מחסומים בפני יישום שינוי פדגוגי: מקומן של תפיסות הסיכון של מורים

מאת: D.M Le Fevre

Le Fevre, D.M. (2014). Barriers to implementing pedagogical change: The role of teachers' perceptions of risk, Teaching and Teacher Education, 38, 56-64.


סיכום המאמר מאנגלית נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: התפתחות מקצועית, למידת מורים, הכנסת שנוי

המחקר משתמש במסגרת אנאליטית של התופעה של "נטילת סיכונים"(risk taking) בהקשר של הכנסת שינוי חינוכי-פדגוגי כדי להבין מדוע יוזמות של למידה מקצועית שמטרותיהן להכניס שינויים בהוראה נכשלות לעתים קרובות. הכנסת שינוי מפעילה תהליכים מורכבים ברמה האישית, הארגונית והמערכתית. מרכיבים המונעים שינוי אפקטיבי כוללים קשיים בסיסיים בשינוי אמונות, השפעות שליליות של עומס יתר ובעיות העולות מפגיעה ביחסי אמון בארגון. לטענת הכותבים תפיסה לפיה הכנסת השינוי והפעלתו מהווים סיכון ברמה גבוהה והסתייגות מנטילת סיכונים עלולות להוות מחסומים בפני הכנסת שינוי.

נטילת סיכון היא חלק אינהרנטי בתהליכי הכנסת שינויים בכל תחום וגם בחינוך. יש בה כדי להציב רמה מסוימת של חוסר ביטחון לגבי העתיד וחשש מהפסדים במישורים שונים (כספיים, פיסיים, חברתיים ועוד). עם זאת זוהי התנהגות חיונית להתפתחות האנושית. בתי ספר מקיימים "תרבות של זהירות" בהקשר זה (Barth, 2007), שכן המשכיות וקביעות של הסביבה החברתית והחומרית שלהם מקנות ביטחון מקצועי ואמון בזהות העצמית.

תפיסות של סיכון העוסקים בהוראה, וכמוה בעיסוקים אחרים כמו עבודה סוציאלית ופסיכותרפיה למשל, שואפים לשיפור אנושי, לשינוי חשיבה, להעשרת יכולות ולשינוי התנהגויות (Cohen, 2005). בעת כנסת חידוש ושינוי בתהליכים של רפורמות חינוכיות המכוונות לשיפור ראוי להתייחס לתפיסות סיכון ולהשפעה של נטילת סיכונים משמעותיים. ומהווים מרכיבים שיש להתחשב בהם .

על המחקר – במחקר זה הייתה כוונה להבין מושגים של סיכון בתהליך של הכנסת יוזמה ייחודית חדשה של למידה מקצועית בבית ספר יסודי באוריינות. 12 מורים ומורות, מנהל בית הספר ומתאם השינוי רואיינו שלוש פעמים: בתחילת השנה, באמצעיתה ולפני סיומה.

מה נמצא במחקר?

א) פעילויות היוצרת תחושה של נטילת סיכון - רוב המורים (11) תפסו שלוש פעולות מרכזיות שהוצגו במסגרת השינוי המוצע כסיכון ברמה שמנעה מהם להשתתף בו. מורים אלה לא הפעילו אותו בכיתותיהם וההוראה שלהם לא השתנתה. רק מורה אחת ראתה את הסיכון מזווית אחרת והפעילה את השינויים המוצעים בכיתתה.

שלוש הפעולות היו: ( 1) חשיפת עבודת המורים לתצפיות של עמיתיהם כחלק מהתוכנית החדשה - חשש מחשיפה ושיפוטיות של העמיתים וערעור קשרים בצוות; זהו פחד ממבוכה ומכישלון ציבוריים והעדפה לנסות חידושים מאחורי דלת הכיתה, מעבר לרדאר הציבורי של העמיתים; (2) הפחתת התלות בספרי לימוד בתהליך ההוראה ומעבר לחומרים אחרים ולחומרי למידה שהמורים יפתחו בעצמם בהתאמה לצורכי תלמידיהם; חשש מהתמודדות מחודשת עם טקסטים, מהצורך בחיבור דפי הערכה חדשים, ותחושה שהספר הקיים נוסה והוא מבטיח הצלחה, (3) מתן מקום רב יותר לקולו של התלמיד בכיתה ע"י תכנון הזדמנויות רבות יותר לתלמידים לבטא את הפרשנויות וההבנות שלהם; חשש מאיבוד פיקוח /מעקב אחר הלמידה, מאיבוד שליטה בכיתה ואף מהיווצרות כאוס בה.

ב) תפיסה שונה של סיכון – תצפיות בהוראה, ראיונות ושיחות פורמליות עם המורה היחידה שהייתה מוכנה להפעיל את השינוי בכיתתה חשפו רמה שונה של מעורבות ותפיסה שונה של נטילת סיכונים. המורה ראתה בהכנסת השינוי ובפיתוח פרקטיקה הוראתית אפקטיבית יותר היבט של העצמה. היא ביטאה אמונה בעצמה וראתה גם פן אתי בתהליך: השינוי חשוב לתלמידים ולכן יש לנסותו. היא מצאה דווקא ביטויים של תמיכה ביחס ההנהלה ומתאם השינוי שאפשרו לה ללכת בדרך החדשה.

ד) השתמעויות – בתפיסות של סיכון יש פחד מהפסדים עתידיים צפויים רבים יותר מהרווחים הצפויים. הדבר יוצר הסתייגות וחוסר רצון למעורבות., וביטוי של שמרנות וצרוך להישמר ולשמור על ביטחון אונטולוגי (הזהות העצמית וההמשכיות של סביבה חברתית וחומרית). השתמעויות אפשריות: הבנה שאם הרמה הנתפסת של הסיכון גבוהה, מורים לא יסכימו להיות מעורבים בהכנסת דרכי הוראה חדשות לעבודתם;2) נקיטת צעדים להפחתת הרמות הנתפסות של הסיכונים; 3) יצירת סביבה תומכת שבה מורים מרגישים העצמה לקראת נטילת סיכונים.

ביבליוגרפיה

Barth, R.S. (2007). Risk, in: M. Fullan (Ed.), The Jossey-Bass reader on educational leadership, San Francisco, CA: Jossey-Bass, 211-218.
Cohen, D.K. (2005). Professions of human improvement: Predicaments of teaching, in: M. Nisan & O. Shremer (Eds.), Educational Deliberations, Jerusalem, Israel: Keter Pub. 278-294.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Barth, R.S. (2007). Risk, in: M. Fullan (Ed.), The Jossey-Bass reader on educational leadership, San Francisco, CA: Jossey-Bass, 211-218. Cohen, D.K. (2005). Professions of human improvement: Predicaments of teaching, in: M. Nisan & O. Shremer (Eds.), Educational Deliberations, Jerusalem, Israel: Keter Pub. 278-294.

yyya