מודל מנטלי על-פעולה של מורות לאנגלית על האופן שבו תלמידים לומדים אוצר מילים וספרות בכיתה

מקור: אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לחינוך.

מסגרת קונצפטואלית

מחקרים בתחום מודלים מנטליים על למידה (Mevorach & Strauss, 1996; Strauss & Shilony, 1994) התמקדו בבניית מודלים מנטליים המבוססים על התיאוריות של פעולה (theories of action) של שון (1983).
לפי שון, התנהגות מקצועית נקבעת על ידי שתי תיאוריות סמויות של פעולה: תיאוריות מוצהרות (espoused)  ותיאוריות-בשימוש (theories–in use).  במקרה של מורים ניתן להסיק מהו המודל המנטלי המוצהר שלהם (תיאוריות מוצהרות)  מדבריהם על אירועי הוראה היפותטיים. ניתן להסיק מה הן התיאוריות-בשימוש של מורים מן ההתנהגות שלהם תוך כדי הוראה (מודל מנטלי בפעולה) או מדבריהם של המורים על הוראתם (מודל מנטלי על-פעולה).  על פי שון, המודלים המנטליים בפעולה (in-action) ועל-פעולה (on-action) הם ביטויים של אותן תיאוריות-בשימוש. במקצוע ההוראה הוסקו מודלים מנטליים מהתנהגותם של מורים בזמן שהם מלמדים (Mevorach, 1994). 

מטרת מחקר זה היא לבנות את המודל המנטלי על-פעולה של מורים מתוך דבריהם על ההוראה שלהם בפועל, תחום שלא נחקר עדיין. המודל המנטלי הוא ישות קוגניטיבית פעילה ודינמית שמארגנת חשיבה של אנשים ואמונות שלהם לגבי חפצים, אירועים, ורעיונות (Johnson-Laird, 1983; Mayer, 1992).

מודל מנטלי, לפי ההגדרה שלנו, מכיל שלושה מרכיבים: (1) מערכת רכיבים (Components), הכוללת במחקר הנוכחי את הנושאים שמורות דיברו עליהם, (2) קישורים (Links), שהם קשרים סיבתיים בין הרכיבים עליהם דיברו המורות, (3) עקרונות מנחים (Guiding Principles), המכוונים את הרכיבים והקישורים שביניהם. תיאור הפעולה של המודל המנטלי מבוסס על הקשרים בין העקרונות המנחים. 

שאלות המחקר

1. האם למורים מודלים מנטליים על-פעולה על האופן שבו תלמידים לומדים? אם כן, מה טיבם?
2.  האם למורים מודלים מנטליים שונים, כאשר הם מלמדים תחומי ידע שונים?

מתודולוגיה

המדגם כלל עשר מורות מנוסות להוראת האנגלית שלימדו בכיתה י'. ההליך לאיסוף הנתונים על מנת שנוכל לענות על השאלה הראשונה כלל צילומים של כל מורה בשני מצבים שונים: בפעם הראשונה צילמנו את המורה בזמן ההוראה ובפעם השנייה בזמן שערכנו ראיון תוך כדי צפייה בשיעור המתועד בוידיאו (ראיון המאזכר).
ניתוחו של הצילום של הראיון המאזכר נועד להסקת  המודל המנטלי על-פעולה של מורות מתוך מה שהן מסבירות על ההוראה שלהן.  טענתנו היא שההסברים על ההוראה שלהן משקפים את האופן שבו הן חושבות שתלמידים לומדים, ומהסברים אלה ניתן להסיק את המודלים המנטליים על-פעולה שלהן לגבי האופן שבו תלמידים לומדים. ההליך לאיסוף הנתונים על מנת לענות על השאלה השניה כלל צילומים של המורות המלמדות תחומי ידע שונים: אוצר מילים וספרות.  בחרנו בתחומי ידע אלו היות ויש להם מטרות הוראתיות שונות. הנחתנו הייתה שמטרות הוראה שונות אלו מאלו לתחומי ידע שונים אלו מאלו, יביאו לכך שההוראה של המורות תהיה שונה. כתוצאה מכך יהיה המודל המנטלי על-פעולה שונה כאשר המורות תדברנה על שני התחומים השונים בהוראה שלהן.
כפי שציינו, ערכנו גם ראיון מאזכר לאחר כל אחד מן השיעורים. בסך הכל צילמנו בוידיאו כל מורה ארבע פעמים: פעמיים תוך כדי הוראה ופעמיים תוך כדי הראיון המאזכר. פיתחנו שיטת קידוד שהתבססה על ההיגדים של  המורות. ההיגדים המקודדים היו הנתונים של המחקר והמודל המנטלי של המורות הוסק מנתונים אלו. בכדי לענות על שאלת המחקר הראשונה השתמשנו בסטטיסטיקה תיאורית כדי לתאר את אופי שלושת המרכיבים של המודל המנטלי אותם זיהינו: רכיבים, קישורים, ועקרונות מנחים. בכדי לענות על שאלת המחקר השניה, השתמשנו בסטטיסטיקה לא-פרמטרית (Horwitz & Ferleger, 1980).

תוצאות הניתוח אישרו את קיומו של מודל מנטלי כללי בתחום (domain general), כלומר אותו מודל מנטלי תיאר את ההיגדים של המורות כאשר הן דיברו על הוראתן בשני תחומי הידע (אוצר מילים וספרות). המודל המנטלי מבוסס על עקרונות מנחים הנוגעים בשלושה מוקדים: תלמידים, תנאים מוקדמים ללמידה, ולמידה.  העקרונות המנחים הם הנחות היסוד שמשפיעות על הסוגים של קשרים סיבתיים (קישורים) שמורים עשו בין המרכיבים השונים.  הן קובעות את הסוגים השונים של הקישורים שנעשו על ידי המורים ואת המרכיבים שעלו מהיגדיהן. הקישורים הן הקשרים הסיבתיים בין המרכיבים.  הם קובעים את סוגי המרכיבים שמורות דיברו עליהם. המרכיבים הם אבני היסוד של הקישורים. מורים דיברו על המרכיבים הקשורים בשלושה מוקדים אחרים: תלמידים, הוראה, ולמידה.

 השלכות

למחקר שלוש השלכות בתחום ההתפתחות המקצועית של המורים:

ההשלכה הראשונה היא בתחום הכשרת מורים. המודל המנטלי שזיהינו במחקר שלנו יכול לשמש כפריסמה למורי מורים  כאשר הם מנתחים ודנים בשיעוריהם של פרחי הוראה ומורים. המודל יאפשר למורי המורים לנתח ולדון בהוראת המורה בתוך מערכת קונספטואלית שלא פותחה לפני מחקר זה.

ההשלכה השנייה היא בתחום הרפלקציה של מורים. התיאור של המודל המנטלי על-פעולה יוכל להנחות את החשיבה של המורים על הוראתם ולשמש כלי לרפלקציה.

ההשלכה השלישית היא בתחום הרפורמה בחינוך. כדי שמורים יהיו מודעים למודלים המנטליים שלהם, יש לכתוב תוכנית שתתאים למורי מורים בעבודתם. תוכנית זו תוכל להתבסס על המודל המנטלי שזיהינו במחקר זה. אם מורים יהיו מודעים למודלים המנטליים שלהם, יתכן שהם יהיו פתוחים להפנים וליישם גישות נוספות בהוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya