מה חוקרים מורי המורים במכללות להכשרת מורים בישראל?

מקור: שבילי מחקר – רשות המחקר הבין-מכללתית, איגרת מס' 13, הוצאת מכון מופ"ת, עמ' 82-85

על סמך הדיונים המתקיימים מעת לעת בפורומים השונים של רשות המחקר של מכון מופ"ת, בנוגע למחקר המתבצע במכללות להכשרת מורים הוחלט לבדוק: מהם תחומי המחקר המיוצגים במחקרים? מה הנושאים הנחקרים ביותר? מהן שיטות המחקר הבולטות? האם חל שינוי במדדים אלו לאורך השנים? לשם כך נותחו שתי חוברות תקצירי מחקרים:

ראשונה מהשנים תשנ"ט –תשס"א
ושנייה מתשס"ב – תשס"ד
(וכן הצעות נוספות מהשנים תשס"ה – תשס"ז שטרם הופיעו בחוברות)

ממצאים מרכזיים

בחבורת הראשונה 30 תקצירים ואילו בשנייה – 62 – כלומר מדובר בעלייה  גדולה במספר המחקרים הנערכים על ידיד חברי הסגל במכללות להכשרת מורים.

נושאי המחקר רבים ומגוונים אך ניתן לחלקם לשלוש קטגוריות כלליות:

1. מחקר בהכשרת מורים ופיתוח פרופסיונלי – 56% בחוברת התקצירים הראשונה ו-48% בחוברת השנייה. עם זאת יש לציין כי רוב המחקרים עסקו בנושאים שאינם דווקא קשורים להכשרה עצמה. רוב המחקרים התבצעו בתוך מכללה אחת, ורק שני מחקרים נערכו על ידי צוות בין-מכללתי.

הנחקרים הם בעיקר סטודנטים.

2. מחקר בחינוך – 30% בחוברת הראשונה ו-36% בחוברת השנייה. מחקרי החינוך עסקו בנושאים שונים והנחקרים היו מורים, מנהלים וגננות.

3. מחקרים דיסציפליניאריים – 13% בחוברת הראשונה ו-16% בחוברת השנייה. חלק מהמחקרים עסקו בבני אדם, חלקם בדקו משתנים פיזיים וחומרים, וחלקם – טקסטים שונים.

שיטות מחקר

למרות העלייה הגדולה במפר המחקרים הנערכים בשיטות מחקר איכותיות, היחס בין מחקרים כמותיים ומחקרים איכותיים נותר למעשה אותו יחס.

בשתי החוברות כ-50% מהמחקרים נערכו בשיטות מחקר כמותיות קלסיות (כמעט כולם מחקרי סקר) וכ-30% בשיטות מחקר איכותיות.  מחקר המשלב שיטות כמותיות ואיכותיות שמר אף הוא על אותו יחס, כ-17%.

עיון בהצעות המחקר שנערכו בתשס"ה-תשס"ו מצביע על ירידה במחקרים הכמותיים (36%) ועליה במחקרים האיכותיים (35%) ובעיקר באלה המשלבים שיטות (29%).

לדעת המחברות חסרים במיוחד מחקרים מערכתיים הבוחנים את תכניות ההכשרה במכללות השונות בחינה השוואתית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya