מורים, תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי: שימוש במערכת משו"ב לניהול למידה

 בלאו, אינה, מירה, המאירי. "מורים, תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי: שימוש במערכת משו"ב לניהול למידה", דפים, כרך 54, 2012 (תשע"ב), 138-105.

על פי הספרות המחקרית, הטמעת טכנולוגיות חינוכיות במוסדות חינוך מתרחשות בהתאם לאחד משני מודלים: איי חדשנות (islands of innovation) וחדשנות כוללת (comprehensive innovation). הטמעה טכנולוגית הנערכת לפי המודל של איי חדשנות מתמקדת בתחום תוכן כלשהו או במשימה מוגדרת, והיא מתקיימת רק בחלק מהארגון החינוכי. בדרך כלל תהליך הטמעה אשר נערך בהתאם למודל הזה אינו מוביל לשינוי מהותי בתרבות הארגונית. לעומת זאת תהליך ההטמעה הטכנולוגית בהתאם למודל של חדשנות כוללת מתקיים בכל רובדי הארגון החינוכי, והוא יכול ליצור תרבות ארגונית חדשה.

המחקר מתמקד בהטמעת מערכת מקוונת לניהול למידה במוסדות חינוך בהתאם לגישת החדשנות הכוללת. המחקר המתואר בחן את הטמעתה של מערכת משו"ב (מידיות, שקיפות, ובקרה) בעשרה בתי ספר על-יסודיים שש-שנתיים. לשם כך נבדקה מידת האינטראקטיביות בין עובדי ההוראה, התלמידים והוריהם. כל בתי הספר החלו להשתמש במערכת משו"ב בשנת תשס"ז, ונעזרו בה ברציפות במשך שלוש שנים עוקבות.

שלושה מתוך בתי הספר השתמשו במשו"ב מורים בלבד, ואילו שבעת בתי הספר האחרים הפעילו במקביל גם משו"ב משפחות. באמצעות משו"ב מורים מתקיימות במעגל סגור כל האינטראקציות של עובדי ההוראה, בעוד שמשו"ב משפחות מאפשר לתלמידים ולהוריהם גישה לנתוני התלמיד ויצירת תקשורת עם צוות ההוראה.

מהממצאים עולה כי משך ההטמעה של מערכת משו"ב השפיע על מספר הכניסות למערכת של עובדי ההוראה. אשר לאינטראקטיביות המתבטאת בשיעור הזנת נתונים יום-יומיים על ידי עובדי ההוראה, נמצא שעם הזמן עובדי ההוראה הגדילו את שיעור הזנת הנתונים היום-יומיים שעניינם נושאי השיעור ואירועי התנהגות חריגים. אשר לאינטראקטיביות המתבטאת במספר ההודעות ששלחו עובדי ההוראה לעמיתיהם באמצעות המערכת המקוונת, נמצא שמספר ההודעות עלה במשך כל שלוש השנים הראשונות לתהליך ההטמעה.

עובדי ההוראה באותם בתי הספר אשר בחרו להשתמש במשו"ב משפחות נכנסו למערכת יותר מאשר בבתי הספר שהסתפקו באינטראקציות רק בתוך צוות ההוראה. יתרה מזאת, כמות הכניסות למערכת של עובדי ההוראה בבתי הספר אשר השתמשו במשו"ב משפחות גדלה לאורך כל שלוש השנים שנבדקו במחקר הנוכחי, ואילו בבתי הספר מהסוג האחר הגידול במספר הכניסות למערכת של עובדי ההוראה נעצר לאחר השנה השנייה להטמעת המערכת.

עובדי ההוראה בבתי הספר אשר הפעילו משו"ב משפחות הזינו נתונים רבים יותר למערכת מאשר עובדי ההוראה בבתי הספר שהסתפקו בהפעלת משו"ב מורים בלבד. בבתי הספר אשר הפעילו משו"ב משפחות, שני שלישים מעובדי ההוראה שנכנסו למערכת קיימו אינטראקציה פעילה עם עמיתיהם בצוות החינוכי והחליפו עמם מידע המקל את הניהול הפדגוגי (במהלך כל שלוש השנים אשר נבדקו במחקר). לעומת זאת רק כשליש מעובדי ההוראה עשו זאת בבתי הספר אשר לא הופעל בהם משו"ב משפחות.

עובדי ההוראה בבתי הספר שהשתמשו בהם במשו"ב משפחות שלחו הודעות רבות יותר לעמיתיהם מאשר שלחו עובדי ההוראה בבתי הספר שהשתמשו בהם במשו"ב מורים בלבד. יתירה מזאת, בבתי הספר ללא משו"ב משפחות נעצר הגידול במספר ההודעות שעובדי ההוראה שלחו לעמיתיהם אחרי השנה השנייה, ואילו בבתי ספר שקיימו אינטראקציה מקוונת עם משפחות התלמידים הגידול במספר ההודעות אשר נשלחו לחברי הצוות נמשך לאורך כל שלוש השנים שנחקרו.

אשר לאינטראקטיביות המתבטאת במספר הכניסות של תלמידים והוריהם למערכת, נמצא שחל גידול במספר הכניסות במהלך כל שלוש השנים הראשונות להטמעה. בנוסף, נמצא שמספר הכניסות הממוצע של אימהות למערכת המקוונת היה גדול פי שלושה כמעט מזה של אבות.

מהממצאים גם עלה כי הזנת נתונים יום-יומיים על ידי עובדי ההוראה השפיעה על רמת האינטראקטיביות של תלמידים והוריהם המתבטאת במספר הכניסות שלהם למערכת המקוונת. בקרב תלמידים שנכנסו בהתמדה למערכת המקוונת במשך כל שלוש השנים, מספר התלמידים אשר למדו בכיתות של מורים שהזינו נתונים רבים היה גדול פי 3.5 ממספר התלמידים אשר למדו בכיתות של מורים שהזינו נתונים מועטים (בקרב ההורים היחס היה פי שלושה). הממצאים גם מעידים על כך שהייתה השפעה להזנת הנתונים בידי עובדי ההוראה על קצב אימוץ הטכנולוגיה על ידי התלמידים והוריהם.

לבסוף, הממצאים מראים כי לא זו בלבד שאימהות גילו מעורבות רבה יותר מאבות והתעדכנו יותר בנעשה בבית הספר אשר הילדים לומדים בו, אלא שהן גם אימצו את המערכת מהר יותר ואף ידעו לנצל טוב יותר את נכונות המורים להזין נתונים יום-יומיים.
הממצאים איששו את כל השערות המחקר, ולפיהן יישום הגישה של "חדשנות כוללת" מאפשר הטמעה טכנולוגית יעילה במוסדות חינוך.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya