב הישגים גבוהים יותר, ולשפר את סיכוי התלמיד להיכנס לאחת מן האוניברסיטאות היוקרתיות. הארגון בנוי לפי מודל היררכי ומאופיין במידה גבוהה של בכירות פורמאלית. על אף כי פרקטיקות אלו נתפסות במערב כבלתי יעילות, הערכות בין- לאומיות בדבר הישגי תלמידים (כגון PISA) מראות כי הישגי התלמידים במדינות מזרח אסיה עקפו את אלו של תלמידי המערב (להוציא את פינלנד). מצב זה מציג בפנינו פרדוקס מעניין.

ספרם של שאוס (Shouse) ולין (Lin) נכתב על רקע זה של תנועת הרפורמה החינוכית שפעלה הן במדינות המערב והן במספר מדינות מובילות במזרח אסיה. על אף כי כותר הספר מדגיש את היבט המנהיגות בקרב מנהלי בתי הספר, הספר עצמו דן רבות בסוגיות תיאורטיות של מנהיגות ויישומן בבתי הספר. בספרם החשוב טוענים הכותבים כי רעיון המנהיגות המבוזרת התפתח בספרות המערבית ויובא למרחב החברתי- תרבותי המזרח אסיאתי, מרחב אשר לאורך המסורת התבסס על בכירות ומנהיגות אנכית ברורה במבנה הארגוני של מערכת החינוך. בפרק השלישי מציגים החוקרים את מאפייניה של מערכת החינוך הטייוואנית, ואת הרפורמות החלות בה. כאן עדים אנו לכך שהערכים והפרקטיקות הטבועים בחברה ובתרבות הטייוואנית, השפיעו מאוד על האופן בו ניתן לעצב (או לעצב מחדש) פרקטיקות של מנהיגות. הפרק הרביעי מציג מחקר שכלל 15 בתי ספר בטייוואן, ועסק בעמדתם של המנהלים כלפי סוגיות מנהיגות, לאור הרפורמות החדשות. בפרק זה ניתן לראות כי מצד אחד, חלה התדרדרות בסמכותם המסורתית של מנהלי בתי הספר, אולם מצד שני, אחראים הם ישירות ליישום המוצלח של הרפורמות. הפרק האחרון דן בנושאים המרכזיים הנובעים מן הפרקים שקדמו לו, ביניהם; השפעתה של תנועת הרפורמה על המנהיגות המקומית במדינות מזרח אסיה; עד כמה היו המנהלים יצירתיים על רקע האתגרים החדשים שיצרו הרפורמות החדשות; תפקידם של המנהלים בהצלחת הרפורמות וביסוס השינוי בתרבות קהילת החינוך, ועוד.

על אף כי רבים במערב מתייחסים לפרקטיקות הלמידה וההוראה המושרשות במזרח אסיה באור שלילי, ספר זה מעניק בידינו ראיה לפיה הפרקטיקה המסורתית משרתת פונקציות חברתיות ופוליטיות, ולכן יש להבינה מנקודת מבט חברתית-תרבותית, ולא מפרספקטיבה טכנית גרידא. יש לכך השלכות חשובות בכל הנוגע להגדרת יעדי הרפורמות. עלינו לראות את החינוך בראש ובראשונה כמוסד חברתי ופוליטי, הפועל בתחומי מבנה תרבותי מסועף ומורכב, הכולל מגוון רב של ערכים ומערכות. בהתאם לזאת, טוענים הכותבים כי יש להתייחס למבנה החברתי כמפתח לתכנון וליישום נכונים של הרפורמות. מודל השינוי הקיים צריך לכן לעבור בחינה מחדש, ועלינו לאמץ מודל המבוסס על ההיבטים ההתפתחותיים, ההדדיים והתרבותיים.


ספר זה מעניק כמו כן תוקף משנה להבנה הוליסטית, רחבה וחסרת פניות של הפרקטיקות החינוכיות ומקורותיהן החברתיים-תרבותיים, כהבנה המהווה תנאי נחוץ ליצירת שינויים וחידושים ברי-הישג.
הספר יש בו כדי לעורר עניין רב בקרב הקוראים, בהעניקו נקודת מבט מאוזנת על סוגיות חינוכיות בתחום החינוך ההשוואתי הבין-תרבותי בעולם המודרני בכלל ובדרום מזרח אסיה בפרט. מסקנותיו מוכיחות לקובעי המדיניות, מחנכים, מנהלים ומורים, כי הפרשנות וההבנה היצירתיות והצלחתן של רפורמות חינוכיות יביאו עמן תוצאות חיוביות עבור בתי הספר ותלמידיהם. הספר מוכיח לקורא כי התרבות המקומית והמסורת משחקות תפקיד מרכזי בהצלחתן של רפורמות חינוכיות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya