מחקר טאליס 2013 (TALIS – Teaching and Learning International Survey)


מדינת ישראל השתתפה במחקר בינלאומי חדש - טאליס - שנערך על ידי ארגון ה-OECD. מחקר זה, המתמקד בסגלי הוראה ומנהלים, נועד לבדוק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר. המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה, ועל השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.

המחקר נערך בחודשים מרץ-אפריל 2013, בקרב מדגם מייצג של כ-200 בתי ספר, שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ט'-י"ב. בכל אחד מבתי ספר אלו נדגמו באופן אקראי כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט' בבית הספר. במסגרת המחקר הועברו השאלונים האלה:

 שאלון למורה: מיועד למורים המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שיידגמו. השאלון מועבר באמצעות האינטרנט.
שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון מועבר באמצעות האינטרנט.

הדיווח של משרד החינוך כולל את הנושאים הבאים :
תקציר - ממצאים נבחרים
מצגת
הודעה לעיתונות
מסגרת מושגית

דוח הבינלאומי באתר מחקר TALIS ב- OECD

לדיווח המקורי של משרד החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya