מנגנון לשינוי פדגוגי של מורים – דפוס היחסים המבניים בין המאפיינים הפדגוגיים של המורים לבין התפיסות של המורים לגבי מרחק ההבנה ההדדית (transactional distance) בסביבות הוראה שונות

Wengrowicz, Niva. "Teachers' pedagogical change mechanism – Pattern of structural relations between teachers' pedagogical characteristics and teachers' perceptions of transactional distance (TTD) in different teaching environments", Computers & Education, Jul2014, Vol. 76, p190-198.

במחקר זה המחברת בחנה כיצד המשתנים: עצמאות בהוראה, מטרות ההוראה, סגנון ההוראה ותפיסות המורים את מרחק ההבנה ההדדית (transactional distance) פועלים יחד בתהליך קבלת ההחלטות הפדגוגי בסביבות הוראה שונות.

המשתנה הבלתי תלוי היה סביבת ההוראה, שחולקה לשלוש סביבות: סביבת הוראה מרחוק-מלא (Distance-E) סביבת הוראה מרחוק-מעורב (Distance-B) וסביבת הוראה מסורתית (Traditional).

המשתנים התלויים היו עצמאות בהוראה, מטרות ההוראה, סגנון ההוראה ומרחק ההבנה ההדדית (TTD) כלומר, ההערכה של המורים את יכולתם לתקשר עם הסטודנטים, להסביר את התוכן וכן שביעות רצונם מסביבת ההוראה.

מאה וששים חברי סגל שלימדו בסביבת הוראה מרחוק ומאה ושישים חברי סגל שלימדו בסביבת הוראה מסורתית ענו על שאלון מחקר בן חמישה חלקים.

הממצאים מראים שעצמאות בהוראה, מטרות ההוראה וסגנון ההוראה הם מנבאים משמעותיים של מרחק ההבנה ההדדית (TTD). בנוסף, סגנון ההוראה משמש כמשתנה מתווך המקשר את עצמאות בהוראה ואת מטרות ההוראה למרחק ההבנה ההדדית (TTD).

דפוס זה חזר על עצמו הן במודל המבני והן במודל המדידה בכל שלוש סביבות ההוראה, תוך שהוא מדגיש את המרכזיות של סגנון ההוראה כמו גם של מטרות ההוראה ועצמאות בהוראה בתהליך קבלת ההחלטות הפדגוגי של המורים ובתוצרי ההוראה שלהם.

המחברת סיכמה כי יכולתנו להשפיע על המאפיינים הפדגוגיים של המורה, אשר משמשים מנגנונים בתהליך קבלת ההחלטות הפדגוגי ומשפיעים על תוצרי ההוראה, הם מרכיב חשוב בתהליך של שינוי טכנולוגי בחינוך של המאה ה-21.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya