מורדים נגד המערכת

מאת: Toby Greany

Greany, T., & Waterhouse, J. (2016). Rebels against the system: Leadership agency and curriculum innovation in the context of school autonomy and accountability in England. International Journal of Educational Management, 30(7),1188-1206.

מטרה

המטרה של מאמר זה היא לתאר ולנתח את ההתפתחות של אוטונומיה בית-ספרית, מנהיגות בית-ספרית וחדשנות קוריקולרית באנגליה במהלך ארבעים השנים האחרונות. הוא מספק תמונה ראשונית עבור המחקר הבין-לאומי הרחב יותר אודות אוטונומיה בית-ספרית וחדשנות קוריקולרית.

מערך המחקר/מתודולוגיה/גישה

נערכה סקירת ספרות ראשונית, כולל ניתוח של מסמכי מדיניות. נערכו גם ראיונות ותצפיות עם משתתפים בתכנית מקצועית ניסיונית עבור מנהיגים בית-ספריים המבקשים לפתח את תכנית הלימודים הבית-ספרית שלהם.

ממצאים

בעוד שכל בתי הספר באנגליה נאלצו להתאים את תכניות הלימודים שלהם כך שישקפו את תכנית הלימודים הלאומית החדשה (National Curriculum) שהוכנסה בשנת 2014, נראה שמספר מועט יחסית של בתי ספר ניצלו הזדמנות זו כדי לעצב תכניות לימודים חדשניות באמת שמגיבות לצרכיהם המשתנים של לומדים במאה העשרים ואחת. זה כולל את האקדמיות (academies) ואת בתי הספר החופשיים (free schools) – כיום בסביבות אחד מארבעה בתי ספר – שאינם מחוייבים חוקית לעקוב אחר תכנית הלימודים הלאומית.

המחברים מניחים שהסוכנות (agency) המנהיגותית של מנהלים ושל צוותיהם המקצועיים חשובה יותר מאשר חופש מדיניות/חוקי על מנת להבטיח חדשנות קוריקולרית. נראה שסוכנות כזו תלויה ביכולת ובביטחון של מנהיגים לעצב חלופה ותכנית לימודים חדשנית למול אילוצים מבניים, בייחוד במערכת האחריותיות העזה הנהוגה באנגליה, ההופכת את המנהיגים הללו בפועל ל"מורדים נגד המערכת".

מגבלות המחקר/השתמעויות

הממצאים האמפיריים הינם ראשוניים ומבוססים על מדגם קטן ונוח.

מקוריות/ערך

בהינתן מקומה של אנגליה כדוגמא קיצונית יחסית של רפורמות בית-ספריות "מעין שוק" (quasi-market) בעלות אוטונומיה גבוהה-אחריותיות גבוהה, מאמר זה מספק תובנות חשובות לגבי אוטונומיה בית-ספרית וחדשנות קוריקולרית שיכולות לתרום למדיניות ולפרקטיקה באופן רחב יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אוטונומיה בית-ספרית ומיומנויות המאה ה-21 במערכת החינוך הישראלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya