מורים וזהויות: אמון ואחריותיות בהכשרת מורים חדשים בנורבגיה, גרמניה ואנגליה

Czerniawski, G., (2011). Emerging teachers - Emerging identities: Trust and accountability in the construction of newly qualified teachers in Norway, Germany and England, European Journal of Teacher Education, 34(4), 431-447


מילות מפתח: אחריותיות, אמון, זהויות מורים, מורים מתחילים


המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


המאמר עוסק באמון ( trust ) ובאחריותיות בחינוך בגילוייהם השונים במדינות שונות, ובזיקתם למבנה המורכב של זהויות מורים. במחקר השתתפו 32 מתכשרים להוראה בסיום הלימודים משלוש המדינות.

א. זהויות מורים –כאן "זהות מורה" היא הדרכים שבהן מורים רואים: את עצמם כמורים, אחרים- משפיעים שעימם הם מעורבים מקצועית וכיצד הם נתפסים ע"י אחרים. זהויות מורים הן "זהויות חברתיות" המורכבות מפן אישי - דימוי היכולות, התכונות והערכים האישיים ומפן קולקטיבי - עצם ההשתייכות לקבוצה. העבודה בקהיליות מעשה קשורה ותורמת ליצירת הזהות שהיא תהליך אישי התלוי גם באינטראקציות חברתיות במגוון של קבוצות חברתיות-תרבותיות(Twiselton, 2004).

ב. אמון ואחריותיות – אמון, על פי הכותבים, הוא הנכונות של מורים להיחשף בפני אחרים מתוך אמונה שחשיפה זו תטופל ברגישות, ביכולת, ביושר ובשקיפות. אחריותיות, כמושג חלקלק מבחינת הגדרתו (Bouckaert & Halligan, 2008) כוללת קשרים שבהם אחד מכיר במחויבות להסביר התנהגויות, פעולות והחלטות לאחר, ובהיבט בלתי- פורמלי - המחויבות המוסרית כלפי האחר ביחס לכל אלה (Gregory, 2003). ג אמון ואחריותיות - חיבור זה עולה בדיונים שונים העוסקים בעיצוב, בהשפעה ובבנייה של זהויות מורים (למשל, Fetchenhauer, et al., 2006, Perryman, 2007). טענה מרכזית היא של היווצרות שחיקה בממד האמון ככל שממד האחריותיות מתחזק (פיקוח, מעקב, צורך בדיווח, בתיעוד) וכן קשר להיבטים של כלכלה גלובאלית ((Olssen et al., 2004. המורים המתחילים שהשתתפו במחקר, בכל שלוש המדינות – נורבגיה, גרמניה ואנגליה (לא צפון אירלנד, סקוטלנד וויילס) – התנסו בהבדלים בין ביטויי האמון והאחריותיות בהתפתחות היחסים המקצועיים שלהם במעבר ממעמדם כמורים מתחילים למעמד של מורים מנוסים.

על המחקר - המחקר מתבסס על מחקרים קודמים(2007,2009,Czerniawski, G.) ועסק בשאלה: איזה חלק יש למסורות פדגוגיות לאומיות, להקשרים של מדיניות לאומית ולמסגרות מוסדיות בשינוי ערכים של מורים מתחילים? הטקסטים מוינו על פי שלוש קטגוריות: (1) הקשר(context ) – התייחסות לסביבות החברתיות והכלליות הרחבות שבהן מתקיימת הוראה; (2) מסגרת(setting) – התייחסות לתרבויות הארגוניות ולקהיליות המעשה, לדפוסי פעילות חברתית ולמבני כוח וסמכות הקיימים בבתי ספר שבהם מורים חווים צורות שונות של אמון ואחריותיות; (3) האני(self) – התייחסות לדרך שבה זהויות מורים עשויות להיות מושפעות מאמונות וממצבים חברתיים מסוימים (Lofstrom et al., 2010), כולל אינטראקציה עם אחרים משמעותיים בחייה המקצועיים.

מה נמצא במחקר ומה ניתן ללמוד מהממצאים?

א) ההורים כאחרים-משמעותיים בתהליך בניית הזהות המקצוע
ית: 1) בנורבגיה נמצאה השפעה משמעותית של מעורבות עמוקה של הורים בתהליך החינוכי (תופעה מקובלת במדינה זו( על ממד האחריותיות (Graue, 2005). מעורבות זו משפיעה על בניית הזהות המקצועית ויוצרת, בצד התרומה שלה, תחושות של אי-נוחות, תסכול, והתערבות לקביעת מיהו המורה הטוב (Gaudelli, & Ousley, 2009).)

  2) גם בגרמניה נמצאה התערבות ההורים הנובעת מסמכות רגולטורית המוקנית להם בחוק, כמשפיעה על הזהות המקצועית המתפתחת. ההורים נתפשים במונחים של כוח ולאו דווקא – של תרומה פדגוגית ללמידת התלמידים-ילדיהם.

ב) מפקחים ומנהלים כאחרים-משמעותיים בתהליך בניית הזהות המקצועית: באנגליה לא נמצאה התייחסות להשפעת הורים על עיצוב הזהות המקצועית של המורה המתחיל. במערכת הנתפשת כמושפעת מזהירות תקציבית ופיקוח ארגוני וכתוצאה מכך מסביבה נמוכת-אמון (Petty, 2004) האחרים המשמעותיים בהקשר של השפעה על זהות מקצועית הם מנהלים ומפקחים. ממשלות רבות באנגליה השיגו רמות גבוהות של פיקוח על עבודת המורים (Elliot, 2004 ), דבר המקבל אישוש ע"י הסדרים פורמליים של מעקב ודיווח לחיזוק האחריותיות ומקומה.

ב) מחקר איכותני קטן-היקף זה אינו מאפשר הכללה, אולם שיתוף בהתנסויות של מורים העוסקים כולם בהוראה במסגרות /מדינות שונות מסייע להבנה מורכבת ומעודנת יותר של השאלה: "מה זה להיות מורה?". זהות תלויה באופי האידיוסינקרטי של אנשים ובמצבים המרובים והמשתנים שבהם הם חיים(Ousley, 2009 & (Gaudelli. שיקולים אלה משתנים בין מדינות , דבר "המפריע" לאג'נדה האירופאית של מעבר קל והרמוני של מורים בין מדינות, ובכלל לשאלה של ניידות מורים: מה פירוש להיות מורה ו/או תלמידים במקום אחר ואיזו השפה עשויה להיות לכך על ערכים וזהויות של מורים.

ביבליוגרפיה


Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). Managing performance, International comparisons, NY, NY: Routledge.
Czerniawski, G. (2007). Context, settings and teacher identities: A comparative study of the values of newly qualified teachers in Norway, Germany and England, PhD thesis, King's College London.
Czerniawski, G. (2009). Positioning the values of early career teachers in Norway, Germany and England, European Journal of Education, 44(3), 421-440.
Elliot, J. (2004). Making teachers more accountable: Models, methods and processes, Research Papers in Education, 19(1), 7-14.
Fetchenhauer, D., et al., (2006). Solidarity and prosocial behavior, London: Springer.
Gaudelli, W., & Ousley, D. (2009). From clothing to skin: Identity work of student teachers in culminating field experiences, Teaching and Teacher Education, 25, 931-939.
Graue, E. (2005). Theorizing and describing pre-service teachers' images of families and schooling, Teachers College Record, 107(1), 157-185.
Gregory, R. (2003). Accountability in modern government, in: B.G. Peters & J. Pierre(Eds.), Handbook of public administration, London: Sage.
Gunter, H. (2001). Leaders and leadership in education, Oxford Review of Education, 29(1), 81-94.
Olssen, M., et al., (2004). Education policy, globalization, citizenship and democracy, London: Sage.
Perryman, J. (2007). Inspection and emotion, Cambridge Journal of Education, 37(2), 173-190.
Petty, G. (2004). Teaching today, London: Nelson Thorns.
Twiselton, S. (2004). The role of teacher identities in learning to teach primary literacy, Educational Review, 56(2), 157-164.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). Managing performance, International comparisons, NY, NY: Routledge.Czerniawski, G. (2007). Context, settings and teacher identities: A comparative study of the values of newly qualified teachers in Norway, Germany and England, PhD thesis, King’s College London.Czerniawski, G. (2009). Positioning the values of early career teachers in Norway, Germany and England, European Journal of Education, 44(3), 421-440.Elliot, J. (2004). Making teachers more accountable: Models, methods and processes, Research Papers in Education, 19(1), 7-14.Fetchenhauer, D., et al., (2006). Solidarity and prosocial behavior, London: Springer.Gaudelli, W., & Ousley, D. (2009). From clothing to skin: Identity work of student teachers in culminating field experiences, Teaching and Teacher Education, 25, 931-939.Graue, E. (2005). Theorizing and describing pre-service teachers’ images of families and schooling, Teachers College Record, 107(1), 157-185.Gregory, R. (2003). Accountability in modern government, in: B.G. Peters & J. Pierre(Eds.), Handbook of public administration, London: Sage.Gunter, H. (2001). Leaders and leadership in education, Oxford Review of Education, 29(1), 81-94.Olssen, M., et al., (2004). Education policy, globalization, citizenship and democracy, London: Sage.Perryman, J. (2007). Inspection and emotion, Cambridge Journal of Education, 37(2), 173-190.Petty, G. (2004). Teaching today, London: Nelson Thorns.Twiselton, S. (2004). The role of teacher identities in learning to teach primary literacy, Educational Review, 56(2), 157-164.

yyya