מחקר בתי-הספר הניסויים 2004/5

מאת: דוד חן

מקור: אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לחינוך

שלושת בתי-הספר הניסויים שנחקרו שונים זה מזה בקבוצת הגיל ובנושאי הניסוי. בבית-הספר היסודי "מגן" התמקד הניסוי בביסוס בית-ספר קהילתי לשפות ותרבויות. הקהילה שבה הוא פועל היא אורבנית, במעמד סוציו-אקונומי גבוה.
בית-הספר "בן צבי" הוא חטיבת ביניים. הניסוי התמקד ברעיונו של דיואי "שבית-הספר אינו הכנה לחיים אלא החיים עצמם", ולפיכך יש לפתוח את המבנה הארגוני ואת תוכני הלימוד לסביבה הממשית שמחוץ לבית-הספר. הקהילה שבית-הספר פועל בה היא אורבנית, במעמד סוציו-אקונומי בינוני-נמוך.
בית-הספר "רמות חפר" הוא בית-ספר על-יסודי שש שנתי. הניסוי התמקד בפיתוח גישה פדגוגית הקרויה "דיאלוג יצירתי". מטרתה של הגישה היא פיתוח מקיף של למידת חקר פעילה בכל מקצועות הלימוד. הקהילה שבה פועל בית-הספר היא קהילה כפרית -- קיבוצים ומושבים.

 כל בתי-הספר נמצאים בשלב שבו הניסוי הרשמי הסתיים, וכולם פועלים להפצת הידע שהתגבש בניסוי.

 ממצאים
הממצאים העיקריים שעלו בכל אחד מבתי-הספר מתמקדים בהיקפו ובמהותו של השינוי, באופי ובמיקוד החדשנות, בקיומו של בסיס תאורטי ובדפוס השינוי.

כל שלושת בתי-הספר הניסויים נוטים להוות שינוי מסדר שני.

השינוי שחוללו בתי-הספר מקיף את המכלול הבית-ספרי כולו:

- המבנה הארגוני של בית-הספר;
- צוות המורים;
- תוכניות הלימודים בכל הכיתות;
- מרחבי הלמידה.

בתי-הספר שונים מאוד זה מזה במהותה של החדשנות העומדת במרכזו של הניסוי והם מתאפיינים בשינוי מסדר שני.
שינוי מסדר ראשון הוא שינוי באחד המרכיבים של בית-הספר.
שינוי מסדר שני הוא שינוי המקיף את כל מרכיבי בית-הספר.

שינוי מסדר שני מחייב מאמץ אנושי וארגוני גדולים מזה הנדרש לשינוי מסדר ראשון, או במילים אחרות -- שינוי מסדר שני, מעצם היותו מערכתי, מאפשר הגדרת מטרות ועדיפויות משותפות לכל הארגון, בלי הבידול הנוצר בשינוי המחייב רק חלק מן המערכת (שכבת גיל, קבוצת כיתות, מורים של מקצוע יחיד וכדומה).

שינוי מסדר שלישי הוא שינוי המקיף בתי-ספר רבים או את כלל המערכת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya