מנהיגות אתית בחינוך והקשר שלה לקבלת החלטות אתיות

Arar, Khalid; Haj, Ibrahim; Abramovitz, Ruth; Oplatka, Izhar. Ethical leadership in education and its relation to ethical decision-making. Journal of Educational Administration, 2016, Vol. 54 Issue 6, p647-660.

מטרה

המטרה של מאמר זה היא לחקור מנהיגות אתית בהקשר של המערכת החינוכית הערבית בישראל. הוא בוחן את הקשרים בין ממדים של מנהיגות אתית לבין קבלת החלטות ומאפייני רקע של המנהיגים החינוכיים.

מערך המחקר/מתודולוגיה

150 מנהיגים חינוכיים מבתי ספר ערביים שונים השיבו על כלי מחקר תקף אשר כלל 40 פריטים המורכבים משישה תתי סולמות: שלושה ממדים של מנהיגות אתית (ביקורת, צדק ודאגה) ושלושה היבטים של עבודת מנהיגות (רגישות אתית, אקלים וקבלת החלטות). הממוצעים חושבו עבור כל תת סולם.

ממצאים

נמצאו קשרים מובהקים בין ממדים של מנהיגות אתית לבין קבלת החלטות, סוג בית הספר של המנהיגים והוותק שלהם.

מגבלות המחקר/השלכות

מחקר זה מבוסס על מחקר במדינות שונות, תוך שימוש במסגרת מושגית משותפת. המגבלה שלו היא ההיקף הקטן של המדגם.

השלכות פרקטיות

תוצאות המחקר עשויות לתרום לאיכויות האתיות המתפתחות במנהיגות חינוכית.

מקוריות/ערך

המחברים ממליצים להרחיב את היקף המדגם שנבחן על מנת להמשיך ולהבהיר את המושג של מנהיגות אתית ואת השלכותיו לפרקטיקה של מנהיגות חינוכית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

בית ספר בניהול עצמי: מערכת החינוך הערבית בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya