מודל הוראה משולב במנטורינג של אוריינות אקדמית

מקור וקרדיט:
וולפנספרגר, יוכי. "מודל הוראה משולב במנטורינג של אוריינות אקדמית", בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים,  ל"ב , תש"ע – 2010, ע"ע 191-204.
"סלאור" הוא המרכז להוראת למידה של אוריינות אקדמית במכללת סמינר הקיבוצים בו לומדים מדי שנה כ300 סטודנטים בדרך המנטורינג. בצורתו הקלאסית , המנטורינג הוא מפגש הנחיה לימודי של אחד על אחד ויש לו איפיונים ייחודיים. המאמר מציג חלק ממחקר רחב היקף שנערך במרכז "סלאור" במהלך השנים 2004-2006. ונועד לבחון את השפעות המנטורינג על ההוראה והלמידה של אוריינות אקדמית. עיצוב המחקר וביצועו התבססו על עקרונות התיאוריה המעוגנת בשדה. המבנה האופרטיבי של המחקר היה "חקר מרובה מקרים" , שכלל עשרים נחקרות בחמישה מקרים, שכל אחד מהם מורכב ממנחה ושלוש סטודנטיות מונחות. הנתונים נאספו באמצעות חמישה כלים תוך טריאנגולציה ביניהם, כשהעיקריים הם ראיונות עומק , תצפיות מוקלטות וראיונות מאזכרים. הנתונים נותחו באמצעות ניתוח תוכן , ניתוח השיח וניתוח דיאלוגי.
ממצאי המחקר העלו כי מודל ההוראה של מנחות אוריינות בסלאור" הוא מודל הוראה משולב המבוסס על שלושה מודלים קיימים המוצגים בספרות. מטרות מאמר זה הן מחד, להאיר את מימד ההוראה במנטורינג של אוריינות אקדמית במרכז "סלאור" באמצעות המשגתו ויצירת מודל תיאורטי המעוגן בפרקטיקה. ומאידך, להציע אפשרות של העברה ( איכותנית) של מאפיינים רלוונטיים מהמודל המוצע אל פרקטיקות הוראה אחרות במכללה.
הגורמים המקצועיים המשפיעים על ההוראה במנטורינג הם תפיסת תפקיד המנחה והמונחית על ידי שניהם, צרכים , מטרות וציפיות של המנחה והמונחה, מצב הידע של המונחה, כמו גם מאפייני תחום הדעת שבו עוסקת ההוראה. סביר להניח כי הסביבה הלימודית במרכז "סלאור", בהיותה סביבה בטוחה המאפשרת אינטימיות ודיסקרטיות במפגשי ההנחיה , וכתוצאה מכך בניית יחסי אמון בין המנחה למונחית מאפשרת לשתי המשתתפות לשחרר מעצורים, "לקחת יותר סיכונים" ולכן להיות יותר אקטיביות בתקשורת ביניהן. אקטיביות זו מתבטאת בדפוסי ההוראה של המנחות.
בנוסף לדפוסים , כולל המודל המשולב, חמישה מימדי הוראה. התמהילים של מימדי ההוראה המאפיינים כל אחת מן המנחות , שונים זה מזה. עם זאת, ניתן להצביע על מכנה משותף של אכפתיות, המאפיין ארבע מתוך חמש המנחות, המתבטא במימדים: מעורבות, מושקעות, טיפוח ואתגור וביקורת בונה. הימצאותם של מימדים אלה, במיוחד במודל ההוראה של ארבע מתוך חמש מנחות, עולות בקנה אחד עם דפוסי ההוראה "האקטיביים" שלהן. תמונה זו נובעת מהתפיסה של מנחות "סלאור" את גורם האחריות בהנחיה. על פי תפיסה זו האחריות כלפי תהליך הלמידה בביצוע המטלה הלימודית משותפת למנחה ולמונחית גם יחד, ואינה מוטלת על המונחית בלבד.
מתוך ממצאי המחקר ניתן להסיק ולומר כי מודל ההוראה המשולב של מנחות "סלאור"  הוא התפתחותי במהותו , דהיינו, "מיקום" ההוראה על פני המודל הוא גמיש ומשתנה בכך שהוא נע בין הדפוסים ובין המימדים, כמו גם על שני צירי הזמן. גמישות זו מהווה חלק אימננטי מן המודל. מקורה של גמישות זו הוא בצורך להיענות לשונות במאפיינים האישיים-מקצועיים-הקשריים של המנחות והמונחות גם יחד .
לסיכום , ניתן לומר שהפרודקטיביות של הוראת אוריינות אקדמית במרכז "סלאור" , נובעת ככל הנראה מהמיזוג הייחודי של דפוסי ההוראה "אינטראקטיבי-הוראתי" ו"אינטראקטיבי" עם מימדי הוראה של מושקעות , מעורבות, ביקורת בונה ואתגור וטיפוח, תוך מכוונות ההוראה לטווח הארוך. מיזוג זה מאפשר למעשה הוראה אכפתית-תומכת .
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya