מחקר על התנסות מעשית – סקירת מחקר

Lawson, T., Cakmak, M., Gunduz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum – a systematic review, European Journal of Teacher Education, 38, 3, 392-407

המאמר מציג כיוונים עכשוויים בחשיבה על התנסות מעשית בהכשרת מורים מזוויות ראיה של המעורבים בה. זאת במטרה להציג תמונה מקיפה של התחום כפי שהוא בא לידי ביטוי במאמרים מחקריים שבוצעו בין השנים 2000 – 2012. נסקרו 114 מאמרים. רוב המחקרים שנכללו בסקירה בוצעו בבתי-ספר יסודיים ובבתי-ספר תיכוניים, והם כוללים התנסויות במגוון תחומי דעת כמו מדעים, מתמטיקה ואנגלית. הממצאים מסייעים להבין את הדינמיקות הפועלות במסגרות ההתנסות. מטרת הסקירה לתת תמונה של מגוון דרכי שיתוף פעולה בין בתי-ספר לבין מוסדות הכשרה, למורים, לחוקרים ולמורי-מורים המעוניינים בחקר ובהבנה של ההתנסות, לזהות מה ניתן ללמוד ממחקרים קיימים ולהתוות כיוונים למחקר עתידי.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

מטאפורות של ידיעה, עשייה והווייה: התנסות בהוראה ובהכשרת מורים

הוראה בשיתוף של מתכשרים להוראה במסגרת ההתנסות המעשית: הערכה על-ידי החונכים

 

מה נמצא בסקירה? ממצאים מרכזיים

מטרות המחקרים – במבט מסכם ניתן לומר שהמחקרים שנסקרו מתמקדים בעיקר בזוויות ראיה של מתכשרים על היבטים שונים בהתנסות ובהם, בין היתר, בנייה וביסוס של דעות (Caires et al., 2012), ההשפעות של אימון-עמיתים (Britton & Anderson, 2010), התנסויות ותחומי עניין של כל השותפים (Trent, 2010, Hagger & Malmberg, 2011), גישות לחונכות ודרכי חונכות (Van Velzen et al., 2012, Sempowicz & Hudson, 2011) ועוד.

מתודולוגיות – החוקרים משתמשים בפרדיגמה האיכותנית באמצעות כלים שונים ובהם: ראיונות (Lishchinsky, 2011) ורפלקציות כתובות או יומנים רפלקטיביים (Gao & Benson, 2012) וגם: סקר פתוח, מפות מושגים, דיונים בקבוצות, יומני מתכשרים, הערות חונכים ועוד. בסקירה נכללו גם מחקרים כמותיים שהתבססו בעיקר על שאלונים ותצפיות עמיתים ומחקרים משלבי מתודולוגיות. רוב המשתתפים במחקרים היו המתכשרים עצמם ובסדר גודל יורד: מורים חונכים, מורי-מורים ותלמידים.

דוגמאות של תוצרים עיקריים מזוויות הראיה של השותפים:

א. מתכשרים –מירב התוצרים משקפים אמונות, דעות, ציפיות, יישומים, בעיות, צרכים, תהליכי תקשורת ועוד מנקודת המבט של המתכשרים. לדוגמה:  חשיבות התקשורת חונך – מתכשר: מתכשרים וחונכים צריכים לדון ולפתח שיתופיות אפקטיבית, יחסים טובים בין חונך ומונחה מסייעים ללמידה (Hudson & Millwater, 2008); פיתוח כישורי הוראה: פיתוח יכולות הוראה מעמיקות ע"י מעורבות בפעילויות מקצועיות (Allsop et al., 2006); תמיכה טכנולוגית: מתכשרים זקוקים ומעריכים תמיכה בשימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה שלהם, הם מדווחים על קשיים בשימוש ביומנים במסגרת ההתנסות; מתכשרים וחונכים מתקשים לקיים דיונים מקוונים לצורך הדרכה פדגוגית (Trent, 2010, Pratt, 2008); איכות ההתנסות: לאיכות ההתנסות יש משמעות רבה והשפעות חיוביות על תוצאי ההוראה כגון התנסות (Ronfeldt & Reining, 2012), ציפיות של מתכשרים (Kirbulut et al., 2012) ועוד.

ב. חונכים -  נושאים מרכזיים שהודגשו: תפקיד החונך - חונכים מדגישים מאפיינים שונים של תפקידם כמו יועץ, "חבר" וכך גם לגבי תפיסות של חונכות טובה ועוד (Li, 2009), תפיסות של חונכות טובה - הנתונים מצביעים על שוני בתפיסות בהשוואה בין חונכים לבין מתכשרים (Tillema et al., 2011), משוב אפקטיבי (White, 2009) ועוד.

ג. מורי-מורים -  מן הנתונים ניכר כי תפקידם של מורי המורים עמום ונזקק לתיאור מפורט יותר. מורי מורים ציינו כמה מאפיינים של קהיליות מקצועיות שעשויות לקדם הדרכה בשדה: שיתופיות, אמון והכרות, נגישות למידע לוגיסטי ותיאום ציפיות בדבר תפקידים ולוחות זמנים (Levine, 2011) ועוד.

מחקר עתידי – מאחר שהמחקרים שנסקרו נמצאו מתמקדים בעיקר במחשבות, דעות והתנסויות של המתכשרים במהלך ההתנסות, ראוי להרחיב מחקר בזוויות הראיה של כל השותפים ואין כמעט מחקרים המבטאים את קולם של התלמידים בהקשר זה. מכיוון שהמחקרים בוצעו במסגרות חינוכיות שונות במדינות שונות רצויים מחקרים משווים העשויים לתרום תרומה מעניינת לתחום. אף כי קיים קושי להשוות בין מערכות חינוך שכן כל אחת היא מערכת ייחודית. כמו כן חסרים מחקרים המביאים את קולם של תלמידים בהקשר של מתכשרים להוראה בכיתה ובבית הספר.

אף שיש מחקרים רבים בנושא יש עדיין נושאים שראוי לגלות ולהעמיק בהם על התנסות בהוראה תוך שימוש במערכי מחקר מגוונים ובכלי מחקר שונים. חקר ההתנסות ע"י יצירה של מערכות רחבות יותר של נתונים עשוי לבסס תובנות חדשות בנושא. ניתן לסכם שללא קשר לסוג המחקר חיוני לכלול בצורה בולטת יותר את קולם של כל השותפים באותו מחקר כדי שניתן יהיה לקבל תמונה מקיפה.

ביבליוגרפיה:

Allsop, D., H., De Marie, P., Alvarez-McHatton & Doone, E. (2006). Bridging the gap between theory and practice: Connecting courses with field experiences, Teacher Education Quarterly, 33,1, 19-35

Caires, S., Almeida, L., & Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: Student teachers' experiences and perceptions about teaching practice, European Journal of Teacher Education, 35,2, 163-178

Gao, A., & Benson, P. (2012). Unruly pupils' in pre-service English language teachers' teaching practicum experiences, Journal of Education for teaching, 38, 2, 127-140

Hagger, H., & Malmberg, L. (2011). Pre-service teachers' goals and future-time extension, concerns and well-being, Teaching and Teacher Education, 27, 3, 598-608

Hudson, P., & Millwater, J. (2008). Mentors' views about developing effective English teaching practices, Australian Journal of Teacher Education, 35,7, 29-42

Kirbulut, Z.D., Boz, Y., & Kutueu, E.S. (2012). Pre-service chemistry teachers' expectations and experiences in the school experience course, Australian Journal of Teacher Education, 37,2, 40-57

Levine, T.H. (2011). Features and strategies of supervisor professional community as a means of improving the supervision of pre service teachers, Teaching and Teacher Education, 27, 5, 930-941

Li, Y. (2009). The perspectives and experiences of Hong Kong preschool teacher mentors: Implications for mentoring, Teacher Development, 13, 2, 147-158

Lishchinsky, O. S. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice, Teaching and Teacher Education, 27, 3, 648-656

Pratt, N. (2008). Multi-point E- conferencing with initial teacher training students in England: Pitfalls and potential, Teaching and Teacher Education, 24, 6, 1476-1486

Ronfeldt, M., & Reining, M. (2012). More or better student teaching? Teaching and Teacher Education, 28, 8, 1091-1106

Sempowicz, T., & Hudson, P. (2011). Analyzing mentoring dialogue for developing a preservice teacher's classroom management practices, Australian Journal of Teacher Education, 36, 8, 1-16

Tillema, H. H., Smith, K., & Leshem, S. (2011). Dual Roles – conflicting purposes: A comparative study on perceptions on assessment in mentoring relations during practicum, European Journal of Teacher Education, 34,2, 139-159

Trent, J. (2010). My two masters: Conflict, contestation and identity construction within a teaching practicum, Australian Journal of Teacher Education, 35, 7, 1-15

Van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M. & White, S. (2012). Guided work-based learning: Sharing practical teaching knowledge with student teachers, Teaching and Teacher Education, 28, 2, 229-239

White, S. (2009). Articulation and re- articulation: Development of a model for providing quality feedback to pre-service teachers on practicum, Journal of Education for Teaching, 35,2, 123-132

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Allsop, D., H., De Marie, P., Alvarez-McHatton & Doone, E. (2006). Bridging the gap between theory and practice: Connecting courses with field experiences, Teacher Education Quarterly, 33,1, 19-35
Caires, S., Almeida, L., & Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: Student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice, European Journal of Teacher Education, 35,2, 163-178
Gao, A., & Benson, P. (2012). Unruly pupils’ in pre-service English language teachers’ teaching practicum experiences, Journal of Education for teaching, 38, 2, 127-140
Hagger, H., & Malmberg, L. (2011). Pre-service teachers’ goals and future-time extension, concerns and well-being, Teaching and Teacher Education, 27, 3, 598-608
Hudson, P., & Millwater, J. (2008). Mentors’ views about developing effective English teaching practices, Australian Journal of Teacher Education, 35,7, 29-42
Kirbulut, Z.D., Boz, Y., & Kutueu, E.S. (2012). Pre-service chemistry teachers’ expectations and experiences in the school experience course, Australian Journal of Teacher Education, 37,2, 40-57
Levine, T.H. (2011). Features and strategies of supervisor professional community as a means of improving the supervision of pre service teachers, Teaching and Teacher Education, 27, 5, 930-941
Li, Y. (2009). The perspectives and experiences of Hong Kong preschool teacher mentors: Implications for mentoring, Teacher Development, 13, 2, 147-158
Lishchinsky, O. S. (2011). Teachers’ critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice, Teaching and Teacher Education, 27, 3, 648-656
Pratt, N. (2008). Multi-point E- conferencing with initial teacher training students in England: Pitfalls and potential, Teaching and Teacher Education, 24, 6, 1476-1486
Ronfeldt, M., & Reining, M. (2012). More or better student teaching? Teaching and Teacher Education, 28, 8, 1091-1106
Sempowicz, T., & Hudson, P. (2011). Analyzing mentoring dialogue for developing a preservice teacher’s classroom management practices, Australian Journal of Teacher Education, 36, 8, 1-16
Tillema, H. H., Smith, K., & Leshem, S. (2011). Dual Roles – conflicting purposes: A comparative study on perceptions on assessment in mentoring relations during practicum, European Journal of Teacher Education, 34,2, 139-159
Trent, J. (2010). My two masters: Conflict, contestation and identity construction within a teaching practicum, Australian Journal of Teacher Education, 35, 7, 1-15
Van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M. & White, S. (2012). Guided work-based learning: Sharing practical teaching knowledge with student teachers, Teaching and Teacher Education, 28, 2, 229-239
White, S. (2009). Articulation and re- articulation: Development of a model for providing quality feedback to pre-service teachers on practicum, Journal of Education for Teaching, 35,2, 123-132

yyya